آوریل 17, 2021

برنامه ریزی درکشتیرانی:پایان نامه درباره هزینه ی سازمان خدماتی

 • شرکت های تابعه

شناور متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آبهای آلمان

 • شرکت کشتیرانی جنوب
 • شرکت کشتیرانی والفجر
 • شرکت کشتیرانی دریای خزر
 • شرکت کشتیرانی ایران و هند
 • شرکت کشتیرانی ایران و مصر
 • شرکت اوسیس فریت
 • شرکت ایرینوست شیپ
 • شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی
 • شرکت ایرایتال
 • شرکت حمل و نقل ریلی
 • شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی
 • شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • موسسه آموزشی کشتیرانی
 • موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
 • شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی

 

 • برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کشتیرانی

فرآیندی است که بندر را ملزم می کند وظایفش را مشخص، خود و محیطش را مطالعه و شناسایی، اهداف را تعریف و اولویت بندی و برنامه استراتژیک را اجرا کند. برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که به سازمان امکان می دهد تا دستور العمل هایی را برای تخصیص منابع (زمین، نیروی کار، سرمایه) تنظیم نماید.

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مشابه اغلب فرآیندهای تصمیم گیری است. فرآیند تصمیم گیری است. فرآیند تصمیم گیری معمولاً از مراحل زیر تشکیل شده است.

 1. تعریف و درک مشکل. 2. جست و جوی راه حل ها. 3. ارزیابی راه حل. 4. انتخاب یک راه حل و اجرای آن. 5. کنترل نتایج. 6. در صورت لزوم بازگشت به مرحله 3.

محصول اصلی برنامه استراتژیک درک بیشتر نکات قوت و ضعف، فرصت و چالش هایی است که کشتیرانی با آن مواجه می باشد.

سرفصل های مربوط به تحقق اهداف در بازار حمل و نقل دریایی

شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبای منطقه

شناسایی موانع سهم ممکن در بازار منطقه

شناسایی راههای عملی رفع موانع

شناسایی راه های تسهیل تحقق سهم ممکن در بازار منطقه

تجهیزات و امکانات بندری

شبکه ارتباطی جاده ای و ریلی

شبکه ارتباطی و مخابراتی

زیر ساخت های بندری

تهیه الگوی پویای تعیین قیمت خدمات بندری و هزینه حمل در راستای تحقق اهداف

تهیه الگوی پویای آموزش نیروی کار کیفی و متناسب با بازار رقابتی

تعیین سازمان مطلوب مدیریت بازاریابی متناسب با بازار رقابتی