آوریل 13, 2021

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از …

 1. تحقیقات بنیادی : این تحقیقات در جستجوی کشف حقایق و واقعیتها و شـناخت پدیـده هـا و اشیاء بوده ، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت می پردازند.
 2. تحقیقات کاربردی : هدف در این تحقیقات ، توسـعه دانـش کـاربردی در یـک زمینـه خـاص است. تحقیق کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود‌.
 3. تحقیقـات عملـی: ایـن تحقیقـات نوعـاً خـصلت محلـی و موضـعی دارد و معمـولا خاصـیت تعمیم پذیری زیادی ندارد‌. این تحقیقات با هـدف رفـع مـشکل انجـام می‌شود‌.در واقـع ایـن تحقیقات را باید تحقیقات حل مساله یا حل مشکل نامید(آذرو مومنی،۱۳۸۹).

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کا ربردی می باشد که کـاربرد مـدل سـه شـاخگی در بررسـی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی را در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور بررسی می کند.
۳-۲-۲ روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات (ماهیت و روش):
تحقیقات علمی بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند:

 • تحقیق توصیفی
 • تحقیق آزمایشی

 1. تحقیق توصیفی: هدف تحقیق توصیفی ، توصیف کردن شرایط یا پدیده های مـورد بررسـی اسـت. درتحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. (حافظ نیا، ۱۳۸۱،ص ۵۸) در تحقیقات توصیفی- تحلیلی که نوع خاصی از تحقیقات توصیفی می‌باشد، محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می پردازد. (همان منبع،ص ۶۱).

اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود، یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد‌.
این نوع تحقیق را می توان به انواع زیر تقسیم کرد :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

 • تحقیق توصیفی زمینه یاب یا پهنا نگر : این نوع تحقیق به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیـر می‌شود کـه هدف آن شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست.
 • تحقیق توصیفی موردی یا ژرفانگر : این تحقیق عبارت است از مطالعه یک مورد یا یک واحد و کاوش عمیق در مورد آن‌. در اینگونه تحقیقات محقق فرضیه های خـود را مـی سـازد و بـه گردآوری اطلاعات درباره آن می پردازد. برای این کار از تمامی روشهای مصاحبه ، مشاهده، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای اسـتفاده مـی کنـد‌. سـپس بـه تجزیـه و تحلیـل و نتیجـه گیـری می پردازد(نادری وهمکاران، ۱۳۸۳).

 1. تحقیق آزمایشی:به منظـور برقـراری روابـط علـت – معلـولی میـان دو یـا چنـد متغیـر از طرح هـا آزمایشی استفاده می‌شود. در این نوع تحقیق متغیرهای مستقل دستکاری می شوند و سایر متغیرهـا بجـز متغیر وابسته ثابت نگه داشته و کنترل می شوند و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شوند. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع بررسی موردی می باشد(همان منبع).

۳-۳ افق زمانی پژوهش:
برخی مطالعات به گونهای صورت میگیرند که دادههای مربوط به آنها تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته یا چند ماه گردآوری می‌شود تا به سؤال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تک ضربهای، مقطعی یا عرضی می نامند.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد.
روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است:

 1. روشهای میدانی: از این روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان استفاده شده است. روشهای میدانی به طور کلی شامل موارد زیر است:

 • مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای
 • پرسشنامه‌های حضوری، پستی یا الکترونیکی
 • مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری
 • انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی

 1. روش های کتابخانه ای: از این روش به منظور بررسی ادبیات و پیشینه موضوع کمک گرفته شده است.

در این تحقیق از هر دو روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در روش میدانی پس از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، ابزار پرسشنامه مناسبترین روش تشخیص داده شد.