آوریل 13, 2021

ارتباطات به وسیله کامپیوتر-پایان نامه درباره عوامل انگیزش یادگیری

در حال حاضر پیشرفت های فناوری اطلاعات راه حل های موثر برای این مشکل است. بسیاری از محققان سیستم های یادگیری الکترونیکی[1] شخصی را برای افزایش بهره وری یادگیری فردی پیشنهاد کرده اند
(چن، لی، و چن، 2005، چن، لیو، و چانگ، 2006؛ چن، 2010، لاو و یوئن، 2010؛ تنگ و مک کالا، 2003).

بزرگترین تفاوت بین یادگیری جدیدو یادگیری سنتی و چهره به چهره در کلاس درس استقلال آن از زمان و مکان است. اما این استقلال موانع و مشکلاتی را نیز در بر دارد. مثلا این روش دانشجویان را از معلمان و دیگر دانشجویان در زمان و فضا جدا می نماید به طوری که دانشجویان نمی توانند سئوال بپرسند و پاسخ آن را به موقع از معلمان دریافت کنند.همچنین معلمان دقیقا نمی توانند حس و شرایط یادگیری یادگیرنده را برای انطباق با میزان پیشرفت آنها مورد سنجش قرار دهند. این امر به ویژه در صورت عدم استفاده ازویدیوهای کامپیوتری بسیار صدق می نماید.بنابراین، موثر بودن استراتژی یادگیری جدید به طور جدی مورد سوال می باشد. مشکلات روش های سنتی تدریس یادگیری عمدتا بر نظرات شخصی کارشناسان و یا نتایج حاصل از پرسشنامه تکیه دارد. با این حال معلمان باید شیوه تدریس خود را با مواد آموزشی منطبق سازند و این امر از طریق مشاهده پاسخ دانش آموزان در کلاس امکان پذیر می باشد. اما در حال حاضر، به لطف ظهور کامپیوتر و اینترنت، مربیان به صورت دقیق می توانند میزان یادگیری دانش آموزان را ثبت نمایندکه این اندازه گیری و ثبت در گذشته مشکل بود.این کمک های فنی جدید تکنولوژی را با آموزش و پرورش ادغام می کند.

به لطف فن آوری اطلاعات، یادگیری ها را می توان عینی ثبت نمود و این یکی از مزیت های مهم یادگیری جدیداست. اطلاعات یادگیری را می توان به دو دسته تقسیم نمود: صفات یادگیری[2] و صفات یک برنامه آموزشی[3]. صفات یادگیری شامل توانایی یادگیری،عملکرد یادگیری، استعداد یادگیری، سبک یادگیری و سبک شناختی می باشد. در حالی که صفات یک برنامه آموزشی شامل سطح دشواری مواد یادگیری، فعالیت های یادگیری، و ارزیابی است.

2-2-3-5-1- ارتباطات با واسطه کامپیوتر (CMC)[4]

در آموزش و پرورش در مواجهه با پیشرفت تکنولوژی، مربیان و اساتید مجبور به ترکیب تکنولوژی کامپیوتر با شیوه های آموزشی می باشند. ارتباط با واسطه کامپیوتر سبب تسهیل یادگیری سازه [5]و یادگیری فردی[6]
می­گردد (ابرمی وبرس، 1996؛ هرزیگ، 2004). در محیط های با واسطه،دانشجویان برای بیان نظرات خود و یا برای  کمک گرفتن ازاساتیدو همسالان کمتر احساس تهدید می کنند (برس، ابرمی و آموندسن[7]، 2000)
و ازسیستم آموزشی دانشگاه انتظار می رود پس از ورود کامپیوتربه سیستم آموزشی بیشتر دانشجو محورباشد (گوزلی،آوانزینو، و بور[8]، 2001). مطالعات متعدد نشان داد که استفاده از رایانه در آموزش و پرورش در وظایف یادگیری پیچیدگی به ارمغان می آورد و در نتیجه  سبب افزایش انگیزه دانش آموزان و دانشجویان می گردد (بیکر، گیرهارت، و هرمان، 1990؛ دویر، 1994). این امر کمک می کند تا دانش آموزان بیشتر متکی به خود گردند، مربیگری همسالان را تشویق می نماید و منجر به تسهیل همکاری در این مسیر می گردد.

برخی از محققان عوامل موثر بر CMC در آموزش و پرورش را مورد بررسی قرارداده اند. ایرانی نشان داد که غنای اطلاعات و فاکتورهای طراحی سیستم بر نگرش دانش آموز،عملکرد و رضایت آنان و بر عملکرد یادگیری آنان اثر دارد (ایرانی، 1998). زاگورسکی اشاره کرد که نگرانی در مورد پذیرش دانش آموزان و
دانشجویان از ابزار جدیدرا نباید  نادیده گرفت(زاگورسکی[9]،1997).بارس و همکاران نشان دادندکه انگیزه دانش آموز در پذیرش دانشجو از کنفرانس کامپیوتری (CC)[10] به عنوان یک ابزار آموزشی تاثیر داشت
(بارس و همکاران، 2000). دانش آموزانی که معتقد بودند که CC  به آنها برای یادگیری مواد درسی کمک خواهد کرد (دستاورد انتظار) و دانش آموزان که بر این باور بودند که آنها می توانند توانایی استفاده از CC را به دست آورند(خودکارآمدی) فعالیت و عملکرد یادگیری بهتری را نسبت به دانش آموزانی که نگران عملکرد خود در مقایسه با دیگران بودند (هدف مدار) داشتند. محققان همچنین دریافتند که آموزش فن آوری برای معلمان مورد نیاز است برای اینکه آنها را قادر می سازد تا از فن آوری به عنوان یک ابزار برای برنامه درسی خود استفاده نمایند (هرزیگ[11]، 2004).

5.E-Learning

1.Learning Traits

2.Traits of a Curriculum

3.Computer Mediated Communication

4.Constructivism Learning

5.Individualized Learning

6.Bures, Abrami, & Amundsen

7.Guzley, Avanzino, & Bor

8.Zagorsky

9.Computer Conferencing

1.Herzig