آوریل 12, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده …

۳-۵ جامعه و نمونه آماری:
۳-۵-۱آماری جامعه:
محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند.جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۵، ص۲۴۹).
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشـند و محقق مایل است به تحقیق درباره آنها بپردازد.تحقیق حاضر در دانشگاه پیام‌نور صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دارای مدرک دانشگاهی فوق دیپلم به بالا هستند که تعداد آنها ۶۷۲ نفر می باشد. تعداد جامعه آماری بر اساس سطح تحصیلات دانشگاهی جامعه آماری در جدول ۳-۱ نـشان داده شـده
است‌.
جدول ۱-۳ : سطح تحصیلات دانشگاهی جامعه آماری

میزان تحصیلات دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم
جامعه آماری ۶۸ ۱۶۴ ۳۸۶ ۵۴

۳-۵-۲ نمونه آماری و روش نمونه برداری:
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند. دلایل استفاده از گروه نمونه به جای جمع آوری داده ها از کل جامعه آماری کاملاً آشکار است. در بررسیهای پژوهشی که شامل چند صد و حتی چند هزار عضو جامعه آماری می‌شود، عملاً غیرممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمع آوری کنیم. حتی اگر امکان پذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه به جای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبر تری شود، به دلیل اینکه خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از اینرو خطاهای کمتری در جمعآوری اطلاعات پدید میآورد‌.
نمونه برداری فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه بـا مطالعـه گـروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری ت عمیم دهیم.در این تحقیق از روش نمونه برداری تصادفی سـاده استفاده شده است‌.
۳-۵-۳ تعیین تعداد نمونه آماری از طریق محاسبه:
در این تحقیق به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول شماره ۱-۳ استفاده شد :
فرمول شماره: ۱-۳ فرمول برآورد حجم نمونه برای متغیرهای کیفی
در فرمول تعیین حجم نمونه، p و q معمولاً برابر با ، %e 5 معـادل ۰۶% و مقـدار Zنیز، از جدول توزیع نرمال و برای سطح خطای ۵% انتخاب می‌شود. در نتیجه، با توجه به حجم جامعه در دسترس که تعدا د۶۷۲ نفر است و مقدار z که معادل ۹۶/۱ می باشد و با قرار دادن این ارقـام در فرمـول شماره ۱-۳ مقدار تقریبی ۲۰۰ برای حجم نمونه انتخاب شد و برای این تعداد نمونـه آمـاری تعـداد ۲۵۰ پرسشنامه توزیع شد که در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۶ تهیه و تنظیم پرسشنامه :
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه ای است که توسط محقق با توجه به اطلاعـات بدست آمده از ادبیات تحقیق طرح و مورد آزمون قرار گرفت. این پرسشنامه شامل سه بخش می باشد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  • بخش اول: این قسمت در برگیرنده درخواست تکمیل پرسشنامه می باشد کـه طـی آن جهـت برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان و ایجاد انگیزه پاسخگویی آنان، اهمیت پاسخ صادقانه آنهـا را متذکر شده و در ضمن توضیح مختصری درباره نحوه تکمیل پرسشنامه ارائـه گردیـده و بـه رسم ادب کتباً تشکر و قدردانی شده است.
  • بخش دوم: در این بخش به منظور دریافت اطلاعـات اولیـه از جامعـه آمـاری و تکمیـل آمـار توصیفی پرسشنامه ای با ۶ سؤال طراحی شد که شامل جنس ، سـن، سـابقه خـدمت ، سـمت و میزان تحصیلات میباشد‌.
  • بخش سوم: این بخش که اصلی ترین بخـش پرسـشنامه مـی باشـد شـامل ۲۴ سؤال اسـت کـه متشکل از سه دسته سؤالات مربوط به سه عامل ساختاری ،رفتاری و محیطی می باشد.

شاخص‌های مربوط به سه عامل ساختاری ـ رفتـاری ـ محیطـی در جـدول شـماره ۳-۳ نـشان داده شـده
است‌.
جدول :۳-۳ شاخص‌های مربوط به عامل ساختاری ـ رفتـاری ـ محیطـی