می 8, 2021

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس …

درصد

۱

غیر شاغل

۲۰۲

۵۰٫۵

۲

شاغل

۱۹۸

۴۹٫۵


نمودار‏۴‑۵: اشتغال

وضعیت مالکیت منزل

جدول شماره(۴-۶) وضعیت مالکیت منزل را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، ۵۲٫۸ درصد پاسخگویان منزل شخصی نداشته اند و ۴۷٫۳ درصد نیز منزل شخصی داشته اند. جدول
جدول‏۴‑۶: مالکیت

ردیف وضعیت مالکیت منزل تعداد درصد
۱ ندارد ۲۱۱ ۵۲٫۸
۲ دارد ۱۸۹