آوریل 13, 2021

پژوهش – اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

خطا

۲۳۳/۶۰

۲۷

۲۳۱/۲

کل

۰۰۰/۸۰۱۳۳

۳۰

همانطوری که نتایج جدول۱۳-۴ نشان می‌دهد، با توجه به اینکه اثر پیش آزمون (متغیر همپراش) معنادار است پیش فرض همبستگی متغیر هم پراش و متغیر وابسته رعایت شده است.
همچنین اثر گروه معنادار شده است یعنی پس از خارج کردن تاثیر پیش آزمون اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) برکاهش استرس ادراک شده بیماران قلبی اثر مثبت و معناداری دارد پذیرفته می شود و می توان بیان نمود که آموزش روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) استرس بیماران قلبی راکاهش داده است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و بحث
۱-۵-مقدمه
پس از اتمام بخش عملی تحقیق نیاز است تا نتایج استخراج و جمع آوری گردد. این فصل با عنوان نتیجه گیری و پیشنهادات به خلاصه تحقیق، نتیجه گیری، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل پس از بیان خلاصه تحقیق نتایج به دست آمده از تبیین داده ها شرح داده شده و با نتایج پژوهش های پیشین مقایسه می شود. پس از آن محدودیت ها و موانعی که در اجرای این تحقیق وجود داشت مطرح و پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق و پیشنهاداتی به پژوهشگران آینده عنوان می شود.
۲-۵-خلاصه تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بدین ترتیب که ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس به عنوان متغیر مستقل مورد توجه قرار گرفت که بر روی گروه آزمایش اعمال و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی های هر دو گروه در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند:
الف- پیش آزمون برای هر دو گروه کنترل وآزمایش قبل از مداخله اجرا شد.
ب-گروه آزمایش در معرض روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفت. برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نپذیرفت.
ج- پس آزمون برای هر دو گروه ازمایش و کنترل اجرا شد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بیماران قلبی (مرد و زن) شهرستان بندرعباس بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های قلبی شهرستان بندرعباس تعداد ۳۰بیمار قلبی (شامل ۱۴زن و ۱۶مرد ) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش(۱۵ نفر شامل ۷ زن و ۸ مرد) و گروه کنترل (۱۵ نفر شامل ۷زن و ۸ مرد) گمارده شدند.
متغیرهای کنترل در انتخاب آزمودنی ها عبارتند از :

  • دامنه سنی آزمودنی ها بین ۳۰ تا ۶۰ سال؛
  • نداشتن سابقه بیماری روانی و مصرف داروهای روان گردان؛
  • عدم استفده از مداخلات روانشناسی و مشاوره ای دیگر؛
  • عدم ابتلاء به اختلالات سایکوتیک، دمانس و عقب ماندگی ذهنی؛
  • هوشیاری و توانایی شرکت در جلسات ذهن آگاهی و توانایی تکلم به زبان فارسی؛

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.