آوریل 13, 2021

بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم در سال ۱۳۹۰- …

و طبق بررسی‌ها بین انجام اپیزیوتومی و دیگر عوامل مثل زایمان با وکیوم کاهش زمان زایمان، زایمان بریچ، دیسوشی شانه، زایمان در پوزیشن اکسی پوت خلفی – کاهش زمان فتال دیسترس – مرحله دو زایمان طولانی، وجود ضایعه پرینه ولوو، عدم حضور پزشک نبودن زمان و تعداد کافی پرسنل قسمت قابل انجام نبود.
با توجه به این که طی ۲۵ سال اخیر کاربرد، اپی زیوتومی کاهش یافته ولی آمار ما در قم ۴/۶۲% بود و عوامل انجام اپیزیوتومی هیچکدام از اندیکاسیون‌های پذیرفته شده و مطرح شده توسط مقالات نبود و بیشتر اپیزیوتومی زیوتومی‌های انجام شده به علت ترس از عواقب و تجربه‌های شخصی و با نسبت بسیار کمتری آموخته‌های دوران دانشجوی بوده است که این نشان می‌دهد میزان بالایی اپیزیوتومی در زایشگاه‌های قم پایه و اساس علمی ندارد و بیشتر به یک امر سلیقه‌ای برای انجام دهنده زایمان تبدیل شده است.
واژگان کلیدی:اپیزیوتومی/زایمان طبیعی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – معرفی پژوهش ۱
مقدمه ۱۲
اهداف پژوهش: ۳
فصل دوم – دانستنی‌های موجود در پژوهش ۶
بخش اول: چهارچوب پنداشتی ۷
مرحله دوم زایمان: ۸
زایمان خود به خود ۸
اندیکاسیون‌های انجام اپیزیوتومی ۱۳
بهترین زمان انجام اپیزیوتومی ۱۳
انواع برش اپیزیوتومی ۱۴
بخش دوم: مروری بر مطالعات ۱۶

  1. مطالعات داخلی ۱۶
  2. مطالعات خارجی ۲۰

فصل سوم : مواد و روش کار ۲۸
مواد و روش کار ۲۹
جامعه پژوهش: ۲۹
روش جمع‌آوری اطلاعات ۳۰
روش تجزیه وتحلیل ۳۲
فصل چهارم : نتایج ۳۳
نتایج: ۳۴
فصل پنجم: بحث ۵۹
بحث ۶۰
فصل ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۶۸
منابع: ۷۱
فهرست جداول و نمودارها
جدول ۱: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا ۱۳۹۰ ۳۴
جدول ۲: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال ۱۳۹۰ ۳۶
جدول ۳: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس وزن نوزاد در سال ۱۳۹۰ ۳۷
جدول ۴: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی ۳۸
جدول ۵ نشان دهنده میانگین، کمترین و بیشترین وزن، تعداد زایمان، سابقه کاری زایمان‌گر،: ۳۸
جدول۶: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن در سال ۱۳۹۰ ۳۹
جدول ۷: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب تعداد زایمان در سال ۱۳۹۰ ۵۴
جدول ۸: فراوانی اپیزیوتومی انجام شده در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب زمان تولد در سال ۱۳۹۰ ۵۶
جدول ۹: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سمت انجام دهنده زایمان در سال ۱۳۹۰ ۵۷

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.