آوریل 13, 2021

استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت:مفهوم کیفیت ژاپنی

دوره هاي تکاملی مفهوم کیفیت ژاپنی)چهار سطح کیفیت(

در پایان جنگ جهانی، هدف اصلی ژاپنی ها، بازسازي زیرساخت هاي تجاري و صنعتی کشور و

ارتقاي سطح استاندارد زندگی مردم از طریق افزایش هرچه بیشتر تولید بود.در دهه 1950 ، کیفیت،

مزاحمی براي تولید انبوه، محسوب می شد. بعضی از شرکت هاي ممتاز ژاپنی از ابزار کنترل آماري

دمینگ، در فعالیت هاي اقتصادي خود استفاده کردند.(اميران،1375)

ژاپن در دهه 1960 نیازمند جایگزینی کالاهاي اساسی شد. تولیدکنندگان ژاپنی نه تنها از طریق عرضه، تعداد کالاي بیشتر بلکه با عرضه کالاهاي متنوع به رقابت پرداختند.بین سال هاي 1960تا 1965کالاهاي غیرمصرفی نظیر: جاروبرقی، تلویزیون، ماشین رختشویی و دوربین عکاسی در خانه همه ژاپنی ها یافت می شد، این دوره، همان دوره انقلاب مصرف است که با دوره تولید ساده، کاملاً متفاوت است.از دیگر سو، بحران نفتی که توسط کشورهاي صادرکننده نفت به وجود آمد به جامعه ژاپن شوك بزرگی وارد کرد.زیرا ژاپن، در شمار تولید کنندگان نفت قرار ندارد و تقریباً صد در صد نیازهاي مصرفی خود را از خارج تامین می کند.شوك حاصل از بحران نفتی،باعث شد ژاپن ارز کافی براي وارد کردن نفت نداشته باشد.نیاز به صادرات، نیاز به رقابت در بازار جهانی را به دنبال داشت و بسیار دشوار بود.بنابر اين «تطبیق با تمامی نیازهاي مشتریان»، مفهوم اصلی کیفیت از دیدگاه شرکت- هاي ژاپنی،محسوب شد.موفقیت ژاپنی ها در دهه1970 ،منجر به دو نوع مقاومت در دهه1980 شد: اول اینکه، تراز بازرگانی خارجی ژاپن به نفع کالاهاي ژاپنی، ثبات خود را از دست داد وارزش ین نسبت به پول دیگر کشورها افزایش یافت و از دیدگاه صادرات قیمت کالاهاي ژاپنی درجهان گرانتر جلوه می کرد. دوم اینکه فناوري و مدیریت ژاپنی ها به کشورهاي دیگري نظیر: تایوان،کره، سنگاپور، هنگ کنگ انتقال یافت. از دیگر سو، وجود نیروي کار ارزان در این کشورها، سبب پیدایش رقیبان سرسختی براي کالاهاي ژاپنی شد.با تکامل مفهوم کیفیت در ژاپن، سه تغییر انقلابی در دیدگاه ژاپنی- ها به وجود آمد:

حرکت از «تطبیق با استاندارد» به سمت «تطبیق براي کاربرد»،حركت از تولید به بازار را بوجود آورد.

حرکت از «تطبیق براي کاربرد» به سمت « تطبیق با هزینه»، این مفهوم را تقویت کرد که قیمت در بازار تعیین می شود. (اميران،1375)

حرکت از« تطبیق با هزینه» به سمت «تطبیق با آخرین نیاز»، مفهوم تغییر مستمر و پیوسته را در بازار تقویت کرد و به دنبال آن نیاز به کاهش دوره زمانی تکوین محصول جدید،قوت گرفت.(فارسيجاني،1386)

شرکت هاي تازه تاسیس که می خواهند هر چهار مرحله تطبیق را داشته باشند در مقایسه با شرکت- هاي با سابقه که در سالیانی دراز، مراحل مختلف تطبیق را گذراندند و داراي مهارت و تجربه هستند، درموقعیت سخت رقابتی قرار می گیرند.بعضی از شرکت ها ممکن است هر چهار مرحله تطبیق را براي تولید تمامی محصولات خود، در نظر نگیرند.برخی نیز ممکن است فقط به تعدادي (نه تمام)از این چهار نوع تطبیق، توجه کنند اما گفتنی است توجه به هر چهار نوع تطبیق، لازم و ضروري است .

برخی از شرکت ها ممکن است دچار تصور غلطی از این چهار مفهوم شوند و فکر کنند هر مرحله

بالاتر یا بهتر از مرحله قبل است و می توانند با رها کردن مرحله قبل به مرحله بعدي بپردازند.براي مثال،ممکن است قسمت طراحی صرفاً به«تطبیق با آخرین نیاز» بپردازد و از تطبیق براي کاربرد و  تطبیق با هزینه غافل شود.در حالی که «تطبیق با آخرین نیاز» صرفاً بخشی از فعالیت هاي واحد طراحی محسوب می شود،نه همه آن. تکامل روش هاي کیفیت توأم با تغییرات اجتماعی-اقتصادي،مفهوم کیفیت و همچنین ابزار و روش هایی که براي تحقق کیفیت به کاربرده می- شوند،تکامل یافته اند.(فارسيجاني،1386)