می 8, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از …

نتیجه آزمون فرضیه اول در جدول ۴-۷ نشان داده شده است:
با توجه به جدول ۴-۷ برای فرضیه اول مقدار آماره آزمون بیش از ۹۶/۱ بوده و در نتیجه مقدار p-Value نیز تقریباً برابر صفر می‌باشد. بنابراین فرضیه H0 رد شده و فرضیهH1 تأیید می‌شود. یعنی از دیدگاه افراد موجود در جامعه آماری، عامل ساختاری موجود در مدل سه شاخگی در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه مؤثر می‌باشد‌.
۴-۳-۳ آزمون فرضیه دوم پژوهش:
فرضیه دوم پژوهش در جدول ۴-۸ بیان شده است‌.
جدول ۴-۸فرضیه دوم پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فرضیه H0 عوامل رفتاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر نسیت.
فرضیهH1 عوامل رفتاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر است.

نتیجه آزمون فرضیه دوم با استفاده از آزمون تک‌نمونه‌ای تی در جدول ۴-۹ نشان داده شده است‌.
با توجه به جدول ۴-۹ برای عوامل رفتاری موجود در مدل سه شاخگی مقدار آماره آزمون بیش از ۹۶/۱ بوده و در نتیجه مقدار P-Value نیز، تقریباً برابر صفر می‌باشد. بنابراین، فرضیهH0 رد شده و فرضیهH1 تأیید می‌شود. یعنی از دیدگاه افراد جامعه آماری عوامل رفتاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر می‌باشد.
۴-۳-۴ آزمون فرضیه سوم پژوهش:
فرضیه سوم پژوهش در جدول ۴-۱۰ نشان داده شده است‌.
جدول ۴ -۱۰: فرضیه سوم پژوهش

فرضیه H0 عوامل محیطی در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر نسیت.
فرضیهH1 عوامل محیطی در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر است.

نتیجه آزمون تک گروهی تی برای فرضیه سوم پژوهش مطابق جدول ۴-۱۱ است‌.
با توجه به جدول ۴-۱۱، برای عوامل محیطی موجود در مدل سه شاخگی مقدار آماره آزمون ۹۶/۱ بوده و در نتیجه مقدار P-Value نیز برابر صفر می باشد. لذا فرضیه H0 رد شده و فرضیه H1 تأیید می‌شود. یعنی از دیدگاه افراد جامعه آماری، عامل محیطی در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور مؤثر می‌باشد.
بخش سوم: ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی براساس مدل سه‌شاخگی:
جهت ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل ابتدا توصیفی در مورد داده‌های تخصصی (شاخص‌ها) داده شده و سپس کلیه شاخص‌های مربوط به هر یک از سه عامل اولویت‌بندی می‌شود و در نهایت بین سه عامل نیز اولویت‌بندی صورت می گیرد‌.
۴-۴-۱ توصیف داده‌های تخصصی
منظور از داده‌های تخصصی، داده‌هایی است که در ارتباط با شاخص‌های مرتبط با سازه‌های پژوهش، یعنی عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل محیطی می‌باشند. توزیع فراوانی، درصد فراوانی شاخص‌ها و نمودار میل‌های در انتهای فصل به‌صورت مشروح آورده شده است (ضمیمه ۱). طورکلی شاخص‌های مربوطه (داده‌های تخصصی) به تفکیک سازه‌های موجود در مدل پژوهش در جدول ۴-۱۲ قابل مشاهده می‌باشند.