آوریل 12, 2021

بهره وري در ايران-پایان نامه درباره ارتقاء بهره وري

وضعيت بهره وري در ايران :

در ايران متاسفانه دررابطه با فعاليتهاي مرتبط با بهره وري در سطح ملي سه مشکل اساسي وجود دارد :

1 –  بهره وري را به عنوان مقوله اي جديد ، جدا و متمايز از فعاليتهاي مديريتي نشان دادند .

2 –  خلاصه شدن فعاليتهاي فرهنگي در سطح شعارنويسي ، پوستر چسباندن ، و بمباران سمينارها و سخنرانيها در ايام بهره وري .

سال 1987 حين اجراي يک پروژه افزايش بهره وري در سنگاپورکارشناسان ژاپني دريافتند اگر مسير فرآيند بهره وري را به جاي اينکه از « مفهوم پردازي » شروع کنند از « بکارگيري و کاربرد » آغاز کنند ، بسيار موثرتر خواهد بود . برپايه اين تجربه ، يکي از اساتيد به منظور ساده کردن فعاليتهاي کايزن ، روش سنتي ژاپني را به روش عملي تغيير داد و مدلي تحت عنوان « بهبود بهره وري جامع  » ابداع نمود ( همان منبع ، پورفرسادي : 5 – 6 ) .

 

2-16 تعريف بهره وري نيروي انساني :

بهره وري نيروي انساني عبارت است از استفاده ي بهينه از نيروي انساني در جهت پيشبرد اهداف سازمان و چگونگي استفاده کردن از جوانان ، ميانسالان و حتي بازنشستگان (همان منبع ، طالقاني : 120 ) .

بهره وري عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور کاهش هزينه ها و رضايت کارکنان ، مديران و مشتريان ( پدرام ، 1390 : 19 ) .

امروزه ، نقش و اهميت نيروي انساني در فرآيند توليد و ارائه خدمات در جوامع بشري به عنوان مهم ترين عامل مشخص شده است با نگاهي به مراحل تمدن بشري مشخص مي شود كه نقش نيروي انساني از نيروي كار ساده به سرمايه انساني تكامل يافته است ، چرا كه پيشرفت تكنولوژي بدون تحولات نيروي انساني فاقد كارايي است ، در عصر حاضر ديگر تزريق منابع مالي به عنوان فاكتور اصلي توسعه به شمار نمي آيد بلكه تحولات و بهره وري نيروي انساني رو به رشد خود سبب ارتقاي سازمان ها و به تبع آن توسعه نظام هاي اقتصادي در جهان مي شوند ، به طوري كه سرمايه هاي انساني ميزان سرمايه هاي مادي را تعيين مي كنند . به جرأت مي توان ادعا كرد كه هر ماشيني در نهايت يك ظرفيت تعريف شده دارد كه بيش از آن نمي توان انتظار داشت اما ظرفيت هاي انسان تا بي نهايت است و همچنين تا كنون هيچ فرايند توليدي اختراع نشده است كه به كار انساني نيازمند نباشد . ريشه و علل عقب افتادگي كشورهاي توسعه نيافته كه بطور اساسي تحت تاثير پديده بهره وري پايين است . بنابراين رشد بالاي بهره وري خصوصاً بهره وري نيروي انساني كار همه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد . استفاده صحيح از نيروي انساني به مثابه ارزشمند ترين و بزرگترين ثروت هر جامعه به صورت مسئله اي حائز اهميت، مورد توجه دولت ها بوده است به عبارت ديگر مي توان گفت كه انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب مي شود و تحقيق اهداف توسعه تا حد قابل توجهي به نحوه ي اداره و مديريت اين ثروت و منبع حياتي بستگي يافته است در اين ميان تجربه نشان داده است كه كوچك سازي دولت ها و ميدان دادن به بخش خصوصي و تعاوني و همزمان سبب صعود روند بهره وري و سرمايه گذاري ، مشاركت و منابع انساني مي شود بنابراين بهره وري منابع انساني يكي از ركن هاي مهم هر موسسه يا سازمان مي باشد