آوریل 14, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از …

۴-۱ مقدمه:
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های هر پژوهشی محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرند. داده‌های مربوط به نمونه آماری این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است که فرآیند تحلیل آنها در این فصل انجام گردیده است. در بخش اول به کمک آمار توصیفی به توصیف و تبیین داده‌های جمعیت‌شناختی از جمله؛ جنسیت، سن، سمت سازمانی، سابقه خدمت، سطح تحصیلات و داده‌های اختصاصی در مورد نمونه آماری پرداخته می‌شود.
در بخش‌های دوم و سوم، فرضیه‌های مربوط به‌تأثیر هر یک از عوامل سه‌گانه در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از آزمون تک‌نمونه‌ای تی مورد آزمون قرار می‌گیرد‌. همچنین، به‌منظور اولویت‌بندی هر یک از شاخص‌ها و عوامل از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد. و در نهایت براساس نتایج به‌دست آمده از اولویت‌بندی عوامل و با استفاده از مدل کامل معادلات ساختاری مدلی جهت بررسی تأثیر هریک از عوامل سه‌گانه هم پیشنهاد می‌شود و سه فرضیه مطرح و با استفاده از آزمون تک‌نمونه‌ای تی و نرم‌افزار لیزرل فرضیه‌های مدل پیشنهادی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل آماری قرار می‌گیرد.
بخش اول: توصیف داده‌های جمعیت‌شناختی و عمومی
در این بخش وضعیت توزیع داده‌های پژوهش برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی، در جدول شماره ۴-۱ نشان داده شده است.
۴-۲-۱توزیع جنسیت افراد در نمونه آماری
براساس جدول و شکل ۴-۱، مشخص می‌گردد که جنسیت افراد موجود در نمونه جمع‌آوری شده به‌طور یکسان در نمونه توزیع شده است، طوری‌که هر یک از گروه‌ها در حدود نیمی از حجم نمونه را به‌خود اختصاص داده‌اند.
۴-۲-۲توزیع سطح تحصیلات افراد در نمونه آماری
براساس جدول و شکل ۴-۲، مشخص می‌گردد که اکثریت افراد موجود در نمونه جمع‌آوری شده دارای تحصیلات کارشناسی بوده، به‌طوری‌که این گروه بیش از ۵۰ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است.
۴-۲-۳ توزیع سمت سازمانی افراد در نمونه آماری
براساس جدول ۴-۳، مشخص می‌گردد اکثریت افراد موجود در نمونه جمع‌آوری شده، دارای سمت کارشناس بوده، به‌طوری‌که این گروه بیش از ۵۰ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاست‌. همچنین، سمت کارشناس ارشد، کارمند و مدیر- رئیس در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
۴-۲-۴ توزیع سن افراد در نمونه آماری
براساس جدول و شکل ۴-۴، مشخص می‌گردد؛ کوچک‌ترین فرد دانشگاه در نمونه جمع‌آوری شده دارای ۲۵سال سن و مسن‌ترین فرد دارای ۵۶ سال سن بوده، که دارای اختلاف سنی ۳۱ سال در نمونه آماری می‌باشند همچنین، متوسط سن افراد سازمان در نمونه آماری حدود ۳۷ سال (متولد ۱۳۵۱) و همچنین بیشترین فراوانی در شکل ۴-۴ نمودار هیستوگرام سن افراد در نمونه جمع‌آوری شده مربوط به افراد دارای ۴۰ سال سن می‌باشد. ۲۵% افراد کمتر از ۳۳ سال سن، ۲۵% دیگر افراد بیش از ۴۰ سال سن و باقی افراد (۵۰%) در میان این دو حد قرار دارند‌.
۴-۲-۵ توزیع سابقه خدمت سازمانی افراد در نمونه آماری
براساس جدول و شکل ۴-۵، مشخص می‌گردد؛ کمترین سابقه خدمت سازمانی افراد ۱ سال و بیشترین سابقه خدمت افراد ۳۲ سال بوده که دارای دامنه ۳۱ سال در نمونه آماری می‌باشد. همچنین متوسط سابقه خدمت افراد در نمونه آماری حدود ۱۳ سال و همچنین بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای سابقه خدمت ۱۰ سال می‌باشد. ۲۵% افراد کمتر از ۱۰ سال سابقه (چارک اول)، ۲۵% دیگر افراد بیش از ۱۶ سال سابقه (چارک سوم) و باقی افراد در این میان قرار دارند‌.
بخش دوم: آزمون فرضیه‌های پژوهش:
۴-۳-۱ آزمون تک‌نمونه‌ای تی
در این تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون تک‌نمونه‌ای تی استفاده شده است. در این بخش توضیحاتی در مورد این روش آزمون آماری داده می‌شود‌.
آزمون تی، توزیع یا در حقیقت خانوادهای از توزیع‌ها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را درباره جامعه براساس نمونه‌ای از آن، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر اطلاعاتی درباره جامعه به‌دست آورد. این آزمون شامل خانواده‌ای از توزیع‌ها است (برخلاف آزمون z) و اینگونه فرض می‌کند، که هر نمونه‌ای دارای توزیع مخصوص به خود است، که شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی مشخص می‌شود. به‌عبارت دیگر، توزیع تی تابعی از درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیک‌تر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد بهتر است. از آزمون تی می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد.
در این بخش، براساس نتایج حاصل از آزمون تی، میزان مؤثر بودن هر یک از شاخص‌های موجود در مدل سه شاخگی (ساختاری، رفتاری و محیطی) با مبنای یک معیار (بیش از ) ۳ مورد بررسی قرار می گیرد.
مراحل بررسی به‌ترتیب شامل؛ آماده‌سازی‌ داده‌ها برای آزمون، تعیین مقدار آماره آزمون، محاسبه مقدار
P-Value و مرحله تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد فرضیه، می‌باشد.
فرمول محاسبه آماره

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

آزمون مطابق فرمول شماره ۴-۱ است.
که در این فرمول داریم:
ֿx: میانگین مشاهده شده در نمونه آماری
µ: میانگین مفروض در جامعه آماری
s: انحراف معیار نمونه آماری
n: حجم نمونه جمع‌آوری شده
۴-۳-۲ آزمون فرضیه اول:
براساس مدل سه شاخگی، سه فرضیه جهت بررسی سه عامل ساختارـ رفتارـ زمینه طرح شد و برای آزمون میزان مؤثر بودن هر یک از عوامل، از آزمون تک‌نمونه‌ای تی استفاده شد‌.
فرضیه اول در جدول ۴-۶ نشان داده شده است‌.
جدول ۴-۶: فرضیه اول پژوهش

فرضیه H0 عوامل ساختاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر نسیت.
فرضیهH1 عوامل ساختاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر است.