آوریل 12, 2021

ارزيابي تامين كننده‌:/پایان نامه درباره تکنیک‌های MADM

شاخص‌هاي ارزيابي تامين كننده‌ي دمپسي، منبع: ]31[

ردیف نوع شاخص شاخص
1 صريح توانايي تحويل به موقع، قيمت، كيفيت، خدمات تعمير، توانايي فني، عملكرد گذشته
2 ضمنی شهرت، موقعيت مالي، شباهت رويه هاي كاري، ارتباطات، تمايل تامين‌كنندگان به خریدار

 

بچ]13[ نيز در سال 1987، 51 معيار را براي انتخاب تامين‌كننده بيان كرده است و آنها را در هشت، گروه طبقه‌بندي نموده است:

  • كيفيت
  • برنامه‌ريزي
  • تسهيلات ماشين آلات
  • كنترل
  • تمايل و علاقه‌مندي فروشنده
  • ابزار تامين‌كننده
  • سازمان ومديريت تامين‌كننده
  • تعهد مسئوليت

الرام]33[ شاخص‌هاي انتخاب تامين‌كننده را كه 15 معيار بود، مورد مطالعه قرار داده و آنها را در 4
دسته، طبقه‌بندي نموده است كه در جدول 2-3 آمده است.

جدول 2-3. شاخص‌هاي ارزيابي تامين كنندهي الرام2 ، منبع:]33[

ردیف طبقه شاخص
1 مالی عملكرد اقتصادي
2 استراتژي ها وفرهنگ سازماني احساس اعتماد، تمايل وعلاقمندي مديريت، دورنماي آينده، تناسب استراتژيك، سازگاري ميان سطوح و وظايف شركت هاي خريدار وتامين كننده
3 تكنولوژيكي ارزيابي تسهيلات، قابليت توليد جاري وآينده، قابليت طراحي تامين كننده، سرعت تامين كننده در بهبود و توسعه
4 عوامل ديگر سوابق ايمني تامين كننده، منابع سازمان

وبر و همكارانش ]72[ با مطالعه و دسته‌بندي حدود 74 مقاله ارائه شده از سال 1966 به بعد، به بررسی بررسي تاثير انتخاب تامين‌كننده در سيستم توليدي JIT[1] پرداختند. شاخص‌هاي مورد بررسي تقريبا شاخص‌هايي بودند كه توسط ديكسون ارائه شده بودند وتفاوت چنداني نداشتند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه قيمت خالص، مهمترين معيار براي انتخاب تامين‌كننده است، زيرا تقريبا در 80 درصد مقالات مطالعه شده، عامل قيمت در درجه اول اهميت قرار داشت و تحويل به موقع، كيفيت، تسهيلات و قابليت توليد به ترتيب در رده‌هاي بعدي اهميت بودند.گرچه شاخص‌هاي وبر و همكارانش با شاخص‌هاي ديكسون تفاوت چنداني با هم ندارند، اما برخي از شاخص‌ها توسط وبر و همكارانش]72 [ توسعه يافتند و مفاهيم بيشتري را شامل شدند و همچنين آنها اولويت‌بندي جديدي را براي شاخص‌هاي انتخاب ارائه كردند. از جمله شاخص‌هايي كه مفهوم آن گسترش پيدا كرد مفهوم قيمت بود. در تعريف ديكسون قيمت به معناي قيمت پيشنهادي توسط تامين‌كننده بود كه شامل تخفيف و هزينه حمل نيز مي‌شد. اما در توسعه اين مفهوم به ساير هزينه‌هاي تامين كننده نيز توجه شده است. از جمله هزينه‌هاي ثابت، هزينه طراحي، هزينه تكنولوژي و هزينه خدمات پس از فروش. ديكسون معيار كيفيت را به اين شكل بيان مي كند: رعايت سازگاري با مشخصه‌هاي كيفي. اما در تعريف جديد مشخصه‌هاي ديگري به آن اضافه گرديده است از جمله سيستم ايزو 9001 ، بازرسي، پرسنل كنترل كيفي و….

همچنين ديكسون معيار توزيع را به صورت رعايت زمان‌بندي حمل و نقل تعريف مي‌كند اما تعاريف جديد مشخصه‌هاي زمان تحويل، ظرفيت توزيع، كيفيت حمل ونقل و قابليت توزيع در سيستم توليدJIT را مورد توجه قرار داده است.

[1] Just In Time