آوریل 13, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا …

 • در مطالعه‌ای که در هنگ کنگ انجام شد با موضوع:
 • The practice of episiotomy in Public hospital in Hong Kong
  و هدف آن مروری بر استفاده اپیزیوتومی در طول زایمان واژینال در بیمارستان‌های عمومی هنگ کنگ بود. و چیزهایی که اندازه‌گیری شد :

  1. تعداد زنانی که اپیزیوتومی داشتند
  2. پارگی‌های جدی
  3. انواع دیگر پارگی
  4. از دست دادن خون پس از زایمان
  5. احتیاج به تزریق خون
  6. عفونت زخم
  7. زخم‌های باز که نیاز به بخیه ترمیمی داشت.
  8. تخلیه و سوچور دوباره در زخم‌های پرینه و نتایج در زمان بین ۱ ژانویه تا ۳۱ مارس ۲۰۰۳ ، ۶٫۲۲۲ زایمان طبیعی در بیمارستان‌های هنگ کنگ انجام شد از ۶۱۶۷ نفر برای ۵۲۷۴ نفر اپیزیوتومی انجام شد که ۵/۸۵% بود و این میزان بین بیمارستان‌های مختلف از ۸/۷۷% تا ۷/۹۲% متفاوت بود.

  از این تعداد ۳۲۱۵ نفر ۹/۹۷% پرایمی گراوید و ۴/۷۱% مولتی گراوید بوده‌اند میانگین سنی خانم‌هایی که اپیزیوتومی انجام شد ۲۹ سال بود و به طور واضح جوان‌تر از افرادی هستند که اپیزیوتومی ندارند و در این جمعیت، زایمان کمتر همراه با میزان اپیزیوتومی بیشتر بود۱۴.
  ۵٫در مطالعه که توسط Dj Murphy و همکاران انجام شد با موضوع :
  A randomized controlled trial of routine versus restrictive use of episiotomy at operative vaginal delivery a Multicenter pilot study
  و هدف مطالعه مقایسه مادر و نتیجه زایمان واژینال که جراحی در آن دخالت دارد در رابطه با استفاده از اپیزیوتومی بود.
  مطالعه بر روی ۲ واحد زایمانی در اسکاتلند و انگلیس انجام شده و نمونه خانم‌هایی هستند بدون زایمان قبلی تک قلو با موقعیت سفالیک که در دوره مراقبت‌های پیش از تولد عضو می‌شدند.
  مواردی که در مطالعه اندازه‌گیری شد:

  1. پارگی اسفنگتر آنال
  2. خونریزی پس از زایمان
  3. تروما به نوزاد
  4. علائم عضلات لگن تا ۱۰- روز پس از زایمان

  و اما نتایج بدست آمد از ۲۰۰ فرد انتخاب شده ۹۹ نفر به طور روتین اپیزیوتومی شدند و در ۱۰۱ نفر اپیزیوتومی محدود شد که تفاوت اندکی در میزان پارگی اسفنگتر بود ۱/۸ در روتین و ۹/۱۰ در اپیزیوتومی محدود شده.
  و در دومین آنالیز به جز خونریزی اولیه که در اپیزیوتومی روتین بیشتر بود ۴/۳۶ در مقابل ۷/۲۶ که از نظر آماری معنی‌دار بود بقیه موارد تفاوت چشمگیری نداشت.
  میزان دیسوشی شانه – عوارض ادراری و بی اختیاری مدفوع و عفونت پرینه شبیه بود و استفاده از اپیزیوتومی روتین نتایج نوزادی نامطلوب را کاهش نمی‌دهد۱۲.

  1. در مطالعه‌ای که Euge Ruckhaberle و همکاران با موضوع:

  Prospective randomized multicentre trial with the birth trainer Epi-No for the prevention of perineal trauma
  هدف از مطالعه بررسی مقدماتی نتیجه Epi-No است در یک مطالعه آزمایش آینده‌نگر در روش Epi-No از بالونی که داخل واژن قرار می‌گیرد تا باعث تطابق واژن و پرینه برای خروج جنین شود استفاده می‌شود.
  و این بررسی بر روی ۴ بیمارستان دانشگاهی در آلمان بر روی ۲۷۶ خانم پرایمری گراوید (شکم اول) انجام شد. و در نتیجه این بررسی بعد از آموزش
  Epi No افزایش چشمگیری در میزان پرینه سالم و کاهش میزان اپیزیوتومی از ۵/۵۰% به ۹/۴۱% و تفاوت چشمگیری در بین دو گروه در زمینه :

  1. پارگی پرینه
  2. کاهش مدت مرحله دوم زایمان
  3. کاهش استفاده از ضد دردها
  4. کاهش میزان عفونت
  5. برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.