آوریل 12, 2021

تاریخچه سیستم اطلاعات بيمارستاني//پایان نامه سیستم اطلاعاتی بیمارستان

تاریخچه سیستم اطلاعات بيمارستاني

ازنظرتاریخی،توسعه سیستم های اطلاعات باتغییرنیازهای بهداشتی ودرمانی جوامع همراه بوده است.دردهه 1950تاکید بیشتر برروی افزایش تعدادوکمیت تسهیلات مراقبتی بود.دردهه1960علی رغم توسعه چشمگیر مراقبت های بهداشتی،ثبت اطلاعات همچنان وابسته به کاغذوحول محورارایه کنندگان باقی ماند.امابهبودمنابع مالی به ارایه کنندگان خدمات وخصوصا پزشکان اجازه داد که نواوری هایی رادرزمینه داروهای جدید،روش های جراحی پیشرفته وتکنیک های تشخیص پیچیده پدید اورند.بکارگیری فناوری رایانه ای درمراقبت های بالینی یکی ازاین نوآوری ها بود(62).

همانطورکه میدانیم عملکردسازمان های پیچیده ای بابخش های متعدد مثل بیمارستان نیازبه دسترسی به اطلاعات دارد.استفاده ازکامپیوتر تنها راه جمع آوری،ذخیره،ارتباط وارائه مقادیر زیاد اطلاعات به نحوی که نیازهای مصرف کنندگان رامرتفع نماید،است.مصرف کننده ممکن است پرستاری باشد که اطلاعات مربوط به بیمارانی رابه سیستم وارد می کندیاسرپرست دپارتمان بالینی باشدکه برای ارایه مراقبت درهفته آتی برنامه ریزی می کند یا عضوی ازهیات مدیره بیمارستان باشد که ازسیستم برای پشتیبانی مدیریت استفاده می جوید.برای رفع همه نیازهای فوق سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی بوجود امده است (63).

سیستم اطلاعاتی بیمارستانی برای اولین باردرسال 1960میلادی رشد وتوسعه یافت واکنون یکی ازضروری ترین بخش درمد یریت ا طلاعات بیمارستان و اداره ا مور بیمارستانی به حساب می آید.درابتداسیستم ها شامل کامپیوترهای مرکزی بودندکه درانتهای پایانه ای به هم متصل می شدند امروز توسط میکرو کامپیوترها ،کا مپیوترهای شخصی تحت شبکه درآمده است.سیستم ها اطلاعات مربوط به بیماران ومد یریت ونگهداری کالاهای مورد نیاز بیمارستان رادرکنترل دارند.امروز سیستم اطلاعاتی بیمارستانی کلیه درخواست های بالینی ، مالی و مدیریتی رایکپارچه ومتمرکز کرده اند به همین خاطر این سیستم پردازش اطلاعات                                                                                بیمارستانی نیز نامیده می شود(64).

در دهه ۱۹۸۰ ، همزمان با تغيير نگرش از مراقبت بيمارستاني به سوي طب پيشگيري و از داشتن يك نرم افزار براي يك بيمارستان داشتن سخت افزار و نيروي انساني خاص، تمايل به ايجاد و توسعه شبكه هاي گسترده متشكل از شبكه هاي محلي بين بيمارستان ها بيشتر شد . از دهه ۱۹۹۰ بخش بهداشت و درمان بر رويكرد مراقبت با تأكيد بر پيشگيري وحفظ(managed care)مديريت شده سلامت متمركز شده است وبه تدريج  مجتمع­هاي يكپارچه خدماتي جايگزين سيستم بيمارستاني مي شوند و ارتباط بين پزشكان،پرداخت كننده ها و ساير ارائه دهندگان را فراهم مي كنند(64). امروزه تعداد زيادي از بيمارستان ها در سطح كشور در آستانه مبادرت به تهيه سيستم رايانه اي مورد نياز خود هستند.