می 8, 2021

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه- قسمت ۹

۴٫وجود بسترهای لازم جهت سهولت ارتباط مردم با پلیس

 

 

 

۵٫همکاری ومشارکت سایر نهادهای در اجرای طرح

 

 

 

۵

 

 

هماهنگی وتعامل پلیس با سایر دستگاه ها در راستای طرح

 

 

۱٫حمایت بیشتر قوه قضاییه از پلیس

 

 

سیمای تحولی ناجا
۶:۱۳۸۳

 

 

 

 

فصل سوم:

 

 

روششناسی پژوهش

 

۳-۱ مقدمه
دراین فصل متدولوژی پژوهش شامل تعریف دقیق جامعه آماری وگروه نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه وروش نمونه برداری، ابزارهای اندازه گیری به ویژه خصوصیات ابزار اندازه گیری مناسب مانند اعتبار وروایی اندازه ها، طرح پژوهش وروش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها ارائه شده است.
۳-۲ تعریف مفاهیم تحقیق
۳-۲-۱ امنیت
گام اول در تحقیق هر پدیده ای تعریف آن است. امنیت از جمله مفاهیمی است که به سختی میتوان آن را تعریف کرد مگر آنکه به واسطه ناامنی تعریف شود.
تعاریف گسترده ای از امنیت ارائه شده است، تعاریف لغوی عبارتند از:
حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت های شخصی) می باشد (بوزان،۱۳۷۸: ص۵۲).
۳-۲-۲ احساس امنیت
احساس آزادی نسبی از خطر، این احساس وضع خوشایندی را در میان مردمان ایجاد می کند که فرد در آن دارای آرامش روحی و جسمی میگردد (چلبی،۱۳۸۴: ص۴۵).
به تعبیر دیگر احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراسی و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد (عربی،۱۳۷۳: ص۲۹۰).
به عبارتی دیگر احساس امنیت عبارت است از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت (رضایت بخش، قانع کننده و آرام بخش) شهروندان نسبت به عدم تأثیر گذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی (تهدیدات) در شرایط فعلی و آتی، در حوزه های امنیت اجتماعی؛ ثبات سیاسی، انسجام هویتی یکپارچگی و امنیت سرزمین (حاجیانی،۱۳۸۴: ص۵۲).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۲-۳ امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی عبارت است از توانایی گروه های مختلف صنفی، قومی، در حفظ هستی و هویت خود (بوزان، ۱۳۷۸: ص ۴۲-۱).
حالت فراغت همگانی از تهدید که کردار غیرقانونی فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید می آورد (رفعتی،۱۳۸۶: ص۵۲).
۳-۲-۴ شهروندان
فردی است که در محدوده قانونی شهر زندگی میکند (چلبی،۱۳۸۴: ص۴۹).
۳-۲-۵ رضایتمندی
حالتی است که ارباب رجوع احساس می کند که ویژگی های فرآورده منطبق با انتظارات اوست. (همان،۱۳۸۴).
۳-۲-۶ اراذل و اوباش
اراذل جمع رذل به معنای پست تر، فرومایه تر است. و در اصطلاح به کسی اطلاق میشود که دارای صفات زشت مثل شرب خمر، منافی عفت،…..باشد.
اوباش جمع کلمه وبش یعنی جماعتی از مردم در هم آمیخته (از هرگونه جماعتی) هم چنین افرادی ولگرد، بی سر پا و ناکسان گفته میشود.
اراذل و اوباش در اصطلاح قضایی در شش عنوان مطرح است:
۱: تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و قمه
۲: زورگیری و اخاذی
۳: ارعاب، تهدید و سلب آسایش و نظم عمومی
۴: اعمال خرابکارانه و هر گونه خرید و فروش و نگهداری و حمل سلاح غیر مجاز
۵: آدم ربایی و نزاع دسته جمعی، ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر و اماکن عمومی
۶: تجاوز به عنف، اعمال منافی عفت عمومی، ایجاد شبکه فساد و دائر نمودن مراکز قمار و فحشا، شرب خمر علنی و تظاهرات مستانه، خرید و فروش داروهای روانگردان (روزنامه کیهان،۱۳۸۴: ص ۱۵).
۳-۲-۶-۱ اراذل و اوباش از منظر پلیس و مردم
اراذل و اوباش از نظر نیروی انتظامی به افرادی گفته میشود که دارای چندمین سابقه کیفری باشد و غالبا جرم آنها چاقوکشی، درگیری و انواع نزاع با حالتی مستی باشد.

پایان نامه

اراذل و اوباش از نظر مردم مزاحمت خیابانی است که افراد مزاحم در محافل عمومی و پر رفت و آمد با موتور یا وسیله دیگر برای مردم و نوامیس آنها ایجاد میکند لذا گروه اول از طریق پلیس های تخصصی به مراجع قضایی معرفی می شوند.
۳-۲-۶-۲ اجرای طرح های ضربتی
با عنایت به تنوع جرایم و نیازهای جامعه، نیروی انتظامی طرحهایی را پس از بررسی و کار کارشناسی به مرحله اجرا در می آورد.
در ادامه با اجرای نظر سنجی، مردم را در چگونگی اجرای این طرحها قرار می دهد که این مشخص کننده این موضوع است که این طرح ها ادامه پیدا می کنند و یا اینکه به صورت کامل متوقف میشود. در پی شکوائیه مستمر مردم چنین طرحی پیشنهاد شد که به طور جد و خاص با اینگونه افراد برخورد داشته باشد و از طرف مقام معظم رهبری فرمانی صادر شد که بدین شرح است:
« بگویید برخورد با اراذل و اوباش باید سخت و هوشیارانه و همه جانبه باشد این موضوع را دست کم نگیرید با اراذل و اوباش با نهایت شدت عمل شود»
لذا از سال ۱۳۸۵ براساس وظیفه ذاتی و اجرایی ناجا، فرمان مقام معظم رهبری به مرحله اجرا گذاشته شد که به طرح جمعآوری اراذل و اوباش و مزاحمین خیابانی نام گرفت (رفعتی،۱۳۸۶: ص۱۵۲).
۳-۲-۶-۳ وندالیسم
وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی به صورتی مداوم و مکرر (تبریزی،۱۳۸۳: ص۴۵). در متون جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی وندالیسم کرارا به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمار گونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خود خواسته اموال عمومی است (امل دورکیم،۱۳۷۰: ص۲۶۴).
۳-۳ روش تحقیق
طرح تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافتـه برای بررسی مسأله ای خـاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا طی آن پاسخهایی برای مسأله مورد علاقه در محیط کاری به دست آید.تحقیق را به عنوان یک بررسی سازمان یافته، منظم وعلمی در زمینه یک مشکل ویـــژه تعریف می کنیم که با هــدف پـــاسخ یابی یا راه حل یـابی صــورت می گیـرد. لازم به ذکر است که مسایل موجـود در هـر زمینـه نه تنها با عــوامل بسیاری که در درون هر نظـام سازمـانی وجود دارد در ارتبـاط هستند، بلکه باید در قـالب محیط خارجی که سازمان با آن روبرو است بـررسی شونـد. از جمـله عوامـل اقتـصادی جمعـیت شنـاختـی و نظایـر آن بـر جـریان عملیـات درون سازمـان تأثیر می گذارند. این عوامل را نیـز بایـد با دقـت بررسی کرد و تأثیر آنها را بر مسأله مورد پژوهش ارزیابی کرد (سکاران،۱۳۸۰)[۱۵].
تحقیق به دو منظور متفاوت انجام می گیرد. نخست مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هـدف برخورداری از نتایج یافته هـا برای حل مسایل موجـود در جامعـه به تحقیق صورت میگیرد آن را تحقیق کاربردی نامیده میشود. اما وقتی اساسا برای بهبـود درک مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط های اجتماعی روی می دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می شود. آن تحقیق را بنیادی یا پایه ای است که تحقیق محض نیز نامیده می شود.
این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد واز نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از طریق مطالعات میدانی و طراحی و توزیع پـرسشنامه برای آزمـون فـرضیه ها انجام خواهد شد.
۳-۴ جامعه آماری
جامعه آماری به کل گـروه افـراد، وقایـع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خـواهد به تحقیق درباره ‌آنها بپردازد. محدوده و فضای مطلوب را جـامعه آماری مشخص میکند، بنابراین جامعه ‌آماری ‌به‌عـنوان ‌تعدادی از عنـاصر مطلـوب ‌مورد نظـر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند تعریـف می شود. صفت مشخصه، صفتـی است کـه بیـن همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(آذر،۱۳۸۰). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شهروندان بالای ۱۶ سال ساکن شهر کرمانشاه می باشد که بر اساس نتایج آخرین سرشماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است برابر ۸۰۲۱۷۳ نفر می باشد.
۳-۵ تعیین حجم نمونه برای داده های کیفی
به کمک اعتبار و روایی حجم نمونه می توان یافته ها را از نمونه به جامعه آماری مورد بررسی تعمیم داد. دقت که بر میزان نزدیکی برآورد، بـه ویژگی های واقعی جامعـه آماری اشاره دارد، معمولابر پایه بـرآورد نمونه، پارامترهای جامعه آماری رادر درون یک محدوده برآورد می کند. در حالی که دقت، بر پایه جامعه آماره حجم نمونه مشخص می کند تا چه اندازه در برآوردکردن پارامتر جامعــه آماری درست عمل شده است، اطمینان مشخص می کند که چقدر برآوردهای نمونه برای جامعه آماری واقعـأ درست است. در اصل، اطمینان منعکس کننده سطح اعتمادی است که بـر پـایــه آن میتوان صحت برآوردهای پارامترهای جامعه آماری را بر اساس آمـاره های حجـم نمونـه نشان داد. سطح اطمینان می تواند از صفر تا ۱۰۰درصد تغییر کند. اطمینان ۹۵درصد سطح قابل قبولی بـرای بیشتــر پژوهش های اجتماعی است که عمومأ بوسیله سطح احتمال خطای معنی دار ۵%›p بیان می شود. به عبارت دیـگر، ادعا می شود که ۹۵مرتبــه از ۱۰۰مرتبه ویژگی هـای جامعه آماری را به طورصحیح منعکس می شود. دقت و اطمینان مسایل مهمی در نمونه برداری هستند، زیرا موقعی که داده های حجم نمونــه بکار برده می شوند تا استنباطی در باره جامعه آماری بدست آید، امید می رود که تحقیق به سوی هدف در حـرکت است و آگاهی هـایی هم از میـزان خطای احتمالی ارائه می شود. با آگاهی از این واقعیت که حجم نمونه تابع میزان دقت و اطمینان مورد نظر است حجم نمـونه که برای این تحقیق لازم است، تعیین می گردد.
برای تعیین حجم نمونه در صورتی که قرار باشد نسبت موفقیت را برآورد کنیم از رابطه p-e میتوان بهره برداری کرد. تعیین حـجم نمـونه داده های کیفی بـراسـاس شرایط تخمیـنP صورت میگیرد و مهمترین پارامتر داده های کیفی درصورتی که قرار باشد نسبت موفقیت را برآورد کند. با این فرض که نمونه گیری از جامعه به طور تصادفی صورت میگیرد و توزیعp از توزیع نرمال برخوردار است و مقدار آن ۵/۰ نظر گرفته شده است. با این مقدار حداکثر حجم نمونه محاسبه خواهد شد واگر مقدار واقعی از ۵/۰ کمتر یا بیشتر باشد حجم نمونه از مقدار محاسبه کمتر خواهد شد.

در رابطه فوق:
n = حجم نمونه
N = تعدادعناصر جامعه
Z= احتمال نرمال استاندارد می باشد و براساس جدول تعیین، که با احتمال ۹۵% مقدار آن ۹۶/۱ در نظر گرفته شده است.
e= انحــراف قابل اغماض از pاست که به منظور دقت برآورد مقدار آن ۰۵/۰در نظر گرفته شده است.
p = به منظور دقت برآورد مقدار ۵/۰ در نظر گرفته شده است.
با توجه به رابطه فوق حجم نمونه این تحقیق برآورد شد
۲

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *