می 16, 2021

تئوری وابستگی منابع/پایان نامه رابطه نظریه وابستگی با عملکرد عملیاتی

) تئوری وابستگی منابع

2-1-2-1) مفهوم تئوری وابستگی منابع

تفاوت در رفتار سازمان­ها را می­توان به تفاوت در تصمیم­گیری­های مدیریت که متأثر از کنترل منابع حیاتی عوامل خارجی و داخلی است، نسبت داد. نظریه­ی وابستگی منبع ادعا می­کند که قادر است توضیح دهد که چگونه ساختارهای سازمانی مختلف پدیدار می­شوند. در واقع یک تئوری باید بسیاری از جنبه­های رفتار سازمانی در مورد منابع خاص یا سازه­ها و استراتژی­های انتخاب شده­ی ممکن را تحت پوشش قرار دهد. فرض اساسی نظریه­ی وابستگی منابع بر پایه­ی بحران و منابع مهم است و تحت تأثیر اقدامات سازمان­ها و تصمیمات سازمانی قرار گرفته و با توجه به وضعیت خاص وابستگی می­تواند توضیح داده شود (نین هاوزر[1]، 2008، ص2).

مفروضات اساسی تئوری وابستگی منابع را ففر و سالانسیک[2]در سال 1979 در کتاب « کنترل خارجی سازمان» به منظور چشم­اندازی برای وابستگی منابع بکار برده­­اند. این نظریه، بر اساس تئوری مبادله­ی اجتماعی است که توسط امرسون[3]در سال 1962 ارائه شد. ففر و سالانسیک اشاره می­کنند که در ادبیات و عمل مدیریت، توجه بیشتر به مشکل، موجب افزایش اثربخشی و کارایی استفاده از منابع می­شود و مشکل اصلی تحصیل منابع از محیط خارج از سازمان نادیده گرفته می­شود. به عقیده­ی نویسندگان، ضرورت بدست آوردن منابع از محیط برای سازمان­ها یک مشکل نمی­باشد، بلکه مشکل، بی­ثباتی محیطی است که از آن منابع بدست آمده­است. به عنوان مثال، ظهور رقابت، که می­تواند دسترسی به منابع را محدود کند.

تئوری وابستگی به منابع، بر این باور است که ارائه­دهندگان منابع، ممکن است فعالیت­های سازمان را به منظور پیاده سازی انتظارات خود تحت تاثیر قراردهند. وظیفه­ی مدیر، شناسایی گروه­های ذینفع و منابعشان که سازمان مجبور است از گروه خاص تأمین کند، می­باشد. مدیر باید اهمیت گروه ذینفع و منابعشان را برای فعالیت سازمانی ارزیابی کند. از آنجا که گروه­های مختلف، ممکن است انتظارات متضادی نسبت به سازمان داشته باشند، در نهایت مدیر باید انتظاراتی را که به حساب می­آیند و آنهایی را که نادیده می­گیرند را تعریف کند.

ففر و سالانسیک در سال 2003 سه ایده­ی اصلی از نظریه­ی وابستگی منبع را بیان کردند:

 • مسائل مربوط به زمینه­های اجتماعی.
 • سازمان­ها برای افزایش استقلال خود استراتژی ایجاد می­کنند.
 • اتحاد منافع و قدرت برای درک اقدامات صورت گرفته توسط سازمان مهم است.

ففر و سالانسیک در کتابشان شرایط دیگری را که احتمال تأثیر موفقیت دیگر شرکت­ها را افزایش می­دهد را این­چنین بیان می­کنند:

 • سازمان مرکزی از نیازها آگاه است.
 • سازمان مرکزی، برخی از منابع را از مطالبات بازیگر اجتماعی بدست می­آورد.
 • منابع یک بخش مهم و حیاتی عملیات سازمان مرکزی است.
 • بازیگر اجتماعی، تخصیص، دسترسی و یا استفاده از منابع جایگزین برای منابعی که در دسترس نیستند، برای سازمان مرکزی کنترل می­کند.
 • سازمان اصلی (مرکزی) تخصیص، دسترسی یا استفاده از دیگر منابع حیاتی برای عملکرد و بقای بازیگر اجتماعی کنترل نمی­کند.
 • اقدامات یا خروجی­های سازمان مرکزی قابل مشاهده هستند و می­توانند توسط بازیگر اجتماعی برای داوری اقدامات منطبق با نیازمندی­های خود ارزیابی شوند.
 • رضایت سازمان مرکزی از درخواست­های بازیگر اجتماعی با خواسته­های سایر اجزای محیط که با هم همبستگی متقابل دارند، در تضاد نیست.
 • سازمان مرکزی، تعیین، تدوین و بیان مطالبات بازیگر اجتماعی را کنترل نمی­کند.
 • سازمان مرکزی، قابلیت توسعه­ی اقدامات یا نتایجی که نیازهای خارجی را برآورده سازد را داراست.
 • سازمان تمایل به بقا دارد(سیمانیچ وآستن[4]، 2011، صص79-80).

[1] – Nienhuser

[2]– Pfeffer & Salancik

[3]  – Emerson

[4] – Szymaniec & Austen