آوریل 12, 2021

اهمیت ویژگی‌های کیفی سود-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

اهمیت ویژگی‌های کیفی سود

باید توجه داشت که کیفیت سود گزارش‌شده برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه ای برخورداراست ، درصورتیکه کیفیت اطلاعات گزارش‌شده، پایین باشد هماهنگی بین شرکت ومدیران بر سر تصمیمات عملیاتی از بین خواهد رفت

در این صورت هزینه‌های عملیاتی بالاتر رفته و سود کمتری عاید شرکت خواهد شد .

مبلغ سود ازآن جهت موردتوجه مدیران است که یک پیام اطلاعاتی در مورد طرح ریزی عملیاتی به آن‌ها می‌دهد .

ازآنجاکه ویژگی‌های کیفی سود دربرآورد میزان فروش، بازده  دارایی ها و نسبت بدهی ها کمک میکند ، مدیران از ویژگی‌های کیفی سود دربرآورد عناصر مذکور بهره می گیرند .بنابراین ویژگی‌های کیفی سود برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است .

توجه بیش از حد به سود خالص باعث شده که استفاده‌کنندگان از این نکته غافل باشند که سود ،حاصل فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله ازآن، امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد .

از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است .

توجه بیش از حد استفاده کنند گان از گزارش‌های مالی به سود خالص ، به مدیر این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، دربکارگیری استانداردهای حسابداری به‌صورت سلطه جویانه ای عمل کنند .

در این میان توجه به برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص ، نظر استفاده‌کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده است . بنابراین علاوه بر سود خالص ، اقلام تعهدی سود نیز بایستی موردتوجه قرار بگیرند . بنابراین تعدیل سود خالص جهت انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می‌کند .

اقلام تعهدی بیانگرتفاوت بین سود حسابداری و وجه نقد مربوط به آن است که ازفعالیت های عملیاتی ناشی می‌شود .

 

2-3-3. اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود

2-3-3-1. پایداری سود :

سودی که مداوم وعملیاتی باشد ،پایداری بیشتری دارد. تحلیل گران مالی به سود تعهدی حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند وسود پایداروتکرار پذیر را بهتر می دانند.از دیدگاه تحلیل گران مالی اجزا مستمر وعملیاتی سود، بار اطلاعاتی بهتری نسبت به اقلام غیر عملیاتی وغیر مستمر دارد وبهتر می‌تواند جریانهای آتی وجه نقد را پیش‌بینی نماید .

ضریب بزرگتر متغیر سود دررگرسیون سود وبازده خبر از پایداری سود بالاتر دارد .(کردستانی ،1386،ص 88)

2-3-3-2. قابلیت پیش‌بینی سود :

این مورد به‌عنوان بخشی از ویژگی مربوط بودن سود تلقی می گردد وکمک می‌کند تا با استفاده از اطلاعات گذشته، آینده را بهتر بتوان پیش‌بینی کرد .

اطلاعات حسابداری اگر بخواهد مفید باشند باید از توان پیش‌بینی کنندگی بالایی برخوردار باشد .(همان منبع، ص 88).

2-3-3-3. مربوط بودن سود در تغییرات بازده سهام :

سود از برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت شرکت به حساب می آید بنابراین سود گزارش‌شده باید درتعیین ارزش شرکت به سرمایه‌گذاران کمک کند .

سود در صورتی مربوط به ارزش سهام خواهد بود که توان توضیح تغییرات بازده را داشته باشد .(همان منبع ،ص 89)

 

2-3-3-4. به موقع بودن سود :

سود برای اثر بخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد .به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده می گردد و در صورت ارایه در فواصل کوتاه مدت ، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می گردد .

در این حالت سود حسابداری به دنبال اندازگیری سود اقتصادی است،که تغییر دهنده ارزش بازارسهام است. قدرت توضیحی سود  دررگرسیون ، معرف به موقع بودن سود است .(همان منبع ،ص 89)

 

 

2-3-4.محافظه کارانه بودن سود :

منشأ محافظه کاری، عدم اطمینان نسبت به آینده است. دو دلیل عدم تداوم فعالیت  درآینده و عدم اطمینان به مبالغ پولی  قابل کسب در آینده، دلایل پیدایش عدم اطمینان هستند .

محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود یا زیان  اقتصادی (بازده مثبت و منفی  سهام )را نشان می‌دهد .تأکید محافظه کاری بر تمایز بین  بازده های مثبت و منفی سهام است. محافظه کاری از نسبت ضریب متغیر توضیحی سود (در رگرسیون سود /بازده )در بازده منفی بر بازده مثبت سهام به دست می آید .

ترکیب به موقع بودن و محافظه کاری، معرف شفافیت سود برای استفاده‌کنندگان است.(کردستانی، 1386، ص 90)

این روش،رابطه نزدیکی با کیفیت سود دارد .یعنی کیفیت سود خالص محاسبه‌شده به روش محافظه کارانه ،از سود خالص غیر محافظه کارانه بالاتر است .زیرا ریسک بیش از واقع نشان دادن سود بیش از ریسک کمتر از واقع نشان دادن آن است.

2-4. جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی است. کیمل و همکاران[1] معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه‌تنها باید در دارایی­های ثابت جدیدی سرمایه­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن‌ها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به تنهایی نمی­تواند به‌عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان­های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی جریان­های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،2000،ص42) [2].

همچنین ازنظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی­ها به تنهایی نمی­توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون درحالی‌که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می­گردد، کتمان و دستکاری جریان­های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام‌شده حاکی از وجود دیدگاه­های متفاوت درباره جریان­های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می­باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان­های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.

 

 

2-4-1. تعریف جریان وجوه نقد آزاد

ازنظر جنسن جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد موردنیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل‌اتکا)، وجود دارد.

 2-4-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد

طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه­ها ازنظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل‌اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای سرمایه­گذاری در چنین پروژه­هایی از جریان­های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می­ماند به‌عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.

جاگی و گیول[3] معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمی­توان به‌طور سریع تمام پروژه­های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل‌اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدل­های دیگری که به نوعی مدل­های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود.

از مهم‌ترین این مدل­ها می­توان به مدل لهن و پولسن[4] (1989) و مدل کاپلند[5] اشاره نمود. ازنظر لن و پلسن جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت عبارت است از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان­های وجوه نقد آزاد ارائه می­نماید:

«جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه هزینه­های غیرنقدی پس از کسر سرمایه­گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین­آلات، تجهیزات و سایر دارایی­ها.

[1]– Kimmel et al.2004.

[2]– Marttin, & Petty,2000,p42

[3]– Jaggi & Gul, 2000.

[4]-Lehn, Poulsen,1989,670.

[5]– Copeland,1995.