می 16, 2021

آمادگي الكترونيكي-پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی

تعریف آمادگي الكترونيكي

منظور از آمادگی الكترونيكی “آمادگی يك نهاد براي بهره برداري از فرصت هاي مبتنی بر شبكه   )بالاخص اينترنت(  می باشد .” در واقع آمادگی الكترونيكی به توانايی يك سازمان در بهره برداري از امكاناتی چون اينترنت به عنوان عامل موثر در رشد اقتصادي و توسعه انسانی اشاره دارد.  با اين ديد، آمادگی الكترونيكی داراي ابعاد و مؤلفه هايی مانند زير ساخت مخابراتی، منابع انسانی، چارچوب هاي قانونی و سياستی می باشد . ( باقری تژاد، ستاری، 1391)

مدل سنجش آمادگی الکترونیکی  [1]: مدل مناسبی براي اندازه گیري وضعیت فعلی کشورها و سازمان ها از
منظر زیرساخت فنی، اجتماعی،  فرهنگی، مدیریتی و غیره براي ورود به دنیاي الکترونیکی است.
(S M. Mutula , P van Brakel ; 2006 )

هر جامعه اي در صورتي مي تواند به صورت مؤثر از فنّاوري اطلاعات بهره گيرد كه در آن توانمندي بالفعل براي به كارگيري و بهره مندي از مزاياي فنّاوري اطلاعات وجود داشته باشد. از اين توانمندي به
« آمادگي الكترونيكي » تعبير مي شود (; 2007     Sushil S )

آمادگي الكترونيكي مفهوم نسبتا جديدي است كه توسعه ي آن مرهون نفوذ سريع اينترنت در سراسر جهان و پيشرفت چشم گير استفاده از فناوري اطلاعات در كسب و كار و صنعت است. (Mutula & Van Brakel, 2006) . اين مفهوم در اواخر دهه ي 1990 و به منظور فراهم آوردن چارچوبي يكپارچه براي ارزيابي وسعت و عمق شكاف ديجيتالي ميان كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت . در طول چند سال گذشته مدل هاي متعدد ارزيابي آمادگي الكترونيكي طراحي و توسعه داده شده است . كه نگاهي سطحي به هر كدام از اين مدل ها ، ميزان آمادگي اقتصاد يا جامعه براي بهره گيري از جامعه ي اطلاعاتي و تجارت الكترونيكي را مشخص مي كند . در بررسي دقيق تر ، آشكار تر مي‌شود كه مدل ها تعاريف بسيار متفاوتي از آمادگي الكترونيكي دارند ، روش هاي مختلفي براي ارزيابي استفاده مي كنند و ارزيابي آنها در اهداف و نتايج متفاوت اند . ( حنفی زاده و همکاران،1387) . اولين تلاش ها براي تعريف آمادگي الكترونيكي در سال 1998­، و ضمن اجراي « پروژه ي خط مشي سيستم هاي رايانه يي» انجام گرفت (Mutula & Van Brakel, 2006). در اين پروژه يك مدل خود ارزيابي با نام « راهنماي آمادگي براي زندگي در دنياي شبكه‌يي» ارائه شد، كه آمادگي الكترونيكي را به عنوان ميزان آمادگي يك جامعه براي مشاركت در دنياي شبكه يي تعريف كرده است .
(حنفی زاده و همکاران،1387)

پس از توسعه ي اولين تعريف ، مركز توسعه ي بين المللي دانشگاه هاروارد در سال 2000 با همكاري شركت ماشين هاي تجاري بين المللي ( IBM ) مدلي با نام « آمادگي براي دنياي شبكه يي : راهنمايي براي كشورهاي در حال توسعه »  را مطرح كرد ، و نيز مجمع جهاني اقتصاد ، اينسيد و اينفودو، در سال 2001 – 2002 مدل «شاخص آمادگي شبكه » را با تعريف همانند مدل پروژ­ي خط مشي سيستم‌هاي رايانه‌يي توسعه دادند .
( حنفی زاده و همکاران،1387)

بر خلاف مدل هاي فوق ، كه بر ارزيابي ميزان آمادگي جامعه براي مشاركت در دنياي شبكه يي تمركز دارند ، شركت اقتصادي آسيا – اقيانوسيه در سال 2000 در مدل «راهنماي ارزيابي آمادگي تجارت الكترونيكي» ، انجمن ملل جنوب شرقي آسيا در سال 2001 در مدلي با نام «ارزيابي آمادگي انجمن ملل جنوب شرقي آسياي الكترونيكي»  و موسسه‌ي بين المللي مك كانل در سال 2000 در مدلي با نام «ريسك تجارت الكترونيكي :
درك فرصت هاي آمادگي الكترونيكي جهاني» ، آمادگي الكترونيكي را آمادگي يك جامعه براي مشاركت در اقتصاد ديجيتالي ، تعريف مي كنند . علاوه بر موارد ياد شده ، آژانس توسعه‌يي ، سازمان‌هاي تحقيقاتي و نيز دانشگاه ها تعاريف متفاوت ديگري از آمادگي الكترونيكي ارائه داده اند :  ( حنفی زاده و همکاران،1387)

اتحاديه خدمات و فناوري اطلاعات جهاني در سال 2000 در مدلي با نام « بررسي بين المللي تجارت الكترونيكي»  آمادگي الكترونيكي را اطمينان مصرف كننده به وجود امنيت و حفظ حريم خصوصي در تجارت الكترونيكي ، فناوري امنيتي بالا ، نيروي كار آموزش ديده و هزينه هاي آموزشي پايين ، سياست هاي عمومي با محدوديت پايين ، فعاليت هاي تجاري جديد منطبق با عصر اطلاعات و هزينه هاي پايين براي فناوري تجارت الكترونيكي تعريف مي كند . امپريكا جي . ام . بي اچ . آلمان براساس پروژه ي الگو برداري شاخص هاي اماري براي جامعه‌ي اطلاعاتي در سال 2001 گزارشي تحت عنوان «چارچوب الگوبرداري اروپا» ارائه داد . به عبارت ديگر ، در جامعه ي اطلاعات ، بخشي از فعاليت هاي اجتماعي در حال رشد از طريق شبكه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام مي شوند يا به فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات وابسته اند.  در سال 2001 مركز توسعه‌ي بين المللي و مديرتي تعارضات در دانشگاه مري‌لند ، در مدلي با نام «مدل شبكه‌يي مذاكره » جامعه‌ي آماده‌ي الكترونيكي را به عنوان جامعه‌ي داراي بازار ارائه كنندگان خدمات اينترنتي كه سه مرحله‌ي توسعه‌ي قبل تجاري ، تجاري و رقابتي را پشت سر گذاشته اند تعريف مي كند .
( حنفی زاده و همکاران،1387)

در سال 2003 ، محققيني از دانشكده ي مديريت موسسه فناوري ماساچوست يك چارچوب مفهومي براي اندازه گيري آمادگي الكترونيكي ارائه دادند كه در ان آمادگي الكترونيكي به صورت توانايي استفاده از فرصت‌هاي ارزشمند ايجاد شده از طريق به كارگيري اينترنت تعريف شده است . ( حنفی زاده و همکاران،1387)

مدل هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي ، بر حسب تعاريف متفاوتي كه از آمادگي الكترونيكي ارائه مي‌دهند ، اهداف مختلفي براي ارزيابي متصور مي‌شوند به طوري كه هدف مدل‌هاي دانشگاه هاروارد و پروژه‌ي خط مشي سيستم هاي رايانه‌يي تعيين ميزان آمادگي افراد و سازمان ها براي مشاركت در دنياي شبكه‌يي است ،
در حالي كه هدف مدل‌هاي ارائه شده توسط اتحاديه خدمات و فناوري اطلاعاتي جهاني ، شركت اقتصادي
اسيا – اقيانوسي ، موسسه‌ي فناوري ماساچوست ، موسسه‌ي بين‌‌ المللي مك كانل و مركز تحقيقاتي تجارت الكترونيكي دانشگاه تگزاس ( در مدلي با نام «اندازه‌گيري اقتصادي اينترنتي » در سال 1999 ) ، ارزيابي آمادگي اقتصادي ديجيتالي و تجارت الكترونيكي است . برخي ديگر از مدل ها مانند مدل هاي ارائه شده توسط دانشگاه مري لند ، شركت بين المللي داده‌ها (در مدلي به نام «شاخص جامعه‌ي اطلاعاتي» در سال 2000 ) ، سازمان برنامه‌ي توسعه سازمان ملل ( در مدلي با نام « شاخص دست يابي به فناوري » در سال 2001 ) ، و سازمان جهاني مخابرات ( در مدلي با نام «شاخص دسترسي شبكه » در سال 2003 ) ارزيابي ميزان دسترسي و استفاده از فناوري اطلاعات را هدف ارزيابي قرار داده‌اند . علاوه بر اين مدل‌ها ، در سال 1999 از سوي اعضاي دپارتمان جامعه شناسي دانشگاه ايالتي اوهايو مدلي با نام « تحليل بين كشوري توسعه‌ي اينترنت » ، و نيز در سال 2003 مدلي با نام « چارچوب ارزيابي آمادگي الكترونيكي ملت‌ها » با هدف مشخص كردن عوامل كمك كننده به افزايش امادگي الكترونيكي يك كشور معرفي و ارائه شد . ( حنفی زاده و همکاران،1387)

1.E-Readiness Assessment model