می 16, 2021

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف‌کنندگان:

۲-۲-۱۰-۱- طراحی محصول سبز

۲-۲-۱۰-۲- قیمت گذاری جنسای سبز

 

۲-۲-۱۰-۳-پخش منطبق با معیارهای سبز

۲-۲-۱۰-۴- تبلیغ سبز

تحقیقات گذشته، ما بحث بازاریابی سبز و خرید سبز مصرف کننده رو کلا مورد بحث قرار داده ان، اما هیچ کدوم روابط بین نگاه مصرف کننده نسبت به سبز بودن چهار آمیخته بازاریابی سبز و اثر اون بر خرید مصرف کننده رو به طور نظام مند مورد بررسی قرار نداده ان (رعنایی کردشولی & کمک بوزنجانی, ۱۳۹۱).

شکل شماره (۳) مدل مفهومی اثر آمیخته بازاریابی سبز بر خرید مصرف کنندگان:

 

 

 

 

 

 

 

منبع: (رعنایی کردشولی & کمک بوزنجانی, ۱۳۹۱)

 

 

واسه عملیاتی ساختن مفاهیم به کاررفته در مدل تحقیق انجام شده، هر کدوم از این مفاهیم به صورت جداگونه مورد بحث قرارگرفته و پس از مرور دیدگاه های ارائه شده در مورد هر کدوم از اون ها، تلاش شده تا معیارها و شاخص های نسبی واسه اندازه گیری هر معنی استخراج شه.

جدول شماره (۲-۲) معیارهای آمیخته بازاریابی سبز

آمیخته های بازاریابی سبز معیارهای امتحان
تبلیغ سبز ۱-          یه جور سبک زندگی رو گسترش می دهد (ککس،۲۰۰۸)۲-          بیان کننده ی مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت باشه (ککس،۲۰۰۸)

۳-          ویژگی های زیست محیطی اجناس رو میگه (پولونسکی و همکاران ۲۰۰۱، گارد و کووال).

۴-          آگاهی مصرف کنندگان رو نسبت به مسائل زیست محیطی زیاد کنه ۰پولونسکی و همکارانش ۲۰۰۱).

قیمت سبز ۱-عادلانه و معقولانه بودن قیمت (لی و همکارانش،۲۰۱۰، ژیا و همکارانش،۲۰۰۷).۲- ارائه ارزش خوب در برابر قیمت پرداختی (جهری و ساهاس کمون تری،۱۹۹۸).
خرید سبز ۱-          از مسائل زیست محیطی آگاهی داشته باشه (چلگاملیچ و همکاران،۱۹۹۶، گان و همکاران، ۲۰۰۸، باربر و همکاران،۲۰۰۹، لوراچ و همکاران،۲۰۰۱).۲-          موقع خرید به عناصر تشکیل دهنده محصول و اثری که بر محیط زیست داره توجه کنه (جریو همکاران،۱۹۹۸، تقیان و همکارانش،۲۰۰۶).

۳-          کیفیت محصول سبز مورد توجه داشته باشه (گان و همکارانش،۲۰۰۸و دهی شا).

۴-          نوع بسته بندی محصول و توانایی بازیافت اون رو مورد توجه داشته باشه (تقیان و همکارانش، ۲۰۰۶).

۵-          به قیمت محصول تو جه کنه (جری و همکاران،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۰۸و دهی شا).

۶-          جنبه های زیست محیطی رو به بقیه معیارهای خرید خود اضافه کنه (دهی شا).

پخش سبز ۱-          استفاده بهینه از اندازه فضای موجود۲-          به کار گیری ناوگان حمل ونقل جدید و از دید اکولوژیکی اثر داشته باشه.

۳-          به کار گیری سوخت های سبز مانند سوخت هایی که اندازه سولفور موجود در اون ها کمه و هم اینکه به کار گیری سوخت های جانشین مانند گاز طبیعی

۴-          به کار گیری خطوط ریلی و حمل ونقل دریایی واسه محموله های حجیم

۵-          تشویق افراد در جهت رانندگی مقرون به صرفه، به خاطر کاهش اسراف سوخت (دهی شا).

 

منبع: (رعنایی کردشولی & کمک بوزنجانی, ۱۳۹۱)

[۱] Hokeky main& William p. galle

[۲] Rivera-Camino

92

View all posts by 92 →