اولویت بندی عوامل موثر گردشگری :پایان نامه ارائه مدلی جهت بازاریابی گردشگری

اولویت بندی عوامل موثر گردشگری :پایان نامه ارائه مدلی جهت بازاریابی گردشگری

ژانویه 6, 2019 Off By 92

اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری

در این قسمت اولویت بندی ابعاد هفت گانه موثر بر بازاریابی گردشگری با استفاده از آزمون فریدمن سنجیده شده است که فرضیه‌های مربوط به اولویت بندی این ابعاد به صورت زیر هستند:

H0 رتبه (اولویت) ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری یکسان است
H1 رتبه (اولویت) ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری یکسان نیست

بعد از اجرای آزمون دو خروجی حاصل شد که خروجی اول (جدول 4-6) آمار توصیفی است که میانگین امتیاز ابعاد را نشان می­دهد. بر اساس این جدول محصول/خدمت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار بوده و از این رو بیشترین تأثیر را بر بازاریابی گردشگری دارد.

 

جدول 4-6) اولویت ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری

اولویت ابعاد میانگین
1 محصول / خدمت 83/3
2 تبلیغات 52/3
3 فروش 37/3
4 شواهد و امکانات فیزیکی 28/3
5 مکان 22/3
6 افراد 21/3
7 قیمت 20/3

 

در خروجی دوم (جدول 4-7) از آنجایی که سطح معناداری حاصل شده کمتر از 0.05 می‌باشد، فرض یکسان بودن رتبه (اولویت) ابعاد رد می­شود. در حقیقت در اینجا تأیید می­شود که ابعاد هفت گانه اولویت یکسان از نظر اهمیت از دید پاسخ دهندگان ندارند.

 

جدول 4-7: نتایج آزمون فریدمن در مورد ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری

مقدار کای اسکویر درجه آزادی سطح معناداری میزان خطا نتیجه آزمون
120.266 6 0.000 0.05 رد H0 و پذیرش H1