می 9, 2021

بازاریابی سبز

مصرف کنندگان سبز: مصرف کنندگان سبز آدمایی هستن که خیلی در مورد محیط طبیعی نگران ان و خرید و رفتارای مصرفی شون رو به خاطر …

استراتژی های بازاریابی سبز:

۲-۲-۱۱-۷-۱- موشکافی بالقوه بازارهای سبز ۲-۲-۱۱-۷-۲-فعالیت های گرایش یافته به سمت رضایت مندی نیازای بازارهای سبز ۲-۲-۱۱-۷-۳- موشکافی رفتار رقبای سبز   واسه به دست …

سازمان و مشتری :

نمودار ۲-۱ چرخه مجازی رابطه بین سازمان و مشتری منبع: Mitch.2005 نکته مهم دیگه ، پیوند میان سیستم ، روش هدف دار ، کارکنان و …

سازمان و مشتری :

دلایل زیر نشون میده که به چه دلیل صرف توجه به روند شناختی و عقلایی کافی نیس : ۱-ممکنه آزمایش بعد از خرید ، بر …