آوریل 12, 2021

اثربخشي زنجيره تامين:/پایان نامه درباره مدیریت زنجیره تامین

افزايش کارايي و اثربخشي زنجيره تامين

مديريت زنجيره تامين توانايي سازمان نه تنها براي پاسخگويي به تقاضا، بلکه براي احساس و درک تقاضا، تغيير تقاضا و تهيه و هماهنگ نمودن يک پاسخ سودمند و قابل اتکا است که نيازمند هماهنگي فرآيندهاي تقاضا، عرضه و نوآوري محصول جديدي مي باشد.

در زنجيره تامين چهار بازيگر اصلي وجود دارد که عبارت اند از:

  1. تامين کننده
  2. توليدکننده
  3. توزيع کننده
  4. مشتريان

هر يک از گروه هاي فوق، نقش و اثرات خاصي در کارايي زنجيره تامين شرکت ايفا خواهند کرد. از اين رو شناخت روابط بين گروه هاي ياد شده و تلاش به منظور بهينه سازي اين روابط از موضوعات اساسي شرکت ها مي باشند. مطالعات انجام شده در خصوص شاخص هاي مهم و مقايسه آن ها بين شرکت هاي واقعي و  شرکت هاي منتخب نشان مي دهد که با استفاده از بهينه سازي زنجيره تامين، نتايج قابل قبولي در افزايش بهره وري سازمان ها به دست خواهد آمد.

شايد مشکل ترين و مهم ترين بحث در مديريت زنجيره تامين، مديريت روابط ميان چهار بازيگر عمده آن باشد، زيرا تاثير شگرفي بر همه زمينه هاي زنجيره تامين و همچنين سطح عملکرد آن دارد. در بسياري از موارد، مساعدت سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات توانسته است در يک دوره زماني به نسبت کوتاه، تکميل و به کار گرفته شده و باعث بهبود روابط گردد، اما بسياري از شرکت هاي زنجيره تامين، معلول انتقال ضعيف انتظارات و توقعات و در نتيجه رفتارهايي هستند که مابين بازيگران زنجيره تامين به وقوع مي پيوندد. به علاوه مهم ترين فاکتور براي مديريت موفق زنجيره تامين، ارتباط مطمئن ميان اين بازيگران است، به گونه اي که اعتماد متقابل به قابليت ها و عمليات يکديگر داشته باشند.

همچنين براي برخورداري از نتايج مديريت موثر روابط در زنجيره تامين ضروري است که تامين کنندگان و مشتريان در يک روش هماهنگ، منسجم و رعايت اصول شراکت، با برقراري ارتباطات اطلاعاتي و گفتمان، با يکديگر کار کنند. اين امر يعني جريان سريع اطلاعات در ميان مشتريان تامين کنندگان، مراکز توزيع و سيستم هاي حمل و نقل مي باشد که برخي از شرکت ها را قادر مي سازد تا زنجيره هاي تامين بسيار کارايي را ايجاد کنند. تامين کنندگان و مشتريان بايد اهداف يکساني داشته و در اين راستا اعتماد متقابل يکديگر را جلب کنند و مشتريان در زمينه کيفيت محصولات و خدمات به تامين کنندگان و آنها نيز به مشتريان خود، اعتماد کاملي داشته باشند. از سوي ديگر علاوه بر موارد فوق، تامين کنندگان و مشتريان بايد در طراحي زنجيره تامين براي دستيابي به اهداف مشترک و تسهيل ارتباطات و جريان اطلاعات با يکديگر شريک شوند(عالم تبريز و محمدرحيمي، 1388).

 

2-5- مديريت تامين کنندگان[1]

گافين[2] و همکارانش در سال 1997 بيان کرده اند که مديريت تامين کنندگان يکي از موضوعات کليدي مديريت زنجيره تامين است بدين علت که هزينه مواد خام و قطعات، هزينه عمده يک محصول را تشکيل مي دهند و اکثر شرکت ها مي بايست مقدار قابل توجهي از درآمدشان را براي خريد صرف کنند. بنابراين، انتخاب تامين کننده يکي از مهم ترين مسائل تصميم گيري است، از آنجايي که انتخاب تامين کنندگان مناسب به طور چشم گيري هزينه هاي خريد را کاهش مي دهد و رقابت پذيري شرکت را نيز بهبود مي بخشد (Amid et al, 2010).

از سوي ديگر، مديريت تامين کنندگان در فرآيند جهاني شدن اهميت بسياري را بدست آورده است. اکثر شرکت ها مي توانند مزاياي رقابتي خود را به واسطه مديريت خوب تامين کننده بهبود دهند. بنابراين، انتخاب تامين کننده مي بايست توسط يک رويکرد علمي و ترکيبي اجرا گردد. در طي فرآيند انتخاب تامين کننده، مدير خريد مي بايست عوامل عملياتي و استراتژيک و همچنين عوامل محسوس و نامحسوس را به حساب آورد (Araz& Ozkarahan, 2007).

 

2-6- مديريت ريسک تامين[3]

مديريت کارآمد ريسک هاي تامين تاثير قابل توجهي در موفقيت نهايي زنجيره تامين دارد. مديريت ريسک بخش حياتي از برنامه ريزي خريد است. سيفرد و اسملزر[4]، صراحتا بيان مي کنند که وقتي يک سازمان تعداد تامين کنندگان خود را کاهش مي دهد، به تعداد کمي از تامين کنندگان براي مواد اساسي مورد نياز خود وابسته مي شود. در چنين شرايطي، ريسک از هم گسيختگي زنجيره تامين افزايش مي يابد. همچنين، هنگامي که قطعات و يا فعاليت هاي اصلي به تامين کنندگان برون سپاري مي شود، وابستگي به تامين کنندگان افزايش مي يابد ، که ريسک بالاتري براي واحد خريد و کل سازمان و حتي براي کل زنجيره تامين را به دنبال دارد. بنابراين، سيفرد و اسملزر، نتيجه مي گيرند که در مديريت زنجيره تامين ضروري است به مديريت روابط ميان ريسک و فعاليت هاي يکپارچه زنجيره تامين پرداخته شود (Berger et al, 2004).

[1]Suppliers Management

[2]Goffin

[3]Supply risk management

[4] Siferd &Smeltzer