آوریل 17, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا …

معیار مادرانی که به مطالعه وارد شدند:

  1. انجام زایمان طبیعی
  2. نژاد ایرانی

روش جمع‌آوری اطلاعات
شیوه جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه بود که از طریق مصاحبه حضوری و مراجعه به دفاتر اتاق زایمان و پرونده بیماران و نوزادان تکمیل می‌شد. پرسش نامه حاوی ۲ قسمت کلی می باشد:
قسمت اول:
سوال ۱:نام و نام خانوادگی بیمار و شماره پرونده و کد پرسشنامه
سوال دوم:که مشخص کننده تعداد زایمان مادر بود که هم از طریق پرسش از مادر و در مواقعی که شرایط برای پرسش مساعد نبود یا وقت کافی نبود از روی پرونده یا دفتر زایمان هم قابل تکمیل شدن بود
سوال سوم: زمان انجام زایمان را به دو بازه زمانی ۶صبح تا۶ شب و ۶شب تا ۶صبح تقسم می کرد که هدف بررسی ارتباط بین میزان اپیزیوتومی و زمان زایمان بود
سوال چهارم: وزن نوزاد متولد شده را به گرم مشخص می کرد که این قسمت از پرسشنامه پس از انتقال نوزاد به بخش نزد مادر از روی پرونده نوزاد تکمیل می شد و در شرایطی که نوزاد به بخش نوزادان یا ICU انتقال می یافت با مراجعه به این بخش ها و مراجعه به دفاتر بستری یا پرونده نوزاد موجود در بخش تکمیل می شد. که هدف از بررسی آن تعیین وجود رابطه بین وزن نوزاد و میزان اپیزیوتومی انجام شده در دو زایشگاه ایزدی و الزاهرا بود
قسمت دوم:
پرسشنامه که حاوی ۴ سوال مربوط یه فرد اداره کننده زایمان بود که بلافاصله پس از انجام و پایان زایمان تکمیل می شد که اولین سوال راجع به انجام یا عدم انجام اپیزیوتومی است. سوال دوم در این قسمت سمت فرد انجام دهنده اپیزیوتومی را مشخص می کند و سوال سوم سابقه کاری فرد انجام زایمان را جویا می شود که سوال دوم و سوم در ابتدای طرح فقط برای زایمانگری، در نظر گرفته شد که برای بیمار اپیزیوتومی انجام داده ولی در روند تحقیق برای بررسی های جامع تر برای کلیه انجام دهنده های زایمان تکمیل گردید و سوال آخر قسمت دوم که در مورد اندیکاسیون انجام اپیزیوتومی از زایمانگر سوال می کند که فقط در زایمانهایی که برای آن ها اپیزیوتومی انجام شده بود تکمیل گردید.
روش تجزیه وتحلیل
تجزیه و تحلیل داده‌ها که با توجه به اهداف مطالعه صورت گرفت برای تعیین ارتباط متغیرهای کمی از آزمون همبستگی پیرسون، برای تحلیل داده‌های کیفی از آزمون‌های ، Mann-whitney و chi-square و T-test استفاده شد. کلیه آنالیزهای پژوهش به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شده است.
*جدول متغییرها

مشخصات متغیرها کمی کیفی نقش تعریف عملی
روش اندازه گیری
واحد اندازه گیری
پیوسته گسسته اسمی رتبه ای
اپیزیوتومی * اصلی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.