می 8, 2021

انواع سيستم‌ اطلاعاتی:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

 انواع سيستم‌هاي اطلاعات

سيستم‌هاي اطلاعات داراي انواع و اقسام مختلفي هستند و از وجوه متفاوت مي‌توان آنها را دسته‌بندي كرد. مقاله «نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات» يك دسته‌بندي از سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي كند. سيستم‌هاي اطلاعات سازماني عبارتند از:

 • سيستم‌هاي پردازش مبادلات[1]
 • سيستم‌هاي اطلاعات مديريت[2]
 • سيستم‌هاي اطلاعات اجرايي[3]
 • سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري[4]
 • سيستم‌هاي پشتيبان اجرايي[5]
 • سيستم‌هاي خبره[6]
 • سيستم‌هاي اتوماسيون اداري[7]
 • سيستم‌هاي دانش‌ورزي[8]

2-11-1 سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) :

اینگونه سیستمهاکه به سیستمهای پشتیبان مدیریت (mss) نیزمعروف است که دارای کاربردخاصی است که اطلاعات موردنیازسازمان ومدیریت راجهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی،سازماندهی ،کنترل ونظارت ،هماهنگی ارتباطات وهدایت سازمان تامین می نماید اطلاعات MISشامل گزارشها،آمارها،تحلیل وحتی راه حل کارشناسانه نیز می باشد.

2-11-2 سیستم اطلاعاتی اجرایی ( EIS)

EISجهت پشتیبانی ازتصمیم گیری حیاتی وکلان مدیران اجرائی وارشدبکارگرفته می شود ،ازخصوصیات مهم این سیستم ،علاوه برتامین اطلاعات باارزش مدیران ارشد،ازتوانایی تجزیه وتحلیل گسترده نیزبرخورداراست محیط EIS جذاب وانعطاف پذیروچندرسانه ای می باشدبسیاری ازEIS هامجهزبه سیستمهای هشداردهنده بوده وازپتانسیل سیستمهای خبره جهت مشاوره استفاده می­کنند.

سیستمهای اطلاعات استراتژیک (SIS)

SISیکی ازمهمترین سیستمهای اطلاعاتی کاربردی درسازمان ،مدیریت ،سیاست ،ارتش ،وتجارت است که اطلاعات استراتژیک رابرای تحقق اهداف استراتژیک سازمان تهیه وتامین می نماید.سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک عمدتا درشرایط پیچیده ،چالش برانگیز،غیرقابل پیش بینی ،بحرانی وغیرمنظم کاربرد دارداطلاعات این سیستم منحصربفرد وحیاتی می باشد ونقش بسیارتعیین کننده درسرنوشت سیستم دارد که مستقیما درتصمیم گیری استراتژیک بکارمی رود.

2-11-3 سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری DSS) ) :

DSS  نقش بسیارمهمی درپشتیبانی ازتصمیمات مدیران دارند که مبتنی برکامپیوتربوده درکلیه سطوح سازمانی جهت اتخاذ تصمیمات وحل مسائل نیمه ساختاریافته کاربرد دارند.  DSSدرتمامی مراحل تصمیم گیری مدیروشناسایی وارزیابی راه حلهای قابل جایگزین وانتخاب نقش موثری ایفا می کند بنابراین ضمن کاهش زمان تصمیم گیری درمدلسازی وشبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری نیزکاربرد دارد.

2-11-4 سیستم خبره (ES)

سیستم خبره نیز ازجمله سیستمهای اطلاعاتی هوشمندی هستند که درشرایط پیچیده و بحرانی کاربرد موثری دارند ESکه اصالتا از شاخه هوش مصنوعی محسوب می شوند درواقع یک مدل مصنوعی و کامپیوتری یک انسان کارشناسی است که می تواند اطلاعات را تجزیه و تحلیل و بررسی نموده و با استدلال و استنتاج راه حل کارشناسی ارائه دهد یک سیستم خبره یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر است که سعی می کند شناختهای انسانی را به شکل کاوشی و ابتکاری ارائه نماید . سیستمهای خبره در پیش بینی بسیاری از ریسک ها و مخاطرات نقش موثری ایفا می نماید .

2-11-5 سیستمهای پردازش رخدادها (TPS) :

TPSسیستم اطلاعاتی خود کاری است که از طریق انها کلیه متغیرهای یک سیستم در تعامل و برخورد با یکدیگر قرار گرفته ، تجزیه و تحلیل و پردازش می شوند که می تواند منشا برنامه ریزی یک سازمان شود. تکنولوژی پردازش اطلاعات و داده ها که برای سازمانها قابل دسترسی است این امکان را بوجود آورده است که مقادیر زیادی از اطلاعات و داده ها را بسرعت پردازش می کند و بعنوان مکمل مدیریت ها را در فـرآیند تـصمیم گیری یاری نماید . سرعت پردازش هنگامی بسیار مهم می گردد که حجم زیادی از رخدادها و فعالیتهای بهره برداری وجود داشته باشد . سیستمهای پردازش رخدادها پردازش کامپیوتری را جایگزین فرآیندهای ثبت آمار و بایگانی دستی نموده است .

[1]  Transaction Processing Systems (TPS)

[2] Management Information Systems (MIS)

[3] Executive Information Systems (EIS)

[4] Decision Support Systems (DSS)

[5] Executive Support Systems (ESS)

[6] Expert Systems (ES)

[7] Office Automation Systems (OAS)

[8] Knowledge Work Systems (KWS)

11 انواع سيستم‌هاي اطلاعات

سيستم‌هاي اطلاعات داراي انواع و اقسام مختلفي هستند و از وجوه متفاوت مي‌توان آنها را دسته‌بندي كرد. مقاله «نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات» يك دسته‌بندي از سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي كند. سيستم‌هاي اطلاعات سازماني عبارتند از:

 • سيستم‌هاي پردازش مبادلات[1]
 • سيستم‌هاي اطلاعات مديريت[2]
 • سيستم‌هاي اطلاعات اجرايي[3]
 • سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري[4]
 • سيستم‌هاي پشتيبان اجرايي[5]
 • سيستم‌هاي خبره[6]
 • سيستم‌هاي اتوماسيون اداري[7]
 • سيستم‌هاي دانش‌ورزي[8]

2-11-1 سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) :

اینگونه سیستمهاکه به سیستمهای پشتیبان مدیریت (mss) نیزمعروف است که دارای کاربردخاصی است که اطلاعات موردنیازسازمان ومدیریت راجهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی،سازماندهی ،کنترل ونظارت ،هماهنگی ارتباطات وهدایت سازمان تامین می نماید اطلاعات MISشامل گزارشها،آمارها،تحلیل وحتی راه حل کارشناسانه نیز می باشد.

2-11-2 سیستم اطلاعاتی اجرایی ( EIS)

EISجهت پشتیبانی ازتصمیم گیری حیاتی وکلان مدیران اجرائی وارشدبکارگرفته می شود ،ازخصوصیات مهم این سیستم ،علاوه برتامین اطلاعات باارزش مدیران ارشد،ازتوانایی تجزیه وتحلیل گسترده نیزبرخورداراست محیط EIS جذاب وانعطاف پذیروچندرسانه ای می باشدبسیاری ازEIS هامجهزبه سیستمهای هشداردهنده بوده وازپتانسیل سیستمهای خبره جهت مشاوره استفاده می­کنند.

سیستمهای اطلاعات استراتژیک (SIS)

SISیکی ازمهمترین سیستمهای اطلاعاتی کاربردی درسازمان ،مدیریت ،سیاست ،ارتش ،وتجارت است که اطلاعات استراتژیک رابرای تحقق اهداف استراتژیک سازمان تهیه وتامین می نماید.سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک عمدتا درشرایط پیچیده ،چالش برانگیز،غیرقابل پیش بینی ،بحرانی وغیرمنظم کاربرد دارداطلاعات این سیستم منحصربفرد وحیاتی می باشد ونقش بسیارتعیین کننده درسرنوشت سیستم دارد که مستقیما درتصمیم گیری استراتژیک بکارمی رود.

2-11-3 سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری DSS) ) :

DSS  نقش بسیارمهمی درپشتیبانی ازتصمیمات مدیران دارند که مبتنی برکامپیوتربوده درکلیه سطوح سازمانی جهت اتخاذ تصمیمات وحل مسائل نیمه ساختاریافته کاربرد دارند.  DSSدرتمامی مراحل تصمیم گیری مدیروشناسایی وارزیابی راه حلهای قابل جایگزین وانتخاب نقش موثری ایفا می کند بنابراین ضمن کاهش زمان تصمیم گیری درمدلسازی وشبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری نیزکاربرد دارد.

2-11-4 سیستم خبره (ES)

سیستم خبره نیز ازجمله سیستمهای اطلاعاتی هوشمندی هستند که درشرایط پیچیده و بحرانی کاربرد موثری دارند ESکه اصالتا از شاخه هوش مصنوعی محسوب می شوند درواقع یک مدل مصنوعی و کامپیوتری یک انسان کارشناسی است که می تواند اطلاعات را تجزیه و تحلیل و بررسی نموده و با استدلال و استنتاج راه حل کارشناسی ارائه دهد یک سیستم خبره یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر است که سعی می کند شناختهای انسانی را به شکل کاوشی و ابتکاری ارائه نماید . سیستمهای خبره در پیش بینی بسیاری از ریسک ها و مخاطرات نقش موثری ایفا می نماید .

2-11-5 سیستمهای پردازش رخدادها (TPS) :

TPSسیستم اطلاعاتی خود کاری است که از طریق انها کلیه متغیرهای یک سیستم در تعامل و برخورد با یکدیگر قرار گرفته ، تجزیه و تحلیل و پردازش می شوند که می تواند منشا برنامه ریزی یک سازمان شود. تکنولوژی پردازش اطلاعات و داده ها که برای سازمانها قابل دسترسی است این امکان را بوجود آورده است که مقادیر زیادی از اطلاعات و داده ها را بسرعت پردازش می کند و بعنوان مکمل مدیریت ها را در فـرآیند تـصمیم گیری یاری نماید . سرعت پردازش هنگامی بسیار مهم می گردد که حجم زیادی از رخدادها و فعالیتهای بهره برداری وجود داشته باشد . سیستمهای پردازش رخدادها پردازش کامپیوتری را جایگزین فرآیندهای ثبت آمار و بایگانی دستی نموده است .

[1]  Transaction Processing Systems (TPS)

[2] Management Information Systems (MIS)

[3] Executive Information Systems (EIS)

[4] Decision Support Systems (DSS)

[5] Executive Support Systems (ESS)

[6] Expert Systems (ES)

[7] Office Automation Systems (OAS)

[8] Knowledge Work Systems (KWS)