آوریل 13, 2021

مقاله علمی با منبع : اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

گروه

۷۷۴/۳۴۲۵

۱

۷۷۴/۳۴۲۵

۰۳۹/۴

۰۴۵/۰

خطا

۳۳۹/۲۲۸۹

۲۷

۰۸۷/۸۴۸

کل

۰۰۰/۳۴۹۶۴۵۲

۳۰

همانطوری که نتایج جدول ۱۱-۴ نشان می‌دهد، با توجه به اینکه اثر پیش آزمون (متغیر همپراش) معنادار است پیش فرض همبستگی متغیر هم پراش و متغیر وابسته رعایت شده است.
همچنین با توجه به اینکه همچنین اثر گروه در مقیاس بهزیستی روانشناختی کل معنادار شده است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی اثر مثبت و معناداری دارد در سطح ۹۵% پذیرفته می شود و می توان بیان نمود که آموزش روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی رابهبود بخشیده است.
همچنین در مورد زیرمقیاس شادی با توجه به اینکه اثر گروه در سطح معناداری از ۰۱/۰ کوچکتر است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد می توان گفت روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بربهبود شادی بیماران قلبی در سطح ۹۹% اثر مثبت و معناداری دارد.
همچنین در مورد زیرمقیاس های رضایت از زندگی، معنویت و رشد و بالندگی فردی با توجه به اینکه اثر گروه در سطح معناداری از ۰۵/۰ کوچکتر است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد می توان گفت روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود رضایت از زندگی، معنویت و رشد و بالندگی فردی بیماران قلبی در سطح ۹۵% اثر مثبت و معناداری دارد.
همچنین در مورد زیرمقیاس های خوپیروی و ارتباط مثبت با دیگران با توجه به اینکه سطح معناداری از ۰۵/۰ بزرگتر است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود ندارد می توان گفت روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود خوپیروی و ارتباط مثبت با دیگران بیماران قلبی در سطح اثر معناداری ندارد.
۲-۱-۳-۴-آزمون فرضیه دوم: روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی اثر مثبت و معناداری دارد.
برای مشخص کردن اثر درمان از روش تحلیل کواریانس تک عاملی استفاده شد. در جدول(۱۲-۴) نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل (آزمایش و کنترل) ارایه شده است.
جدول۱۲-۴: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نمرات کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.