آوریل 13, 2021

متن کامل – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۴۷٫۳

مصرف رسانه ای

داشتن ماهواره

جدول شماره(۴-۷) وضعیت داشتن یا نداشتن ماهواره را نشان می دهد. چنانکه ملاحظه می شود، ۸۱٫۵ درصد اظهار داشته اند که در منزل ماهواره دارند، و ۱۸٫۵ درصد نیز گفته اند که در منزل ماهواره ندارند.
جدول‏۴‑۷: داشتن ماهواره

ردیف داشتن ماهواره تعداد درصد
۱ دارد ۳۲۶ ۸۱٫۵
۲ ندارد ۷۴ ۱۸٫۵


نمودار‏۴‑۶: داشتن ماهواره

تعداد ساعات تماشای ماهواره

جدول شماره(۴-۸) ساعاتی که پاسخگویان در روز برنامه های ماهواره را تماشا می کنند نشان می دهد. ۲۳٫۸ درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که اصلا ماهواره تماشا نمی کنند که اغلب این افراد در واقع همان کسانی هستند که اظهار کرده اند در منزل نیز ماهواره ندارند. ۱٫۳ درصد گفته اند که در روز یک تا سه ساعت برنامه های ماهواره را تماشا می کنند، ۴۷٫۵ درصد گفته اند که بین سه تا پنج ساعت از وقت خود را صرف تماشای برنامه های ماهواره می کنند، ۱۵ درصد پاسخگویان پنج تا هشت ساعت برنامه های ماهواره را تماشا می کنند و ۱۱٫۸ درصد نیز اظهار داشته اند که در روز بیش از ده ساعت برنامه های ماهواره را تماشا می کنند.
جدول‏۴‑۸: ساعات تماشای ماهواره

ردیف