آوریل 12, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

 • نداشتن سابقه بیماری روانی و مصرف داروهای روان گردان؛
 • عدم استفده از مداخلات روانشناسی و مشاوره ای دیگر؛
 • عدم ابتلاء به اختلالات سایکوتیک، دمانس و عقب ماندگی ذهنی؛
 • هوشیاری و توانایی شرکت در جلسات ذهن آگاهی و توانایی تکلم به زبان فارسی؛
 • شایان ذکر است جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  ۵-۳-ابزار گردآوری داده ها
  به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهای زیر بهره به عمل آمد:
  ۱-۵-۳ -پرسشنامه SF-36
  برای مصارفی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست های بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. فرم ۳۶ عبارتی توسط واروشربون درسال ۱۹۹۲ در کشور امریکا طراحی شد و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته است. مفاهیمی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شوند، اختصاص به سن،گروه یا بیماری خاصی دارند. هدف از طرح این پرسشنامه ،ارزیابی حالت سلامت از هر دو نظر وظعیت جسمانی و روانی است که به وسیله ترکیب نمرات حیطه های هشت گانه تشکیل دهنده سلامت به دست می آید . این پرسشنامه دارای ۳۶ عبارت است که هشت حیطه مختلف سلامت را مورد ارزیابی قرار می دهد: بعد جسمانی (۱۰)، ایفای نقش جسمی (۴عبارت )، دردهای بدنی (۲عبارت) ، سلامت عمومی (۵عبارت)، خستگی یا نشاط (۴ عبارت)، عملکرد اجتماعی (۲عبارت) ، ایفای نقش عاطفی (۳ عبارت) و سلامت روانی (۵ عبارت) است که کیفیت زندگی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد (عبارت شماره ۲ در هیچ یک از زیر مقیاس قرار نگرفته و فقط با نمره کل جمع می شود). از ادغام زیر مقیاسها دو زیرمقیاس کلی دیگر به دست میآید که عبارتند از:
  زیر مقیاس سلامت جسمی: جمع زیرمقیاس‌های کارکرد جسم (PF)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (RP)، درد (P)، و سلامت عمومی (GH)
  زیرمقیاس سلامت روانی :جمع زیرمقیاس‌های اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF) ، بهزیستی هیجانی (EW)و کارکرد اجتماعی (SF)
  پایین ترین نمره در این پرسشنامه صفر وبالاترین ۱۰۰ است. امتیاز هر بعد با امتیاز عنوان ها در آن بعد مشخص می شود.
  اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تایید قرار گرفته است(منتظری، ۱۳۸۴) و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس‌های ۸ گانه آن بین ۷۰/۰ تا ۸۵/۰ و ضرایب بازآزمایی آنها با فاصله زمانی یک هفته بین ۴۳/۰ تا ۷۹/۰ گزارش شده است. همچنین این پرسشنامه می‌تواند در تمام شاخص‌ها، افراد سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید (اصغری، ۱۳۸۲).
  در نمونه ایرانی تحلیل آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها به این صورت به دست آمد (منتظری و همکاران، ۱۳۸۴):

  زیرمقیاس میانگین (انحراف استاندارد) آلفای کرونباخ
  کارکرد جسمی (۸/۲۰) ۳/۸۵ ۹۰/۰
  اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (۰/۳۸) ۰/۷۰ ۸۵/۰
  اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (۰/۱۸) ۰/۶۷ ۷۷/۰
  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir