می 16, 2021

تعيين ارزش شركت:/پایان نامه مدیریت سرمایه بر ثروت سهامداران

تعيين ارزش شركت

هدف اصلی هر شرکتی حداکثر نمودن ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار است.

عواملی که در بازار در تعیین ارزش شرکت موثرند شامل :

سود خالص شرکت، سود تقسیمی، نرخ رشد شرکت و سایر عوامل دیگر.

موضوعات مرتبط با تعیین ارزش شرکت شامل:

بررسی عرضه عمومی سهام به منظور افزایش سرمایه، به حداکثر رساندن منافع سهامداران فعلی، تعیین قیمت و زمان عرضه سهام و سایر موارد مرتبط دیگر.

 

2-12) سرمایه در گردش و ارزش

با توجه به مطالب یاد شده در بخش‌های قبل می‌توان بیان داشت که مدیران واحدتجاری در شرایط و موقعیت‌های مختلف می‌توانند دست به اقدامات و سیاست‎های متفاوتی بزنند تا سرمایه ‌در‌ گردش را مدیریت نمایند که می‌تواند این سیاست‌های به‌صورت جسورانه یا حتی  محافظه‌کارانه باشد که پیامد آن کسب سود (تعهدی) بیشتر است؛ از قبیل بلندمدت کردن دوره وصول مطالبات به نیت افزایش فروش نسیه (گیل و بیگر[1]، 2013). از این رو، بازار براساس سود ابرازی واحدتجاری از خود واکنش نشان داده که این امر بر قیمت سهام در بازار تأثیر داشته که نتیجه‌ای جزء افزایش (یا کاهش) ثروت برای سهامداران نخواهد داشت (گول[2] و همکاران، 2012). اهمیت سرمایه در گردش از این حقیقت نشأت می‌گیرد که سطوح سرمایه در گردش، بر روی سودآوری و سطح ریسکی که شرکت می‌تواند متحمل شود تأثیر داشته و در نهایت بر ارزش شرکت مؤثر خواهند بود. بحران‌های نقدینگی اخیر اهمیت مدیریت و کنترل سرمایه در گردش را پر رنگ‌تر می‌کند. مدیران برای رسیدن به سرمایه در گردش بهینه باید بده بستان بین بیشینه سازی سودآوری و نقدینگی را کنترل کنند. از یک مدیریت سرمایه در گردش بهینه انتظار می‌رود که به‌صورت مثبت برای شرکت خلق ارزش کند. تحقیقات تجربی نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش کارا، ارزش بازار یک شرکت را افزایش می‌دهد؛ در نهایت تأثیر مثبتی بر ارزش صاحبان سهام دارد (ساندی[3] و همکاران، 2012).

[1] Gill and Biger

[2] Gul et.al.

[3] Sunday