می 9, 2021

استراتژی های بازاریابی سبز:

۲-۲-۱۱-۷-۱- موشکافی بالقوه بازارهای سبز

موشکافی

۲-۲-۱۱-۷-۲-فعالیت های گرایش یافته به سمت رضایت مندی نیازای بازارهای سبز

۲-۲-۱۱-۷-۳- موشکافی رفتار رقبای سبز

 

این سه فعالیت مراحل کلیدی در پروسه پیشرفت و کاربرد روش هدف دار بازاریابی سبزه. هم اینکه موشکافی مشتریان سبز هم شامل اون می شه، چون اون یه عامل صنعتیه و درخواست مشتریان واسه جنسای پایانی منتهی به مشکلات محیطی می شه.

مشکلات

از نظر پور سلیمانی و همکاران (۱۳۸۵) در سطح عملیاتی مدیریت بازاریابی GMSشامل فعالیت های زیره (حکمت نژاد, ۱۳۹۰):

  1. سیاست طراحی محصول سبز
  2. پخش با قوانین سبز
  • قیمت اجناس سبز
  1. تبلیغات سبز و پشتیبانی سبز

با در نظر گرفتن توضیحات گفته شده مدل اثر روش های هدف دار بازاریابی سبز بر کارکرد شرکت (کارکرد محیط زیستی، کارکرد اقتصادی، کارکرد عملیاتی و کارکرد سازمانی) این گونه گفت که مدل تحقیق روش هدف دار بازاریابی سبز بر بهتر شدن نشون تجاری یعنی تحقیق حاضر تا حدودی دربر گرفت از این مدل و مدل اثر آمیخته های بازاریابی بر ارزش گذاری نشون تجاری هست.

اقتصاد

شکل شماره (۵) مدل اثر روش هدف دار بازاریابی سبز بر کارکرد شرکت

منبع: (حکمت نژاد, ۱۳۹۰)

مصرف کنندگان سبز یا همون دوستدار محیط زیست به اون دسته از مصرف کنندگانی گفته می شه که در رفتار خرید و فعالیت های مربوط به بازار خود، اثر پروسه ساخت و مصرف جنسا رو بر محیط زیست بررسی کرده و بر این پایه تصمیم می گیرند. با اینکه نگرانی های محیطی در بین مصرف کنندگان در حال زیاد شدنه، با این حال تموم مصرف کنندگان به یه اندازه سبز نیستن و به یه اندازه به خرید اجناس سبز تمایل ندارن در نتیجه، واسه بازاریابی موثر اجناس سبز، به کار گیری راه هدف دار بازاریابی هدف دار به جای بازاریابی انبوه، نیاز به نظر می رسد. بدین معنا که نمی توان تموم مصرف کنندگان سبز رو با یه برنامه واحد مورد هدف قرارداد، بلکه باید اون ها رو به بخش هایی با ویژگی های مشابه تقسیم کرد و بعد متناسب با ویژگی ها و نیاز های منحصربه فرد هر بخش، آمیخته بازاریابی سبز مناسب رو به کار گرفت.

 

 

۲-۲-۱۱-۸- مدل آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش گذاری نشون تجاری: شکل شماره (۶)

 

 

 

 

 

 

منبع: مدل یو، لی و دانته (۲۰۰۰) (صحت & همکاران, ۱۳۹۱)

۲-۲-۱۱-۹- مدل تحقیق:

شکل شماره (۷) مدل تحقیق اثر روش هدف دار بازاریابی سبز بر بهتر شدن نشون تجاری

 

 

 

 

 

 

 

منبع: (یو، دانته، لی،۲۰۰۰، حکمت نژاد،۱۳۹۰و پژوهشگر، ۱۳۹۲)

 

 

۲-۳- گذشته تحقیق:

گذشته تحقیق اشاره به فعالیت های انجام شده به وسیله محققان در مورد تحقیق نامبرده داره. هم اینکه تحقیق هایی که موضوعاتشان مشابه موضوع باشه مورد اهمیت قرار میده تا یافته ها به وجود اومده از تحقیق رو با اون ها مقایسه کنیم.

۲-۳-۱- گذشته تحقیق در جهان:

 ۲-۳-۱-۱- بررسی نقش تبلیغات و تبلیغات فروش بر ارزش گذاری خاص نشون تجاری

این مطالعه به بررسی رابطه بین دو عنصر اصلی برنامه های ارتباطات بازاریابی –
تبلیغات و فروش تبلیغات – و اثر اون بر ایجاد ارزش خاص برند. به طور خاص، تحقیق
در صرف تبلیغات و نگاه افراد نسبت به تبلیغات تمرکز داره. این مطالعه هم اینکه بررسی
اثرات دو نوع از تبلیغات و فروش، مالی و تبلیغات غیر پولی. براساس
نظرسنجی از ۳۰۲ مصرف کنندگان UK، یافته ها نشون می دهد که نگاه افراد نسبت به تبلیغات بازی نقش کلیدی موثر بر ابعاد ارزش خاص برند، درحالی که تبلیغات صرف واسه مارکای تحت بررسی بهبود با نام تجاری آگاهی اما واسه اثر گذاری مثبت برند و کیفیت درک ناکافیه.

این مقاله هم اینکه اثرات جور واجور تبلیغات پولی و غیر پولی در حقوق صاحبان سهام با نام تجاری می یابد. هم اینکه بر این، یافته های نشون می دهد که شرکت ها می تونن روند مدیریت ارزش خاص برند با در نظر گرفتن بهینه سازی روابط موجود بین ابعاد جور واجور حقوق صاحبان سهام با نام تجاری (Isabel, Leslie, & Eva, 2013).

[۱] Green Marketing Strategy

92

View all posts by 92 →