آوریل 13, 2021

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده …

۰۷۵٫

۱۱٫۷۳۵

۱۹۹

۰۰۰٫

۸۸۵٫

سؤال ۲۴

۲۰۰

۳٫۶۸

۱٫۱۸۲

۰۸۴٫

۸٫۰۷۸

۱۹۹

۰۰۰٫

۶۷۵٫

۴-۴-۳ فریدمن آزمون (جانشین ناپارامتریک تحلیل واریانس دوعاملی)
آزمون فریدمن برای مقایسه چندین جامعه وابسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع آزمون فریدمن جانشین ناپارامتریک آزمون تحلیل واریانس دوعاملی می‌باشد که هیچ فرض خاصی برای استفاده از این آزمون وجود ندارد. با توجه سطح مقیاس سنجش شاخص‌های مربوط به مدل سه شاخگی که از نوع رتبه‌ای می‌باشند و عدم آگاهی از چگونگی توزیع و واریانس جامعه آماری، آزمون ناپارامتریک فریدمن به جانشین پارامتریک آن، یعنی تحلیل واریانس دوعاملی ترجیح داده شده است. آزمون مذکور نیز، مثل سایر آزمون‌های ناپارامتریک از رتبه داده‌ها در محاسبه آماره آزمون و تحلیل متغیرها استفاده می‌نماید‌.
فرمول محاسبه آماره آزمون مطابق فرمول ۴-۲ می‌باشد.
که در این فرمول داریم:
k: تعداد عناصر (تعداد ستون‌ها)
n: تعداد کارکنان موجود در نمونه آماری (تعداد سطر)ها
Rj: جمع رتبه‌ها در ستون j ام (جمع رتبه‌های مربوط به هر شاخص عوامل سه گانه)
با توجه به حجم بالای نمونه جمع‌آوری شده، آماره آزمون فریدمن دارای توزیع کای- مربع با ۱-k درجه آزادی می‌باشد. طبق جدول ۴-۱۴، مقدار آماره آزمون برابر ۸۲۸/ ۳۲۵ و مقدار P-Value تقریباً برابر صفر می‌باشد. در نتیجه، از دیدگاه افراد موجود در جامعه آماری، اهمیت شاخص‌های مربوط به عوامل سه‌گانه مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی یکسان نمی‌باشد.
بنابراین، می‌توان شاخص‌های مربوطه را براساس میزان اهمیت آنان در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی درجدول ۴-۱۵ اولویت‌بندی نمود، طبق نتایج حاصله در جدول مذبور، سؤال ۹، یعنی، (وجود استانداردهای لازم در عملیات مالی دانشگاه) از عوامل ساختاری، دارای بالاترین اولویت و سؤال ۲ یعنی، (وجود سیستم‌های آموزشی مناسب)، سؤال ۳ یعنی، (وجود سیستم‌های سخت‌افزاری (رایانه‌ای) کافی) و سؤال ۴ یعنی، (وجود سیستم‌های نرم‌افزاری (رایانه‌ای) مناسب) از شاخص‌های عوامل ساختاری دارای اولویت‌های بعدی نیز می‌باشد. همچنین سؤال ۵ یعنی، (ایجاد وب سایت آموزشی در زمینه عملیات مالی) از عوامل ساختاری و سؤال ۱۸ یعنی، (وجود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه عملیات مالی در قسمت‌های مدیریتی دانشگاه) از عوامل محیطی، به ترتیب دارای پایین‌ترین اولویت‌ها می‌باشند.
جدول ۴-۱۵: اولویت‌بندی شاخص‌های مربوط به عوامل سه‌گانه مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

شاخص‌های موجود در سولات عامل مربوطه اولویت رتبه میانگین
وجود استاندارد های لازم در عملیات مالی دانشگاه(Q9) ساختاری ۱ ۱۵٫۲۴