می 16, 2021

پژوهش – بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از مدل …

دانشگاه پیام‌نور نیز به منظور تحقق اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه، از جمله همگانی کردن آموزش عالی، تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه، تنوع بخشی به شیوه های مرسوم در نظام آموزش عالی نیازمند کارکنان توانمند، پویا و متخصص و متعهد است. تنوع فعالیتها، توسعه نظام آموزش دانشگاه، دوره های الکترونیک، تدوین کتاب های خود آموز، طرح سؤال متمرکز، گسترش دانشگاه در سراسر کشور، توسعه تحصیلات تکمیلی، اهمیت حضور فعال کارکنان را در عرصه های علمی،پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه مضاعف می سازد. عملکرد صحیح، منظم و نیز ارتقای کیفی، وابسته به برقراری عدالت در تصمیم گیری، ارتقای رضایتمندی، حفظ شان و جایگاه عضور هیات علمی و شفاف سازی ضوابط و مقررات می‌باشد.
۲-۲۰-۲ اهداف کیفی دانشگاه پیام‌نور

 1. توسعه و تعمیق آگاهی دینی، تبیین و استقرار ارزشهای ایرانی – اسلامی در راستای آراسته شدن دانشگاهیان به فضایل اخلاقی‌.
 2. توسعه و تعمیق فرهنگ علم‌گرایی، روحیه خودباوری علمی و بینش سیاسی – اجتماعی دانشگاهیان‌.
 3. شکوفا سازی استعدادهای علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی در جامعه‌.
 4. فراهم آوردن امکان برخورداری از آموزش استاندارد و یک سان صرفنظر از محل زندگی و کار دانشجویان مبتنی بر روش‌ها و منابع جدید اطلاعاتی.
 5. دسترسی به تحصیلات عالیه برای همه کسانیکه استعداد و علاقه لازم را دارند، صرفنظر از شروط و قیود رسمی‌.
 6. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

 7. توسعه زیر ساخت‌ها و کار آمد سازی نظام‌های اداری دانشگاه از طریق فرآیندهای مبتنی بر تفکر ساخت یافته و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا.
 8. توسعه و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و کارکنان در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز دانشگاه.
 9. ارتقاء جایگاه و موقعیت ملّی و بین المللی دانشگاه و سرآمدی در آموزش‌های نیمه حضوری، باز و از راه دور در منطقه.

۲-۲۰-۳ اهداف کمی دانشگاه پیام‌نور در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

 1. افزایش نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۶۵/۱ درصد به حداقل ۱۵ درصد.
 2. افزایش سهم دانشجویان فنی و مهندسی از ۱۱ درصد به ۲۱ درصد، علوم پایه از ۱۳ درصد به ۱۷ درصد، کشاورزی از ۴ درصد به ۹ درصد، هنراز ۰۷/۰ درصد به ۴ درصد وعلوم انسانی از ۷۲ درصد به ۴۹ درصد.
 3. افزایش نسبت اعضای هیأت علمی با رتبه استادیاری وبالاتر به حداقل ۲۵ درصد کل اعضای هیأت علمی‌.
 4. افزایش سرانه فضا از حدود ۱ مترمربع به حدود ۵/۳ مترمربع.
 5. افزایش تعداد مراکز بین‌المللی دانشگاه به حداقل ۲۵ مرکز.
 6. افزایش تعداد قطب‌های آزمایشگاهی و مراکز پژوهشی به حداقل ۳۱ واحد.
 7. افزایش نسبت دانشجویان شرکت ‌کننده در دوره‌‌های مجازی به حداقل ۵/۱۲درصد کل دانشجویان دوره‌های نیمه حضوری.
 8. انتشار حداقل یک نشریه علمی ـتخصصی در هر گروه آموزشی.

۲-۲۱ نمودار سازمانی دانشگاه پیام‌نور
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
دانش بشر، حاصل تلاش متوالی انسان هاست که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و در هر برحه از زمان این دانش بسط و گسترش یافته است. بدیهی است که نیاز انسان هم به دانستن و هم تامین نیازهای زندگی خود، منشاّ شکل گیری این گونه تلاش ها بوده است. بنابراین برای کسب علم و دانش، روش ها و ابزار متناسبی لازم بوده که بشر در هر دوره تاریخی به ابداع روش های تحقیق مورد نیاز خود اقدام کرده و از آن بصورتی که برایش مؤثر و مفید باشد استفاده نموده است. این روش و ابزار نیز به تناسب توسعه و تکامل معلومات بشری در حال تکامل و توسعه بوده است؛ به نحوی که روشهای امروز کاملتر و کارآمدتر از روش های گذشته و طبعاً روش های آینده نیز کاملتر از روش های امروز خواهد بود. لذا می‌توان گفت که استفاده از یک روش تحقیق مناسب، ما را به هدف و موضوع تحقیق هدایت می‌کند که همین امر امکان دسترسی دقیق و آسان به پرسش های تحقیق را مهیا می سازد.
در هر تحقیقی پس از تعیین اهداف تحقیق و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، باید به دنبال روشی مناسب برای اجرای تحقیق بود. لازم است روش تحقیقی که طی آن بتوان هرچه سریعتر و دقیقتر به پاسخ های مناسب برای پرسشهای تحقیق دست یافت، شناسایی گردد. لذا در این بخش روش تحقیق به تفصیل شرح داده می‌شود. به دنبال آن جامعه آماری و حجم نمونه که مخاطبان اصلی پژوهش هستند، معرفی شده و روش های گردآوری اطلاعات و ابزار لازم برای آن بیان می گردد. در نهایت روایی و اعتبار ابزار مذکور و روش آماری به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، مورد بحث قرار خواهد گرفت‌.
۳-۲ روش تحقیق:
پایه هر علمی شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت بستگی دارد که در آن علم بکار می رود. از روش تحقیق تعاریف متعددی شده است که از جمله عبارتند از :

 1. روش تحقیق به معنای رویکرد هستی شناسی (مانند روش فلسفی،روش علمی و‌…)
 2. روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسـخ یـک پرسـش یـا راه حـل یـک مسئله (خاکی، ۱۳۷۸،ص۲۰۱)

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا تقسیم بندی می شوند:

 • هدف
 • ماهیت و روش

۳-۲-۱ تحقیقات علمی بر اساس هدف
بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی ،کاربردی و عملی تقسیم کرد‌.