آوریل 12, 2021

اطلاعات قابل اتکا/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

قابل اتکا

اطلاعاتي قابل اتكا ميباشد كه كامل بوده، عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و بطور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا بگونه ای معقول انتظار می رود بيان كند.این ویژگی به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می توانند بر اندازه گیریهای گزارش شده در صورتهای مالی داشته باشند.به علت وجود تضاد بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ،اگر چه یک اندازه گیری ممکن است از قابلیت اتکای زیادی برخوردار باشد و.لی از لحاظ نیازهای استفاده کنندگان،مربوط محسوب نشود.حسابداران باید بر اساس قضاوت حرفه ای خود بین این ویژگی های کیفی متضاد،تعادل بر قرار سازند. در اين پژوهش تعداد موارد عدم افشاي اطلاعات، كه داده هاي آن از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركتها استخراج شده، به عنوان معياري معكوس براي سنجش ميزان كامل بودن اطلاعات مورد استفاده ميگيرد.واز متغيرهاي نوع اظهارنظر حسابرس )مقبول، مشروط و مردود(تعداد بندهاي شرط و محدوديت گزارش حسابرس، تعداد موارد عدم رعايت قانون، مقررات، استانداردهاي حسابداري و آيين نامه هاي سازمان بورس، و همچنين مديريت سود به عنوان معيارهايي براي سنجش ميزان قابل اتكا  بودن اطلاعات مالي استفاده شده است.

در این میان یکی دیگر از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی خصوصیت قابلیت مقایسه است که در ذیل بدان می پردازیم:

2-2-2-3- قابلیت مقایسه :

سرمایه گذاران و اعتـباردهندگان به دلیل داشتن امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار گوناگون جهــت تصمیم گیری گاهی برمبنای مقایسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر درطول زمان (چــنـدین سال)یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره های زمانی یکسان اتخاذ میشود. این مقایسه هـنــــگامی مفهوم خواهد بود که اطلاعات ارائه شده کیفیت (قابلیت مقایسه ) را دارا باشند.ویژگی قابلیت مقایسه مبتنی است بر :

الف) رعایت یکنواختی

به قابلیت مقایسه اطلاعات ارائه شده واحدتجاری در طول زمان اشاره دارد.

استفاده کـــنــنــدگــان صورتهای مالی با مقایسه عملکرد یک واحد تجاری درسالهای مختلف میتوانند روندها را شناسایی و با توجه به نتایج گذشته وضعیت آتی را پیش بینی نمایند.این مقایســه هنــگــامــی مــفـهوم و معتبرخواهد بود که واحد تجاری روشهای اندازه گیری مشابهی  را در سالهای مختلف بطور یکنواخت بکارگرفته باشد.بکارگیری یکنواخت اصول و رویه های حسابداری و استفاده از اطلاعات یکسـان کیـفــیت (قابلیت مقایسه )اطلاعات ارائه شده را بالا میبرد. مثلا؛ استفاده ازروش اولــیـن صادره از آخرین واره در سال اول و اولین صادره از اولین وارده درارزشـیـابـی مـوجـودی مواد اولیه سود گزارش شده دوسال اول بدلیل عدم رعایت یکنواخـتی دربکارگیری روش ارزشــیابی موجودی مواد اولیه به احتمال زیاد قابـل مقایسه نخواهد بود.رعـایت یکنواختی به مفهوم این نیست که باانتخاب و اعمال یک رویه مشخص توسط واحد تجاری امکان تغییر آن وجود نداشته باشد. تغییردراصول و رویه های حســابــداری واکنــشی اسـت درمقــابــل تغییردرمحیط عملکرد حسابداری . وجــود رویــه هـا و روشـهـای مـتـنوع حسابداری و امکان انتخاب ازمیان آنها میتواند واحد تجاری را درارائه اطلاعات مربوط کمک کند. تغییر در روشهای مورد استفاده حسابداری در ارائه شفافتر وضعیت مالی یا نتایج عملیات و گردش وجوه نقد ضرورت پیدا میکند(نوروش و همکاران،1387).

ب) همسانی رویه ها :

که به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند واحد تجاری در مقطع یا مقاطع زمانی یکسان اشاره دارد.فرضا استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده دریک واحد تجاری جهت ارزشیابی موجودی مواداولیه و استفاده از روش اولین صادره ازآخرین وارده درواحد تجاری مشابه درهمان صنعت جهت گزارش سود دو واحد مزبوراحتمالا قابل مقایسه نخواهد بود. تنوع روشهای پذیرفته شده درزمینه های مختلف برای اندازه گیری رویدادها و وضعیتهای مشابه نظیرارزشیابی موجودیها و محاسبه استهلاک قابلیت مقایسه بین واحدهای تجاری را تضعیف میکند.وتصمیم گیری سرمایه گذاران یا اعتبار دهندگان را با مشکل مواجه میکند.

مربوط بودن/ ارزش تاییدکنندگی

تمرکز این خصوصیت بر سودمندی اطلاعات در بازگو نمودن گذشته است. ارزش تاییدکنندگی از این لحاظ به معنی تایید (یا تصدیق) انتظارات قبلی ما می‌باشد. یک روش تفکر درخصوص ارزش تاییدکنندگی این است که بپرسیم:

  • آیا اطلاعات به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد که درک کند چگونه اقدامها و تصمیمهای گذشته مدیریت بر نتایج و وضعیت مالی جاری تأثیر گذاشته است؟
  • چه مواردی به‌طور مشخص به‌عنوان بخشی از گزارشگری مالی (شامل گزارش هیئت‌مدیره، نشریات مالی و یا سایر ارتباطات با ماهیت مالی) باید افشا شود تا ثابت شود که اطلاعات برای ارزیابی اینکه نتایج گزارش شده انتظارات قبلی را تایید می‌کند، کافی است؟ به‌عبارت دیگر، چه مقدار اطلاعات در مورد انتظارات قبلی مدیریت، که تاییدکننده یا ردکننده چنین انتظاراتی است، و دلایل تحقق نیافتن انتظارات باید ارائه گردد؟
  • آیا نتایج گزارش شده (شامل وضعیت مالی شرکت) بازخوردی برای سرمایه‌گذاران در مورد نحوه تاثیر رویدادهای مختلف بازار و معاملات مهم بر شرکت، فراهم می‌کند؟
  • چه اجزای مشخصی از صورتهای مالی (یا گزارش هیئت‌مدیره) این موضوع را به‌تصویر می‌کشد؟

مربوط‌بودن/ بموقع بودن

این خصوصیت بیان می‌کند که آیا اطلاعات، قبل از آن که نامربوط شود، ارائه می‌گردد؟ یک شیوه تفکر درخصوص بموقع بودن این است که بپرسیم:

  • اگر اطلاعات زودتر در دسترس قرار می‌گرفت سودمندتر نبود؟ به چه طریقی یک شرکت می‌تواند فراتر از تامین الزامات قانونی در مورد بموقع بودن عمل کند؟
  • شرکت در انتشار بموقع صورتهای مالی در مقایسه با رقبا چه وضعیتی دارد؟