می 8, 2021

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۳۰

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۴

 

 

۶/۶۶۱

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۵

 

 

۵/۶۵۳

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۶

 

 

۷۷۰/۷

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۷

 

 

۴۴۵/۶

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

 

۲۸

 

 

۶۴۷/۷

 

 

۴

 

 

۰۰۰/۰

 

 

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون در ۱۳ خرده مولفه، صفر و در حد استاندارد است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی در تدریس معلمان وجود دارد. ارزش آزمون (نمره خی دو) برای هر کدام از خرده مولفههای ۱۶ تا ۲۸ به ترتیب عباتند از:
خرده مولفه ۱۶، (۱/۵۹۶)- ۱۷، (۵/۶۴۳)- ۱۸، (۱/۶۱۰)- ۱۹، (۳/۵۹۵)- ۲۰، (۱/۶۷۷)- ۲۱، (۶/۷۲۲)- ۲۲، (۵/۸۵۷)- ۲۳، (۹/۷۹۰)- ۲۴، (۶/۶۶۱)- ۲۵، (۵/۶۵۳)- ۲۶، (۷۷۰/۷)- ۲۷، (۴۴۵/۶)- ۲۸، (۶۴۷/۷).
در جدول ۴-۸ فراوانی و درصد سوالات مربوط به مولفه میزان استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی در قالب پنج گزینه ارائه شده است. این مولفه شامل سیزده گویه به شرح: ۱۶- توزیع و بازیابی اطلاعات عمومی و تخصصی ۱۷- سفارش کتاب، مقاله، نشریه و نرم افزار ۱۸- ارتباط با مراکز علمی و همکاران ۱۹- شرکت در دوره های آموزشی برخط ۲۰- تدریس در کارگاه های آموزشی برخط ۲۱- فرستادن مقاله به کنفرانس های داخلی ۲۲- فرستادن مقاله به کنفرانسهای خارجی ۲۳- طراحی دوره های کوتاه مدت آموزش مجازی ۲۴- ایجاد وبلاگ های علمی در حیطهی تخصصی ۲۵- تبادل اطلاعات تخصصی از طریق پست الکترونیکی ۲۶- استفاده از خدمات بانک های اطلاعاتی ۲۷- دانلود نرم افزارها ۲۸- خدمات Tel Net می باشد.
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۸ مشاهده می شود که گزینه بسیار کم در پاسخ به سوال ۱۶ از سوی ۵/۸۰ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۱۹۴) برخوردار می باشد. در سوال ۱۷، ۰/۸۳ درصد از معلمان گزینه بسیار کم را با بیشترین فراوانی (۲۰۰) انتخاب نموده اند. در سوال ۱۸، ۳/۸۱ درصد از معلمان گزینه بسیار کم را با بیشترین فراوانی (۱۹۶) انتخاب نموده اند. در پاسخ به سوال ۱۹ گزینه بسیار کم از سوی ۱/۸۷ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۱۰) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۰ گزینه بسیار کم از سوی ۲/۸۴ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۱ گزینه بسیار کم از سوی ۷/۸۶ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۹) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۲ گزینه بسیار کم از سوی ۱/۹۲ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۲۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۳ گزینه بسیار کم از سوی ۶/۸۹ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۱۶) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۴ گزینه بسیار کم از سوی ۲/۸۴ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۳) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۵ گزینه بسیار کم از سوی ۴/۸۳ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۱) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۶ گزینه بسیار کم از سوی ۷/۸۶ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۹) برخوردار می باشد. در پاسخ به سوال ۲۷ گزینه هرگز از سوی ۰/۸۳ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۰۰) برخوردار می باشد و در نهایت در پاسخ به سوال ۲۸ گزینه بسیار کم از سوی ۰/۸۸ درصد معلمان انتخاب شده و از بیشترین فراوانی (۲۱۲) برخوردار می باشد.
در جدول ۴-۸ بیشترین میانگین (۳۹/۱) استفاده معلمان از خرده مقیاس اینترنت و سرویس های اینترنتی مربوط به ارتباط با مراکز علمی و همکاران و کمترین میانگین (۰۶/۱) استفاده مربوط به فرستادن مقاله به کنفرانسهای خارجی است.
جدول ۴-۸ فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از اینترنت و سرویس های اینترنتی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *