آوریل 12, 2021

ابعاد اعتماد عمومی//پایان نامه درباره خدمات دولت الکترونیک

ابعاد اعتماد عمومی

 1. اطمینان: نوعی احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان­های دولتی، عملکرد آنها پیدا می‏کنند.
 2. خطر پذیری: بیان‏کننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان­های دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می­باشد.
 3. درست‏کاری: درجه باور مردم به صداقت و درست‏کاری و انجام صحیح امور محول شده به وسیله دولت و مقامات دولتی را نشان می­دهد(منوریان وهمکاران ، 1388).

 

2-3-5-3- اهمیت اعتمادعمومی

نمی­توان انکار کرد که یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی برخورداری از اعتماد عمومی است(پور عزت و همکاران، 1388). با افزایش اعتماد عمومی سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته هزینه کنترل متقابل حکومت و ملت کاهش می­یابد( اوسلانر، 2002). به نظر می­رسد که این وضع هر سه عرصه فعالیت اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی حکومت را تحت تأثیر قرار می­دهد(چورتن، 2000). اغلب شهروندان افزایش اعتماد عمومی بین یکدیگر را در مشارکت خود در فعالیت­های شهری مؤثر می­دانند و به عبارتی شهروندان در صورتی که به اطرافیان خود از اطمینان و اعتماد کافی برخوردار باشند تمایل بیشتری به مشارکت در امور مختلف خواهند داشت(شریف زاده و صدقی، 1388).

اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود (دانایی فرد، 1387). اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی ورشیدی ، 1387). اعتماد سازی در سطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به‏عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند( احمدی‏مهربانی، 1382). برای رسیدن به وحدت شاخصه­های مختلفی وجود دارد ولی مهم­ترین شاخصه آن اعتمادعمومی به‏رفتارها و کنش­های افراد جامعه به‏ یکدیگراست(اشراقی، 1391).

اعتمادعمومی یکی از مهم­ترین ابعاد سرمایه اجتماعی است که آسیب دیدن آن می­توان زیان و هزینه بسیار سنگینی را برای نظام اداری و در مقیاس وسیع تر به نظام سیاسی تحمیل کند کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز به شمار می­رود(الوانی، 1379).

 

2-3-5-4- پیامدهای اعتماد عمومی

 1. افزایش انسجام اجتماعی
 2. ایجاد تعاون ومشارکت ملی
 3. قانون­مندی وجامعه پذیری
 4. همبستگی ملی
 5. توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
 6. ارتقای ارزشهای اخلاقی
 7. جلوگیری از مهاجرت خارجی و فرار مغزها
 8. کاهش جرائم و آسیب‏های اجتماعی (رضاپناه، 1385).