مارس 6, 2021

پژوهش – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۳

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. ۵۳
گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. ۵۶
گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. ۵۸
بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. ۵۸
بند دوم : اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… ۵۹
بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… ۶۰
بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
ب – سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
گفتار نهم : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. ۶۴
بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. ۶۵
گفتار دهم : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. ۶۶
قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
گفتار یازدهم : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
ز
عنوان صفحه
فصل سوم : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. ۷۱
مبحث اول : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. ۷۱
گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
گفتار دوم : ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… ۷۳
گفتار سوم : تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… ۷۴
گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… ۷۴
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………۷۵
گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..۷۷
گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..۷۹
گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..۸۰
مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. ۸۱
مبحث سوم : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….۸۳
مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. ۸۹
گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.