آوریل 12, 2021

تعهد حرفه ای-پایان نامه درباره عملکرد کارکنان بیمه

تعهد حرفه ای

سانتوز[1] در سال 1998 تعهد حرفه ای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه ی خاص می داند و بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه ای تاکید می کند. او از جمله معدود پژوهشگرانی است که به رابطه ی میان تعهد حرفه ای و سازمانی اعتقاد دارد. در پژوهشی دیگر تعهد  حرفه ای از دیدگاه نظریه هویت اجتماعی تعریف شده است. این نظریه معتقد است که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعی (از جمله حرفه، گروه، سازمان و نظایر آن) دسته بندی می کنند و از طریق آن خود را بر حسب عضویت در یک موجودیت خاص تبیین می نمایند، یعنی افراد علاقه دارند تا در گروه یا دسته ای از جامعه قرار گیرند.  تعریف والاس[2] از تعهد حرفه ای همانند آلن و می یر از تعهد سازمانی است. این پژوهشگر و همکارانش برای تعهد حرفه ای نیز سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری قائل شده و تعهد حرفه ای را احساس هویت با یک حرفه، نیاز به استمرار در یک شغل و احساس مسئولیت بالا نسبت به آن تعریف کرد. از طرف دیگر تعهد شغلی، نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل را می دهد. تعهد شغلی، اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که یک شغل می تواند نیازهای فعلی فرد را برآورده سازد، بستگی دارد. اشخاصی که شدیدا درگیر شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمی از هویت شخصی شان در نظر می گیرند. علاوه بر این، افراد دارای وابستگی شغلی بالا، بیشتر علایق خود را وقف خویش می کنند (حاجی احمدی، 1382).

2-1-4) سطوح تعهد

به منظور تحليل نقش تعهد در شركت ها مي توان تعهد را از نظر نتيجه در سه سطح(كم يا ضعيف، متوسط، زياد يا قوي) در مقوله فرد و يا شركت مورد توجه قرار داد و پيامد هاي آن را نام برد(شفيعي، 1392: 52-44).

2-1-4-1) تعهد كم يا ضعيف

سطوح پائين تعهد نه براي فرد مطلوب است و نه براي سازمان در اين حالت فوايد حاصل از استمرار خدمات كاركنان از دست مي رود و سازمان ناچار به تحمل نيروي كار غير وفادار و ناشايست است. در اين حالت معمولا كار به كندي پيش مي رود.

2-1-4-2) تعهد متوسط

در خصوص سطوح متوسط تعهد مي توان گفت كه به طور كلي فوايد آن بيشتر از معایب مي باشد.  در اين حالت نيروي كار ثابت تر و راضي تر است. افراد قادرند خود را با موازين رفتاري تطبيق دهند، تحت چنين شرايطي رابطه بين نيازهاي افراد و انتظارات سازمان درحال شكل گیری، در تعادل است. در این شرایط احساس تعلق، امنیت، کامیابی، وفاداری، وظیفه شناسی، کسب هویت فردی افزایش مي یابد و تیم کارآفرین با احتمال ثبات بیشتری به کار ادامه خواهد داد.

2-1-4-3)تعهد زياد یا قوی

در سطوح بالاي تعهد، پيامدهاي منفي نسبت به نتايج مثبت كمتر است. افراد ممكن است به سرعت در شغل خود پيشرفت كنند و ميزان توليد را افزايش دهند اما احتمالا مجبور به تحمل محدوديت هايي در زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي هستند، افراد مشتاقانه اهداف سازمان را پیگیری مي کنند و حاضرند بدون هرگونه تقسیم وظایف و مسئولیت ها به کار خود ادامه دهند و انرژی خود را وقف سازمان نمایند. بنابراین اهداف در دسترس قرار مي گیرند و دست یابی به اهداف به نوبه خود تعهد افراد را بالاتر مي برد. در این حالت عملکرد افراد نیز بهبود مي یابد و سطح رقابت در عملکرد بالاتر مي رود. عملکرد بهتر به نوبه خود مي تواند باعث بهبود محصولات سازمان و ایجاد نوآوری و خلاقیت در محصولات گردد(شفيعي، 1392: 52-44).

 Santoz-[1]

[2]– valas