می 8, 2021

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۱- قسمت 2

۴۶۹/۲

 

 

۳۲۲/۰

 

 

Size

 

 

 

سطح معنی داری F

 

 

آماره F

 

 

آماره دوربین واتسون

 

 

R2 تعدیل شده

 

 

 

۰۰۰/۰

 

 

۴۳۹/۱۷

 

 

۵۱۸/۱

 

 

۴۰۳/۰

 

 

نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی ۴۰۳/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۳/۴۰ درصد از تغییرات بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه دوم در دو ستون آخر جدول ۴-۴ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد. نتایج تحلیل آماری برای هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه دوم در بخش دوم جدول ۴-۴ ارائه شده است.
ضریب برآورد شده برای متغیر DE که منعکس کننده ارتباط بین نسبت بدهی به سرمایه با بازده سرمایه به کار گرفته شده می باشد؛ برابر با ۴۹۸/۰- و با سطح معناداری ۰۰۰/۰ است که کمتر از سطح خطای آزمون (۰۵/۰=α) است. این یافته حاکی از یک ارتباط معکوس و معنادار بین متغیرهای مذکور است و نشان می دهد که با افزایش(کاهش) نسبت بدهی به سرمایه، بازده سرمایه به کار گرفته شده بانکهای نمونه آماری کمتر (بیشتر) شده است. این یافته با ادعای مطرح شده د فرضیه دوم تحقیق، مطابق می باشد. در نتیجه، این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، پذیرفته می شود.
در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج نشان می دهد که بین متغیر میزان تسهیلات اعطایی بانکها با سودآوری آنها، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. این یافته حاکی از این است که احتمالا فعالیتهای بانک ها در حوزه اعطای تسهیلات در طول دوره تحقیق، زیان آور بوده است. این در حالی است که ضریب بدست آمده برای متغیر اندازه بانک، مثبت و معنادار است و نشان می دهد که بانکهای با اندازه بزرگتر، سودآوری بیشتری داشته اند.
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم
بین نسبت بدهی به دارایی ها با سودخالص، ارتباط وجود دارد.
جهت آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن سودخالص به عنوان متغیر وابسته، تابعی از نسبت بدهی به دارایی ها به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی تحقیق است، استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی مذکور در جداول ۴-۵ آمده است.
جدول ۴-۵: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earni,t۰+ β۱ DAi,t + β۲ Loan i,t + β۳ Grow i,t + β۴ Size i,t + € i,t
سطح معنی داری
(P-value)
آماره t

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *