می 16, 2021

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده …

۳-۷-۲ تعیین اعتبار پرسشنامه
این واژه معرف درجه ای است که یک وسیله اندازه گیری ، می تواند یک متغیر را بـر اسـاس تعریفـی خاص سنجش کند. به عبارت دیگر درجه مثبت بودن پاسخ به این سؤال را کـه:
آیـا وسـیله سـنجش فقط چیزی را که می خواهیم اندازه گیری کنیم می سنجد یا نه ؟ !
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان علیرغم شرایط غیرقابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخ گویان حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد.
سازگاری ابزار حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است که به سازه مربوط می‌شود به. بیان دیگر، عناصر (پرسش ها) باید به عنوان یک مجموعه با هم پیوند داشته باشند و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند؛ به گونه ای که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هریک از عناصر قایل شوند.
در این تحقیق برای محاسبه اعتبار ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) از روش “آلفای کرانباخ” استفاده گردیده است که در فرمول شماره ۳-۲ نشان داده شده است.
فرمول شماره: ۳-۲ فرمول آلفای کرانباخ
a: ضریب آلفای کرونباخ
n: تعداد سؤالهای پرسشنامه
si: واریانس سؤال i
st: واریانس کل پرسشنامه
در مرحله محاسبه اولیه پایایی تعداد ۲۵ پرسشنامه بین اعضای گروه نمونه توزیع و آلفای محاسبه شده توسط نرم افزار spss 15 ، ۹۱/۰ ، شد. پس از اتمام جمع آوری پرسشنامه‌ها این ضریب مجدداً محاسبه شده و آلفای به دست آمده، ۹۴/۰ گردید. لذا پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.
تعداد و شماره شاخص‌های موجود در پرسشنامه به همراه ضرایب آلفا هر سازه(عامل) نیز در جدول زیر ذکر شده است.
جدول ۳-۴ ضرایب آلفای عامل (ساختاری، رفتاری و محیطی)
۸-۳ روش آماری تحقیق:
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی تحقیق با کمک آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله دوم داده های تحقیق به کمک آمار استنباطی و نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت جهت آزمون مدل پیشنهادی طرح شده و ارزیابی آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری ونرم افزار لیزرل استفاده خواهد شد. همچنین در این تحقیق در قسمت آمار استنباطی ، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تک نمونه ای تی و جهت رتبه بندی عوامل و شاخصها از آزمون فرید من استفاده خواهد شد‌.
۳-۸-۱ آزمون تک نمونه‌ای تی[۳۶]:
در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تک نمونه ای تی استفاده شده است‌.آزمون تی، توزیع یا در حقیقت خانوادهای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیه هایی را درباره جامعه براساس نمونه ای از آن، آزمون می کنیم. اهمیت این آزمون در آن است که پژوهش گر را قادر می سازد با نمونه های کوچکتر اطلاعاتی درباره جامعه بدست آورد. این آزمون شامل خانوادهای از توزیع ها است (برخلاف آزمون z) و اینگونه فرض می کند، که هر نمونه ای دارای توزیع مخصوص به خود است، که شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی مشخص میشود. به عبارت دیگر، توزیع تی تابعی از درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد بهتر است از. آزمون تی می توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد(حیدری،۱۳۸۴).
۳-۸-۲ فریدمن آزمون[۳۷]:
در این تحقیق جهت رتبه بندی شاخص‌ها و عوامل از آزمون فرید من استفاده شده است‌. آزمون فریدمن برای مقایسه چندین جامعه وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع آزمون فریدمن جانشین ناپارامتریک آزمون تحلیل واریانس دوعاملی میباشد که هیچ فرض خاصی برای استفاده از این آزمون وجود ندارد. با توجه سطح مقیاس سنجش شاخص‌های مربوط به مدل سه شاخگی که از نوع رتبه ای می باشند و عدم آگاهی از چگونگی توزیع و واریانس جامعه آماری، آزمون ناپارامتریک فریدمن به جانشین پارامتریک آن، یعنی تحلیل واریانس دوعاملی ترجیح داده شده است. آزمون مذکور نیز، مثل سایر آزمون های ناپارامتریک از رتبه داده ها در محاسبه آماره آزمون و تحلیل متغیرها استفاده می نماید.
۳-۸-۳ مدل‌یابی معادلات ساختاری:
فرآیند مدل یابی معادلات ساختاری شامل یکسری گام هایی است که به محقق توصیه می‌شود، حتماً به طور متوالی (پی در پی) از این گام ها پیروی کند. این گام ها عبارتند از؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  1. بیان مدل
  2. تخمین مدل
  3. اصلاح مدل
  4. آزمون فرضیه
  5. تفسیر مدل
  6. ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقاتی

مدلسازی معادلات ساختاری با بیان یک مدلی که می خواهد تخمین زده شود، شروع می‌شود. اگر چه واژه مدل و بیان مدل ممکن است برای بسیاری از افراد مشخص نباشد ولی در ساده ترین سطح، یک مدل یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرهایی است. این مدل ها در زمینه رویکردهای تحلیلی مختلف، اشکال مختلفی به خود می گیرند. این مرحله شامل فرمول بندی یک عبارت درباره یک مجموعه ای از پارامترها است. این پارامترها در زمینه مدلسازی معادلات ساختاری، ماهیت روابط میان متغیرها را نشان می دهد. در مدلسازی معادلات ساختاری، اندازه و علامت این پارامترها تعیین می‌شود، این پارامترها به دو دسته ثابت و آزاد تقسیم می شوند(آذر،معماریان، ۱۳۷۳)‌.
پارامترهای ثابت شده، پارامترهایی هستند که از داده های تحقیق محاسبه نمی شوند و ارزش آنها معمولاً با صفر ثابت می‌شود. پارامترهای آزاد، پارامترهایی هستند که از روی داده ها تخمین زده می شوند و محقق معتقد است که این پارامترها دارای مقادیر غیر صفر هستند.الگوی پارامترهای ثابت و آزاد در مدل معادلات ساختاری، جزء اصلی و عمومی مدل معادلات ساختاری را تعریف می کند:(حیدری،۱۳۸۴)

  1. مدل اندازه گیری:جزیی از مدل معادلات ساختاری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای هستند که به وسیله کوواریانس میان یک یا چند شاخص نشان داده می شوند. متغیرهای مکنون بیانگر یکسری سازه تئوریکی هستند که مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای قابل مشاهده، ساخته و مشاهده می شوند. مثال هایی از این متغیرهای مکنون شامل؛ خود مفهومی، افسردگی، طبقه اجتماعی و…. می باشند.
  2. مدل ساختاری:یک جزء از مدل معادلات ساختاری است که روابط میان متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده شده را نشان می دهد، البته این متغیرهای مشاهده شده، شاخص‌های متغیرهای مکنون نیستند. رگرسیون چندگانه در واقع یک مدل ساختاری بدون متغیرهای مکنون است و فقط به یک پیامد جداگانه محدود می‌شود. هنگامی که این دو مدل با هم ترکیب می شوند، یک مدل آماری جامعی را منجر می‌شود که می تواند برای ارزیابی روابط بین متغیرهایی که دارای خطای اندازه گیری هستند، مورد استفاده قرارگیرد. در شکل شماره ۳-۱ یک مدل معادلات ساختاری کامل که شامل مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است، نشان داده شده است. علامت ٭ نمایانگر پارامترهای آزاد و عدد ۱ نمایانگر پارامترهای ثابت شده در مقدار یک است ( حیدر علی ،۱۳۸۴،صص ۸۵-۸۰).

در تحقیق حاضر از روش مدل معادلات ساختاری کامل که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است استفاده
خواهد شد.
به منظور بررسی برازندگی مدل های معادلات ساختاری، انواع گوناگونی آزمون برازندگی ایجاد گردیده که همواره در حال مقایسه، توسعه و تکامل اند، اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. در نتیجه، مقاله های مختلف شاخصهای مختلفی ارائه کرده و نگارش های مشهور برنامه مدل معادلات ساختاری نیز تعداد زیادی از شاخص‌های برازندگی ارائه می دهند. لذا در جدول ۳-۴ برخی از قواعد سرانگشتی برای ارزیابی معادلات ساختاری( اسچیرمل و همکاران، ۲۰۰۳،ص ۵۵) که در میان اکثریت صاحب نظران مورد توافق و پذیرش واقع گردیده، ذکر شده است. در تحقیق حاضر جهت بررسی برازندگی مدل پیشنهادی از این قواعد استفاده شده است‌.
[۳۸]
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات