می 8, 2021

تجربه نام و نشان تجاری//پایان نامه تعلق نام و نشان تجاري

رنگ بندی آوایی تجربه نام و نشان تجاری

رنگ بندی آوایی روح تجربه نام و نشان تجاری تلقی می شود، از این رو باید با تعریف ما از  نام و نشان تجاری و نیز دانش ما  از خواسته مشتریان در یک راستا باشد. اگر کوک آوایی نام و نشان تجاری بر خلاف فعالیت های بازاریابی باشد، پس قادر به ایجاد ارتباط حسی با مشتری نخواهیم شد. از طرفی بعضی از متخصصان، آنرا شخصیت یا آوای نام و نشان تجاری نام گذاری می کنند ولی در حقیقت این ویژگی رنگ بندی آوایی است  و خلق این خصلت برای نام ونشان تجاری  باید بخشی از تصمیم هوشمندانه باشد.

به عنوان مثال، رستوران می تواند از وب سایت جذاب و مجله آنلاین جالب و ورودی مسحور کننده برخوردار باشد، ولی اگر تجربه مشتری در میزبانی و سرویس های اخذ شده و پیشخدمتی کارمندان نامطلوب و موجب رنجش شود در اینصورت کل رنگ بندی آوایی تجربه نام و نشان تجاری  اولیه ایجاد شده محو خواهد شد.

به منظور افزایش اثربخشی نام و نشان تجاری ، ما به شدت نیاز به کارکرد توامان جامعیت و رنگ بندی آوایی نام و نشان تجاری  داریم، تا بتوانیم تصویر کاملی از آنچه نام و نشان تجاری  قصد پیشنهاد دارد را ارائه دهیم. هر دو فاکتور در هر تعامل در نقاط تماس با مشتری باید سازگار باشد. به مجرد اینکه یکی از عناصر بازاریابی هارمونی خود را در نتیجه و نمایش از دست می دهد،زنام و نشان تجاری  شما در مواجهه با مشتری به مخاطره می افتد.زاجرای سیاست های سازگار با جامعیت و رنگ بندی آوایی فرمول برنده و ارتقا دهنده نام و نشان تجاری ما خواهد شد.

در این خصوص مطالعه ای نیز برای بررسی تاثیرات تجارب نام و نشان تجاری  بر روی وفاداری به نام و نشان تجاری از طریق رضایتمندی از نام و نشان تجاری  و اعتماد به نام و نشان تجاری در صنایع کالایی پرداوم (از قبیل صنعت ماشین سازی) طراحی شد. صنعت ماشین سازی بنا به دلایل متعددی انتخاب شد.اولین دلیل مشارکت بالای نام و نشان تجاری  در برندهای ماشین است. دوماً، ماشین به عنوان یک محصول،  شامل تمامی ابعاد نام و نشان تجاری است. سوماً، رضایت از نام و نشان تجاری برای مشتریان ماشین بسیار مهم است. نام ها و نشان های تجاری  ماشین جنبه های منطقی و تجربی دارند(چیو و دروگ[1]، 2006).

درک و مدیریت وفاداری به نام و نشان تجاری در صنایع کالاهای پرداوم (از قبیل صنعت ماشین سازی) اهمیت ویژه ای دارد که در این محصولات حاشیه های سود بالایی در دسترس دارند، اما از سوی دیگر برای خریداران شامل چرخه های تعیین سطح طولانی مدتی است. مسئله اخیر باعث شده است که تولیدکننده گان ماشین در تضمین خرید مجدد در کارخانه مشابه در حین زمان جابجایی ماشین توسط مصرف کننده به مشکل بربخورند(چی و سیتارامانه[2]، 2009).

مطالعات نشان می دهد که تجربه نام و نشان تجاری  تاثیرات مثبتی بر روی رضایتمندی از نام و نشان تجاری، اعتماد و وفاداری به نام و نشان تجاری  دارد. این یافته ها توسط براکوس و همکاران(2009)، زارانتنلو و اشمیت(2000) ها و پرکس[3](2005) حمایت شد. تجربه نام و نشان تجاری  اساس رابطه اعتماد محور بین نام و نشان تجاری  و مصرف کننده را طراحی و ایحاد می کند. تجارب نام و نشان تجاری در زمانی که مصرف کنندگان نام ها و نشان های تجاری را جستجو می کنند، می خرند و مصرف می کنند، در بافت های متنوعی بروز پیدا می کنند. در این مطالعه، تجربه نام و نشان تجاری به عنوان واکنش های عینی مصرف کننده که با ویژگی های تجربی مرتبط با نام و نشان تجاری  خاص در این بافت ها فراخوانده می شود، تجسم پیدا می کند.

تجسم تجربه نام ونشان تجاری و طراحی مقیاس در درک و مدیریت مفاهیم اعتماد به نام و نشان تجاری  و وفاداری به نام و نشان تجاری خیلی مهم هستند(براکوس و همکاران، 2009). مطالعه کنونی عامل های شخصی از قبیل مشارکت محصول، تنوع طلبی و غیره را بررسی نمی کند. روی هم رفته، درک مفصل تر از تاثیرات تجارب نام و نشان تجاری، رضایت از نام و نشان تجاری، اعتماد به ایجاد وفاداری به نام و نشان تجاری است.

تحقیقات بعدی باید بر روی عواقب طولانی مدت  و سوابق تجارب نام ونشان تجاری تمرکز کنند. برای مثال، درارتباط با سوابق، ابعاد تجربه نام و نشان تجاری  به چه اندازه ای با محرک مرتبط با نام و نشان تجاری فراخوانده می شوند؟ علاوه براین، تجارب نام ونشان تجاری مستقیم و غیرمستقیم باید بررسی شوند. تجارب نام و نشان تجاری بر روی ارزش عمری مصرف کننده تاثیر می گذارند. به عبارت دیگر، آیا تجربه  نام و نشان تجاری ارزش نام و نشان تجاری را ایجاد می کند و بازاریابان چگونه نام ها و نشان های تجربی را برای ایجاد تجاربی که این ارزش را به بار آورد، مدیریت         می کنند؟(براکوس و همکاران، 2009).

[1].Chiou & Droge

[2].Che & Seetharaman

[3].Prex