می 8, 2021

اندازه گیری عدم اطمینان:/پایان نامه درباره کیفیت سود و قیمت گذاری

اندازه گیری عدم اطمینان محیطی

برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی دو روش زیر وجود دارد

  1. ضریب تغییرات فروش[1] (دیس وبرد، 1984)
  2. انحراف از سود پیش بینی شده تحلیل گران[2] ( دیچوف، 1994)

در این تحقیق برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از ضریب تغییرات فروش استفاده می کنیم که به شرح زیر است:

Cv : ضریب تغییرات فروش

: میانگین مبلغ فروش در طول پنج سال گذشته

Zi: مبلغ فروش در طول سال جاری

2-15- تأثیر عدم اطمینان محیطی بر هموارسازی سود و پایداری سود

معمولا مدیران از طریق فرآیندهایی خود را با محیط وفق می دهند.آنها برنامه هایی را به اجرا در می آورند تا بوسیله آن، فعالیت سازمان را دایت کرده و بر رفتار گروه های ذینفع تاثیر بگذارند و با عواملی که به صورت غیر مستقیم وجود دارد خود را وفق دهند. بنابراین عدم اطمینان محیطی انگیزه ای برای مدیران ایجاد می کند تا هموارسازی سود را انجام داده و سود گزارش شده توسط سازمان را تغییر دهند.عدم اطمینان محیطی باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران می گردد، ولی مدیران سعی می کنند عدم تقارن  به وجود آمده را با هموارسازی سود کاهش دهند.

به دلیل غیرقابل کنترل بودن نیروهای تشکیل شدهنده محیط تجاری، وابستگی متقابل بین این نیروها، پویایی و پیچدگی محیط تجاری و …. . حفظ یک روند پایدار برای سود شرکت در طول زمان دشوار است.در نتیجه هر چه قدر شرکت در سطح شرایط عدم اطمینان بالاتری فعالیت کندو تغییرات محیط فعالیت آن شدیدتر  باشد، سود شرکت دارای نوسان بیشتری خواهد بود( حبیب و همکاران ، 2011).

2-11- تاثیر هموارسازی سود و کیفیت سود بر قیمت گذاری بازار

از آنجایی که امروزه تمرکز اصلی گزارشگری مالی بر پیش بینی سود و بازده به عنوان شاخص عملکرد واحد تجاری است. سودهای هموار و با کیفیت به عنوان معیار تصمیم گیری از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و عموم تحلیل گران مالی سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها وقضاوت های خود در نظر می گیرند، بنابراین شناخت تاثیر هموارسازی سود و کیفیت سود بر بازده سهام از اعتبار ویژه ای برخوردار است( حبیب و همکاران، 2011).

بازده ناشی از تغییرات قیمت شرکتهایی که هموراسازی سود انجام می دهند بیشتر از شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نمی دهند.این مهم می تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شرکتهاست که باعث افزایش قیمت آنها می گردد.به عبارت دیگر شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند و توانسته اند توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف سازند.زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است .از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسک ( نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ریسک، بازده بدون ریسک مازادی را عاید سرمایه گذاران می کند ( میچلسون و همکاران، 1998).

[1] Coefficient of variation

[2] Dispersion of financial analysis earning forecasts