می 8, 2021

ارزش افزوده اقتصادي //پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده

همان‌طوري كه گفته شد، EVA به‌صورت زير محاسبه مي‌گردد:

   (1-1)                                                                                    EVA = (r-c) × capital                                                                                           در فرمول (1-1) براي محاسبه هزينه سرمايه بكار گرفته شده از خالص ارزش دفتري دارایي‌ها استفاده مي‌شود. اگر بجاي خالص ارزش دفتري دارایي‌ها، ارزش روز خالص دارایي‌ها بكار گرفته شود، مبلغ بدست آمده نشان دهنده ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده يا REVA مي باشد. در اين فرمول Capital نشان دهنده ارزش دفتر اقتصادي دارایي هاي مي باشد و C نشان دهنده هزينه سرمايه بكار گرفته شده در شركت است كه از WACC يا ميانگين موزون هزينه سرمايه بر مبناي ارزش‌هاي بازار بدست آمده است. براي درك تغييرات در ثروت سهامداران بهتر است كه هزينه سرمايه بر مبناي ارزش‌هاي بازار با دارایي‌هاي شركت بر مبناي ارزش‌هاي بازار بكار گرفته شود. بر اين اساس شكل تعديل شده اي از EVA بنام REVA بدست مي‌آيد كه به‌صورت ‌زير‌محاسبه ‌مي‌شود:

(2-2)                                                                   REVA = (r-c) × M capital M capita

همان ارزش بازار دارایي هاي شركت مي باشد كه به‌صورت زير بدست مي آيد:

بدهي هاي جاري بدون بهره- ارزش دفتري بدهي ها+ ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادي= M capital
مزيت REVA نسبت به EVA در اينست كه، در هر زمان REVA مثبت باشد براي سهامداران ارزش مضاعف ايجاد شده است، يعني سود عملياتي تامين كنندگان مالي كه در پايان سال برحسب درصدي از ارزش بازار سرمايه آنها بيان شده است، بيشتر از هزينه فرصت سرمايه آنهاست. اما اين وضعيت در EVA وجود ندارد زيرا تامين كنندگان مالي مي توانند بازدهي را بر مبناي سود عملياتي دريافت كنند كه ازهزينه فرصت سرمايه شان كمتر مي باشد، با وجود اينكه EVA مثبت است. در اصل EVA از اطلاعات قابل اتكاء تري استفاده مي‌كند ولي اين اطلاعات لزوماً اطلاعات مربوطي نيستند.
در اين روش (REVA) به جاي تاكيد بر قابليت اتكا اطلاعات (ارزش دفتري دارایي‌ها ) به مربوط بودن اطلاعات (ارزش روز دارایي‌ها) تاكيد شده است و با توجه به اينكه براي محاسبه بازده از مبلغ سود خالص سال جاري استفاده مي‌شود و اطلاعات سود خالص نيز (مثل بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و مبلغ فروش) عمدتاً مربوط به دوره جاري هستند‏ بنابراين در نظر گرفتن ارزش روز دارایي ها در مخرج كسر محاسبه ی بازده، مطلوب تر به‌نظر مي رسد (Damodaran, 2000).

2-2-5- اندازه (لگاریتم میزان دارایی)

میزان دارایی‌ها در موسسات مالی مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می رود از دارایی های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید .و برای کاهش ارزش دارایی های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد.

2-2-6- ریسک اعتباری

مطالبات معوق و سررسید گذشته در صورت‌های مالی، مقادیر ذخیره اندوخته برای پوشش زیان های احتمالی، سود‌آوری بانک ازجمله آمارهای مورد نیاز است که از ترازنامه بانک قابل استخراج می‌باشد و مرتبط با عملکرد مالی بانک است.

2-2-7- کارایی عملیاتی

کارایی عملیاتی، توانایی، هوشیاری، حرفه ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. در ارزیابی نهادهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-2-8- مدیریت دارایی

مدیریت دارایی، میزان هزینه هر واحد پولی که تسهیلات داده می‌شود را نشان می‌دهد. مقدار آن به سودآوری نهاد های مالی بر می‌گردد(هنری‌مهر، 1390).