می 8, 2021

استانداردهای عملکرد/پایان نامه رابطه نظریه وابستگی با عملکرد عملیاتی

 

استانداردهای عملکرد

استانداردهای عملکرد، بیانیه­های مربوط به نتایج مورد انتظار پایان یک کار هستند. آنها (نتایج مورد انتظار) امکان دارد عینی یا ذهنی باشند.

استانداردهای عینی: استانداردهای مبتنی بر نتایج قابل سنجش هستند و بر سه نوعند:

استانداردهای مهندسی (طراحی شده) اساساً بیان نتایجی هستند که هر فرودست باید بدان برسد تا آنکه مدیر بتواند به هدف کلی دست یابد. این استانداردها معمولاً به شیوه­ی مثبت بیان می­شوند.

استانداردهای تاریخی مبتنی بر نتایج پیش­بین هستند. مقایسه­ی نتایج جاری با نتایج پیشبین به نتایج آتی کمک می­کند. (این استانداردها) معمولاً به شیوه­ی منفی بیان می­شوند.

استانداردهای مقایسه­ای مبتنی بر نتایج بدست آمده بوسیله­ی دیگران در کسب و کار مشابه است و معمولاً به صورت استاندارد صفر اعلام می­شوند.

بیان استانداردهای عینی: هر نوع از استانداردهای عینی را می­توان به سه شیوه­ی متفاوت زیر بیان کرد، اگرچه هرنوع از استانداردها اغلب به شیوه­ی خاصی بیان می­شوند:

الف) استانداردهای مثبت نتایج مورد انتظار را بیان می­کنند. مثال: هر کالایی که باید در طول یک هفته تولید شود.

ب) استانداردهای منفی نتایج غیر دلخواه را بیان می­کنند، اما بطور خاص، نتایج دقیق مورد انتظار را بیان نمی­کنند. مثال: بیان حد بیشینه­ی شمار خطاها یا برگشتی هاییکه قابل تحمل هستند.

پ) استانداردهای صفر، آنچه را که دقیقاً انتظار نمی­روند را بیان می­کنند. مثال: هیچ برگشتی­ای نباید باشد، چون ….

استانداردهای ذهنی: استانداردهایی مبتنی بر ترجیح شخصی مدیرند و هیچ نتیجه­ی خاص قابل اندازه­گیری ندارند. استانداردهای ذهنی امکان دارد دربرگیرنده­ی ترجیح شخص، پیش­داوری، سوءگیری و انتقادهای غیرملموس باشند (آقاسیان، 1389، ص 84).

شاخص­های­ عملکرد جهت استفاده­ی موثر باید یک سری مشخصات مشترک را دارا باشند که عبارتند از:

  • انعکاس نیازمندی­های مشتری و سازمان به صورت متوازن؛
  • ایجاد تفاهم بر پایه­ی اصول تصمیم­گیری؛
  • وضوح و قابلیت درک؛
  • قابلیت بکارگیری در سطح وسیع؛
  • عدم امکان تفاسیر متفاوت؛
  • سازگاری با دیگر شاخص­ها؛
  • تفسیر دقیق نتایج؛
  • به صرفه بودن بکارگیری آن (ایران زاده وبرقی، 1388، صص 19-20).