می 8, 2021

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از مدل …

وجود نیرو های انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه عملیات مالی در قسمت های مدیریتی دانشگاه(Q18)

رفتاری

۲۳

۱۰٫۴۹

ایجاد وب سایت آموزشی در زمینه عملیات مالی(Q5)

ساختاری

۲۴

۸٫۱۹

۴-۴-۴ اولویت‌بندی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی براساس مدل سه شاخگی
برای اولویت‌بندی عوامل سه گانه مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه و نیز از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. براساس نتایج حاصله در جدول ۴-۱۶، مقدار آماره آزمون برابر ۶۵۲/۱۳ و مقدار P-Value تقریباً برابر ۰۰۱/۰ می‌باشد. بنابراین، از دیدگاه افراد موجود در جامعه آماری، اهمیت عوامل سه‌گانه مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه نیز، یکسان نمی‌باشد‌.
درنتیجه، می‌توان عوامل را بر اساس میزان اهمیت آنان در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی در دانشگاه پیام‌نور در جدول ۴-۱۷ اولویت‌بندی نمود، طبق نتایج حاصله در جدول مذبور، عوامل ساختاری دارای بالاترین اولویت و عوامل رفتاری در اولویت بعدی بوده و در نهایت، عوامل محیطی دارای پایین‌ترین اولویت‌ها می باشد‌.
جدول ۴-۱۷: اولویت‌بندی شاخص‌های مربو ط به عوامل سه‌گانه مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

عامل مورد نظر اولویت
عوامل ساختاری ۱
عوامل رفتاری ۲
عوامل محیطی ۳

بخش چهارم
۴-۵ مدل پیشنهادی پژوهش:
۴-۵-۱ اعتبار سنجی و تحلیل مدل پژوهش: