آوریل 12, 2021

ابعاد فرهنگ سازماني:/پایان نامه درباره پیاده سازی مدیریت ‌دانش

ابعاد فرهنگ سازماني

در جدول زير نمونه‌هايي از ابعاد ارائه شده توسط دانشمندان و نظريه‌پردازان مختلف در رابطه با فرهنگ سازماني ارائه شده است. ضمنا بايد عنوان شود كه در اين تحقيق از ابعاد پيشنهاد شده توسط رابينز (1999) استفاده شده است.

ارائه دهنده ابعاد پيشنهاد شده مرجع
كورت لوين فرايند رهبري، انگيزش، ارتباطات، تصميم‌گيري، هدف‌گذاري، فرايند كنشي متقابل، كنترل فرهنگي، 1371
ويليام اوشي تعهد به كاركنان، ارزش‌يابي، مسيرشغلي، نظام كنترل، تصميم‌گيري، مسئوليت جمعي و توجه به كاركنان شريف‌زاده و كاظمي، 1377
پيترز و واترمن تعصب نسبت به عمل، بهادادن به مشتري، استقلال و كارآفريني، بهره‌وري از طريق كاركنان،‌ توجه به ارزش‌هاي مشترك، پايبندي به كاراصلي، به‌كارگيري ستاد اداري ساده و كوچك، متمركز و غيرمتمركز پيترز و واترمن، 1374
بتز و هاف‌هيل نوآوري فردي، ريسك‌پذيري،‌ جهت‌دهي، يكپارچگي، روابط مديريت، نظارت و كنترل، احراز هويت كاركنان با سازمان، سامانه‌ي پاداش، تحمل تعارض و الگوهاي ارتباطي رابينز، 1999
آندره دوبرين ارزش‌ها، داستان‌هاي اصولي، افسانه‌ها و اسطوره‌ها، ميزان ثبات، تخصيص منابع، تشريفات و آداب و رسوم دوبرين، 1997
ليتوين و استرينگر استانداردها، ساختار، پاسخ‌گويي، پاداش،‌ خطرپذيري، صميميت، حمايت، تضاد و هويت حسيني، 1385
بارون و والترز ارزش‌ها، سامانه‌ها و سياست‌ها، ساختار و فن‌آوري، راهبرد جينز، 2000
مك‌كنزي استراتژي،‌ ساختار سازماني، سامانه‌هاي رايج در سازمان، شيوه‌ي مديريت، مهارت كاركنان و هدف‌هاي حاكم مك‌كنزي، 2003
هافستد سه ارزش نياز به امنيت، تمركز بر كار و نياز به اقتدار و شش عمل فرياند‌گرايي در برابر نتيجه‌گرايي، كارمندگرايي در برابر وظيفه‌گرايي، سازمان‌گرايي در برابر حرفه‌گرايي، سامانه‌ي باز در برابر سامانه‌ي بسته، كنترل كم در برابر كنترل شديد و هنجارگرايي در برابر عمل‌گرايي هافستد، 1990

جدول(2-1-1)- نمونه‌هايي از عوامل و ابعاد شكل‌دهنده‌ي فرهنگ سازماني

  • خلاقيت يا نوآوري فردي: اين ويژگي به ميزان مسئوليت، آزادي و استقلالي كه افراد درون يك فرهنگ دارا هستند اشاره دارد. نوآوري به‌طورقطع به افراد بستگي دارد، افرادي كه در سازمان مي‌توانند بر خلاف رسم رايج فكر كنند و مخاطره‌پذير باشند. نوآوري هم‌چنين به فرهنگ و مديريتي بستگي دارد كه به آن‌ها اجازه مي‌دهد تا نوآوري خود را به منصه ظهور برسانند.
  • ريسك‌پذيري: ميزان آمادگي سازمان در مواجهه با برخي از خطرات و پاسخ به تغييرات در محيط كسب و كار، نسبت به رقباي خود مي‌باشد.
  • رهبري (هدايت و شفافيت): ميزاني كه سازمان هدف‌ها و عملكردهايي را كه انتظار مي‌رود انجام شود مشخص مي‌نمايند.
  • يكپارچگي: يكپارچگي در سازمان به‌ميزان و درجه‌اي كه واحدهاي درون سازمان به روشي هماهنگ منسجم عمل مي‌كنند اشاره دارد.
  • حمايت مديران: منظور از حمايت مديران، ميزان و درجه‌اي است كه واحدهاي درون سازمان به روشي هماهنگ و منسجم عمل مي‌كنند، اشاره دارد.
  • كنترل: اين ويژگي نشان‌دهنده اين موضوع است كه سازمان تا چه حدي براي سرپرستي و كنترل رفتار كاركنان به قوانين و مقررات و سرپرست مستقيم متوسل مي‌شود. كنترل مرحله‌اي از مديريت است كه در آن بايد معلوم شود كه آيا هدف‌هاي سازماني تحقق پيداكرده است يا نه، به‌عبارتي ديگر كنترل فراگرد ارزشيابي عملكرد فردي و سازماني است و مديريت خوب مستلزم كنترل مؤثر است.
  • هويت سازماني: هويت سازماني يعني اينكه اعضاي سازمان تا چه حدي از اينكه در اين سازمان مشغول كار هستند احساس افتخار و غرور مي‌كنند و خود را از سازمان جدا نمي‌بينند، بلكه دوست دارند وقتي كه از محل كار آن‌ها پرسيده مي‌شود يا خودشان را معرفي مي‌كنند، محل كار و سازمان خود را معرفي ‌كنند.
  • سيستم پاداش: سازمان تا چه حدي براي سرپرستي و كنترل كاركنان، به قوانين و مقررات و سرپرستي مستقيم متوسل مي‌شود.
  • الگوهاي ارتباطي: تاچه حد ارتباطات سازماني به سلسله مراتب فرماندهي سطح بالاي سازمان مرتبط مي‌شود
  • سازش با پديده تعارض: عبارت است از ميزاني كه كاركنان تشويق مي‌شوند كه عينا تعرضات و انتقادات را بپذيرند (بيك‌زاده، پوريان، 1390، 94).