آوریل 12, 2021

مقاله – بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم …

دیده شد۱۶.

  1. در مطالعه‌ای که Eckman A و دوستانش با موضوع:

Evaluating a policy of restrictive episiotomy befor and after practice guidlines by the French college of obstetricians and Gynecologists
مطالعه به منظور ارزیابی اجزای (clinical practice Guideline) CPG در کالج‌های مامایی فرانسه و زنان و زایمان فرانسه در سال ۲۰۰۵ که از سیاست محدودیت اپیزیوتومی حمایت می‌کرد انجام شد و نشان داد که کاهش چشمگیری در میزان اپیزیوتومی میزان پارگی درجه سه و چهار پرینه را افزایش نمی‌دهد.
در یک مطالعه آینده‌نگر اپیزیوتومی و پارگی درجه سه و چهار در سال ۲۰۰۳ با ۲۰۰۷ مقایسه شد در این بررسی اندیکاسیون‌های اپیزیوتومی بررسی شد و میزان اپیزیوتومی در ۲۰۰۳ ، ۸/۸% و ۱۶ نفر پارگی درجه سد که ۵ نفر از آنها اپیزیوتومی هم شده بودند و ۲ نفر پارگی درجه چهار داشتند.
در سال ۲۰۰۷ میزان اپیزیوتومی به ۴/۳ کاهش یافته بود که ۸ نفر پارگی درجه سه و۴ نفر درجه چهار داشتند و همان طور که مشخص است تفاوت چشم‌گیری بین میزان پارگی درجه سه و چهار نبود اگر چه کاهش قابل توجهی در میزان اپیزیوتومی داشتیم۱۰.

  1. در مطالعه Ruben Trochez و دوستان با موضوع:

Hands on or hands off the perineum : a survey of care of the perineum in labour (Hoops)
به نظر می‌رسند که همراهی گذرایی بین افزایش استفاده از عدم دستکاری پرینه در زایمان و کاهش استفاده از اپیزیوتومی با افزایش میزان صدمه به اسفنگتر آنال است.
و هدف در این تحقیق تعیین چگونگی رایج شدن عدم دستکاری پرینه است.
روش مطالعه به صورت پرسش نامه‌ای بود که ۱۰۰۰ ماما در انگلیس تحت مطالعه قرار گرفتند و هدف اصلی سنجش این بود که روش مداخله و عدم مداخله حین زایمان چقدر برای کسانی که در ارتباط با این موضوع هستند کاربردی است و در نتیجه ۶۰۷ پرسش نامه پاسخ داده شد که ۲۹۹ ماما عدم مداخله حین روند زایمان را ترجیح دادند ماماهای کم تجربه بیشتر این روش را ترجیح دادند و درصد زیادی از ماماهایی که در گروه عدم مداخله بودند هرگز اپیزیوتومی انجام نمی‌دادندن حتی برای اندیکاسیون‌های آن مگر در دیسترس جنین

  1. در مطالعه Michael Klein و دوستان با موضوع:

Attitudes of the new Generation of Canadian obstericians How do They Differ from their predecessors
هدف از این مطالعه تعیین این است که آیا نسل جدید ماماهای کانادایی متفاوتند از نسل قدیم:
و در نتیجه این بررسی که بر روی ۸۰۰ ماما کانادایی که مراقبت‌های زایمان انجام می‌دادند انجام شد. ۵۴۹ نفر شرکت کردند که به دو گروه زیر و مساوی ۴۰ سال و بالای ۴۰ سال تقسیم شدند.
ماماهای جوان‌تر به طور چشمگیری علاقه بیشتری به استفاده از بی دردی اپیدرال به صورت روتین داشتند و معتقد بودند استفاده از آن اختلالی در روند زایمان ایجاد نمی‌کند بلکه منجر به استفاده از وسیله در حین زایمان نیز نمی‌شود.
همچنین آنها تمایلی به انجام زایمان طبیعی در یک فرد با سابقه زایمان سزارین نداشتند.
علاوه بر آن آنها کمتر درک می‌کنند اهمیت انتخاب مادر و نقش آن را در تولد فرزندش و به نظر می‌رسد که از زایمان طبیعی می‌ترسند به خصوص که آن را دلیلی بر بی اختیاری ادراری و اختلال در عملکرد جنسی می‌دانند و آنها کمتر در روند زایمان دخالت می‌کنند بر خلاف قدیمی‌ترها و در مقابل ماماهای جوان تر کمتر از اپیزیوتومی روتین حمایت می‌کنند۱۸.
فصل سوم
مواد و روش کار
مواد و روش کار
نوع مطالعه:
Cross Sectional بوده است.
روش نمونه‌گیری: در دسترس
روش محاسبه و حجم نمونه:
 
در این فرمول Za/2: ضریب اطمینان آزمون می‌باشد که براساس ۹۵ درصد اطمینان ۹۶/۱ در نظر گرفته شده است.
P: نسبت موارد اپیزیوتومی به کل موارد زایمان طبیعی در مطالعات قبلی می‌باشد. که براساس رفرانس ۶ برابر ۸۰% در نظر گرفته شد.
d: مقدار دقت مطالعه است که ۰۳/۰ در نظر گرفته شده
بر این اساس حجم نمونه برابر ۶۸۰ نفر محاسبه شد که در جریان تحقیق ۷۰۰ پرسش نامه تکمیل شد.
جامعه پژوهش:
مادران مراجعه کننده به زایشگاه ایزدی و الزهرای قم در سال ۱۳۹۰:
پرسش نامه برای ۷۰۰ مراجعه کننده به مراکز بالا که زایمان طبیعی انجام دادند تکمیل شد ۵۵۰ پرسش نامه مربوط به زایشگاه ایزدی و ۱۵۰ پرسش نامه مربوط به زایشگاه الزهرا بود.
معیارهای ورود به مطالعه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.