آوریل 13, 2021

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، …

همانطوری که نتایج جدول ۲۱-۴ نشان می‌دهد، با توجه به اینکه اثر پیش آزمون (متغیر همپراش) معنادار است پیش فرض همبستگی متغیر هم پراش و متغیر وابسته رعایت شده است.
همچنین با توجه به اینکه همچنین اثر گروه در مقیاس کیفیت زندگی کل معنادار شده است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی اثر مثبت و معناداری دارد در سطح ۹۵% پذیرفته می شود و می توان بیان نمود که آموزش روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) کیفیت زندگی بیماران قلبی رابهبود بخشیده است.
همچنین در مورد زیرمقیاس سلامت عمومی با توجه به اینکه اثر گروه در سطح معناداری از ۰۱/۰ کوچکتر است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد می توان گفت روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بربهبود سلامت عمومی بیماران قلبی در سطح ۹۹% اثر مثبت و معناداری دارد.
همچنین در مورد زیرمقیاس های اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی، کارکرد اجتماعی و درد با توجه به اینکه اثر گروه در سطح معناداری از ۰۵/۰ کوچکتر است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد می توان گفت روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بربهبود زیرمقیاس های اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی، کارکرد اجتماعی و درد بیماران قلبی در سطح ۹۵% اثر مثبت و معناداری دارد.
همچنین در مورد زیرمقیاس های کارکرد جسمی، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی، انرژی/خستگی و بهزیستی هیجانی با توجه به اینکه سطح معناداری از ۰۵/۰ بزرگتر است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود ندارد می توان گفت روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود زیرمقیاس های کارکرد جسمی، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی، انرژی/خستگی و بهزیستی هیجانی بیماران قلبی در سطح اثر معناداری ندارد.
۳-۱-۳-۴-آزمون فرضیه سوم: روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود استرس ادراک شده بیماران قلبی اثر مثبت و معناداری دارد.
برای مشخص کردن اثر درمان در دو گروه از تحلیل کواریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج در جدول ۱۳-۴ آمده است.
جدول۱۳-۴: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نمرات استرس ادراک شده در دو گروه آزمایش و کنترل

منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مربعات f Sig
پیش آزمون ۱۰۰/۳۵ ۱ ۱۰۰/۳۵ ۷۳۴/۱۵ ۰۰۰/۰
گروه ۸۱۹/۲۹۲ ۱ ۸۱۹/۲۹۲ ۲۵۹/۱۳۱ ۰۰۰/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.