آوریل 12, 2021

ارزش های سازمانی:/پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی

ارزش های سازمانی

 

ما خود را موظف به پاسخگويي به نيازهاي بانکي مشتريان با بهترين کيفيت مي دانيم. مشتري مداري شعار ما و تکريم مشتري اولويت روابط ما با مشتريان است.

ما براي وقت مشتريان ارزش قائل بوده و سرعت در تصميم گيري و ارائه خدمات سرلوحه تلاش هاي ما مي باشد.

ما محصولات بانک را بر اساس نيازهاي مشتريان طراحي و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء مي بخشيم.

ما به محرمانگي و امنيت اطلاعات مشتريان پايبند بوده و آن را يک اصل مي دانيم.

ما خود را متعهد به داشتن بالاترين استانداردهاي کيفي در ارائه خدمات به مشتريان مي دانيم.

ما خود را متعهد به تامين منافع حداکثري سهامداران مي دانيم.

ما منابع انساني را مهم ترين سرمايه و عامل اساسي رشد و تعالي سازماني مي دانيم.

ما به کارگروهي اعتقاد داشته و آن را دليل موفقيت خود مي دانيم.

رعايت مقررات و دستورالعمل هاي بانکي و مالي داخلي و بين المللي براي ما يک اصل است و از ابزارهاي مناسب و لازم براي اين منظور نهايت استفاده را مي نمائيم.

ما اعتقاد داريم رونق اقتصادي لازمه رفاه اجتماعي بوده و براي توسعه آن تلاش مي کنيم.

ما تداوم موفقيت خود را در توسعه پايدار و حفظ محيط زيست دانسته و مراقبت از آن همواره براي ما ارزش خواهد بود.

ما تمام تلاش خود را براي اعتلاي نام پارسيان به کار مي بريم.

2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان

2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای

– مدیران راهنمای کارکنان در گفتار و در رفتارند.

2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان

– ضروری است مدیران مراتب ارتقای شغلی تمامی کارکنان را رعایت کنند.

– رعایت سلسله مراتب سازمانی در تمامی امور لازم الاجراست.

2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک

– اطلاعات محرمانه جز با مجوز قانونی افشا نخواهد شد.

– تمامی کارکنان مسئول حفظ محرمانه بودن اطلاعاتند.

2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)

– پذیرش هرگونه هدیه از سوی مشتری بویژه اگر به قصد تأثیرگذاری بر تصمیم گیری خاصی باشد، ممنوع است.

– پذیرش وجه نقد و چک، تحت هر شرایطی ممنوع است.

2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط

– استفاده از تلفن برای انجام امور شخصی باید محدود باشد و نشانی پستی و الکترونیکی بانک نباید برای موارد

شخصی به کار رود.

– درصورت لزوم ، بانک مجاز به کنترل تمامی مکاتبات خواهد بود.

2-8-4-4-6-تراکنش های مالی

کارکنان نمی توانند شخصاً در حساب های خود و اعضای درجه یک خانواده به ثبت تراکنش های مالی اقدام کنندو یا در امور تسهیلات اعطایی به خویشاوندان دخالت داشته باشند.

2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک

تمامی مدیران و کارکنان باید با مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های بانک در کسب و کار آشنا یی و نسبت به مسئولیت های خود آشنایی کامل داشته باشند.

2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع

مدیران و کارکنان بانک نمی توانند هم زمان در استخدام نهاد، شرکت یا سازمانی باشند که با بانک در رقابت است.

2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب

– آموزش اصول مبارزه با پولشویی برای تمامی پرسنل بانک الزامی است.

– تمامی موارد مشکوک باید گزارش شود.