آوریل 12, 2021

تعهد سازمانی:(پایان نامه ارتباط تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل)

تعهد سازمانی

نیروي انسانی مهم ترین سرمایه سازمان‌ها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تري داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقاي سازمان بیشتر خواهد شد. نیروي انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش‌هاي سازمانی و عضوي که حاضر، است فراتر از وظایف مقرر فعالیت کند، می‌تواند عامل مهمی‌در اثر بخشی سازمان باشد (سالاري و همکاران، 1388 ص 8). و امروزه مهمترین منبع مزیت رقابتی در سازمان‌ها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفه شناس هستند (موغلی و همکاران، 1388، ص120). بنابراین مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازما نها، منابع انسانی است. پس تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و فرآیند مستمري است که از طریق آن اعضاي سازمان علاقه خود را به سازمان، موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (باقري و تولائی، 1389،ص 73). از آنجاکه براي هر چیزي، داشتن هدف بدون داشتن تعهد، کار عبثی است. لذا نه فقط داشتن هدف بلکه داشتن تعهد، براي تحقق آن هدف منجر به پیشرفت و موفقیت می‌شود

(رهنماي رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 52). دي گروت و کراس[2] (2000) می‌گویند: “حفظ سطح بالایی از تعهد سازمانی اثر بخش براي سعادت و بقاي سازمانی حائز اهمیت است” (شمس احمرو همکاران،1390،ص 152)

در دو دهه گذشته مفهوم تعهد سازمانی جایگاه مهمی ‌را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. تعهد سازمانی مفهومی‌است که از طریق عمق وابستگی افراد به سازمان تعیین می‌شود و نشان می‌دهد کارمند تا چه حد خود را با اهداف سازمانی تطبیق داده، عضویت در ان سازمان را ارزشمند می‌داند و مایل است با تمام توان جهت نیل به اهداف کلی سازمان تلاش نماید، از این نظر تعهد با صرف پیوستن و با عضویت در سازمان متفاوت است (سجادي و همکاران، 1388، ص 33)

تحقیقات نیز نشان داده است که کارکنان علاقمند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره وري بالاتري دارند و تمایل به ماندگاري آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می‌کنند، از انگیزه بالاتري برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‌ها می‌توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر عوامل موثر بر آن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند (مدنی و زاهدي، 1384، ص4).‌ایجاد و افزایش تعهد کارکنان  (یعنی هماهنگ شدن هدف‌هاي کارکنان با هدف‌هاي شرکت به گونه اي که افراد بکوشند وظایف خود را به شکلی انجام دهند که گویی در شرکت شخصی و متعلق به خود کار می‌کنند) مستلزم فعالیت‌هاي گوناگون است، که در این میان، مدیریت منابع انسانی نقش اصلی را یفا می‌کند. (دسلر، 1386، صص 19-20)

نویسندگان علم مدیریت مانند دراکر[3]،‌ هاندي[4] و کانتر [5]معتقدند که موفقیت مدیران در عصر جدید به میزان زیادي به ارتقاي تعهد، انگیزه و حسن مسئولیت پذیري کارکنان بستگی دارد که این نیز مستلزم تغییر در نحوه ي نگرش مدیران، تغییر در شیوه مدیریت و ساختارهاي سازمانی، حمایت سازمانی و دسترسی به منابع و اطلاعات و فرصت‌هاي شغلی است (سالاري و همکاران، 1388، ص 8). فایول[6]  نیز اعتقاد دارد که براي مدیریت بهتر در سازمان بهتر است از افراد با تجربه و داراي تخصص و کارامد استفاده شود. براي اینکه بتوان ادامه کار کارکنان با تجربه را در سازمان تثبیت کرد باید طوري آنان را مدیریت کرد که سازمان را رها نکنند. مسلماً توجه به مسائل رفاهی و انگیزشی و فراهم کردن امکانات رشد کارکنان و غیره از جمله موارد مهمی‌است که سبب تعهد کارکنان به سازمان می‌شود و اگر از این روش‌ها پرهیز شود، کارکنان تعهدي به مدیریت و سازمان نخواهند داشت و بسیار سریع آن را ترك می‌کنند (بهروان و سعیدي، 1388ص 189). بنابراین سیاست‌هاي خاص مدیریت منابع انسانی منجر به اشکال گوناگونی از تعهد سازمانی می‌شود (انصاري و همکاران، 1389، ص 54)

از طرفی یکی از مشکلات عمده سازمان‌ها، جابجایی کارکنان، کم کاري، عدم دلبستگی و غرور سازمانی، انگیزه پایین و در نهایت، ترك سازمان توسط کارکنان است (به ویژه کارکنانی که از تخصص بالایی برخوردارند و براي سازمان یک منبع مهم به شمار می ایند) ؛ که این امر هزینه‌هاي بالایی براي سازمان به همراه دارد (رملال، 2003، ص 64)

همچنین برخی پیامد‌هاي ترك کارکنان را می‌توان پایین آمدن بهره وري و هزینه‌هاي آموزشی، توانمند سازي، استخدام و به کار گیري و نیز از دست دادن دانش سازمانی اشاره کرد، که بسیار گزاف و سنگین است (انصاري و همکاران،1389، ص 36)

[1] ORGANISATIONAL COMMITMENT

[2] De Groot & Cross

[3] Draker

[4]Handy

[5] Conter

[6] Henry Fayol