می 8, 2021

توسعه صادرات:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

راهبردهای مناسب دولت ها از صنایع کوچک و متوسط بمنظور توسعه صادرات (بشیری، 1387).:

  1. وام و اعتبارات:کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به سرمایه، شاید یکی از بارزترین فعالیت های مالکان و مدیران این بنگاه ها باشد، صاحبان این بنگاه ها نیاز مالی به سرمایه دارند، چون بطور عمده کسانی هستند که توان مالی اندکی دارند.
  2. فناوری: بطور معمول مراکز مسئول بنگاه های کوچک و متوسط بر کاربرد فناوری در اینگونه بنگاه ها تاکید دارند، گاه در مفاد قانونی درج می شود و گاه بانک ها در برابر نو کردن ماشین آلات کاربرد فناوری جدید وام پرداخت می کنند.
  3. خدمات مشاوره ای: بسیاری از این مراکز دست به کار ارائه رایگان اینگونه خدمات در زمینه های مدیریت، امور مالی، فعالیت های تجاری، بازاریابی و حتی تدوین طرح توجیهی شده اند و از این راه می کوشند بنگاه های مزبور را تقویت کنند.
  4. حمایت های اطلاعاتی: علاوه بر خدمات مشاوره ای، مراکز مزبور در قالب اطلاع رسانی دست به حمایت های اطلاعاتی هم می زنند که این اطلاعات بطور کلی شامل وضعیت تجاری، مدیریتی و فنی می شود.
  5. ظرفیت سازی علمی: در شماری از کشورها برنامه هایی تنظیم و اجرا می شود که در غالب آنها، میان بنگاه های کوچک و متوسط از یک سو و مراکز علمی از سوی دیگر تعامل برقرار می گردد.
  6. ایجاد تسهیلات برای تاسیس بنگاه ها: چون در اثر نوسان های بازار، بطور معمول بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط ورشکست شده از دور فعالیت خارج می شوند، در برخی از کشورها، مقررات دست و پا گیر تاسیس و انحلال بنگاه ها برداشته شده است و در حقیقت در این کشورها تلاش شده تا موانع ورود به بازار و خروج از آن در حد امکان برداشته شود (بشیری، 1387).

 

 

2-8 . راهبردهای درون بنگاهی مناسب برای توسعه صادرات SMEs

با عنايت به چارچوب مطالعه و پيشينه مورد بررسي، ميتوان مؤلفه هاي درون سازماني مؤثر بر رقابت پذيري بنگاه و مؤلفه هاي تشكيل دهنده رقابت پذيري بنگاه را به شرح زير جمع بندي نمود.

مؤلفه هاي مؤثر درون سازماني: ساختار سازماني (تمركز، پيچيدگي، رسميت، تخصص گرايي و …)، استراتژي (مبنايي براي تحقق اهداف سازمان، بر مبناي پيش بيني تحولات محيطي و ايجاد مسئوليت و تعهد براي سازمان)، سيستم (سيستم بودجه بندي، سيستم آموزش كاركنان و سيستم حسابداري)، سبك مديريت (الگوي واقعي از عمليات مديران، مشخص كننده اولويتها و تأثير شگرف بر عملكرد سازمان)، كاركنان (تفكرات و باورها، مهارت، دانش و تخصص و رضايت كاركنان)، فرهنگ (ارزشهاي مشترك، جريان، تقسيم و تسهيم اطلاعات و واكنش نسبت به تغيير). منابع انساني، تحقيق و توسعه مالي، سازماني، بازاريابي و بهره‎وري، درجه حساسيت به فرهنگ مشتريان، ارتباطات برون سازماني، ائتلاف و همكاري با شركتهاي ديگر پنج نيروي ساختار صنعت طراحي و توسعه محصول، توليد و توسعه منابع انساني، دروني سازي، بروني سازي و رهبري دانش، انتخاب دانش و ايجاد دانش نوآوري، برنامه ريزي و بودجه بندي، گرايش بلندمدت، ارتباطات ارزشمند با مشتري، ارزش در نظر سهامداران و توانايي عمل و عکس العمل، نوآوري، محصولات جديد و نوآورانه تصميمات ساختار توليدي، تصميمات فراساختاري توليدي، تصميمات منابع انساني توليدي، رويه ها، رضايت مشتري و مشاركت كاركنان، رفتار و نگرش، فرهنگ، يادگيري سازماني و تصويرسازي، مديريت دانش رقابتي، ويژگيهاي شخصيتي كاركنان، تحول افراد، مهارت كاركنان، مهارت مديران، اولويتهاي قرابتي توليد و فراساختاري استراتژيك، وجود استراتژي توليد همخوان با استراتژي كسب و کار، رقابت پذيري، بهبود تصور كالا؛ محصول اكولوژيك و مديريت  محيط زيست و سيستم هاي مديريتي.

مؤلفه هاي تشكيل دهنده رقابت پذيري بنگاه: ارزش در نظر مشتريان، اثر بازار و فرهنگ متوازن و عمليات ناب، عملكرد عيني و عملكرد ذهني، قيمت رقابتي، تعريف كالا و مفهوم سازي بر مبناي بازار، درك مشتريان، ثبات تصور از مارك، كاهش هزينه ها، برآوردن انتظارات مشتريان، ارتباطات ارزشمند با مشتري، سازگاري و تطابق در آميخته بازاريابي، محصول و خدمات با كيفيت، صرفه ناشي از مقياس، عملکرد، دانش از رقبا و دانش از بازار، شهرت، توسعه دانش، فناوري، سازمان يادگيرنده و به كارگيري فناوری اطلاعات، فروش سهم بازار، سودآوري، تعادل، احتمال افزايش فشار رقابتي، احتمال دستيابي به يك مزيت رقابتي پايدار، احتمال دستيابي به سطوح بالاتري از ترجيحات مصرف كننده محلي، تمرکز بر رضايت مشتري، ترفيع، مارك تجاري، مكان، اندازه، چشم داشت جهاني، سرمايه گذاري داخلي انعطاف پذيري، درجه انطباق پذيري با تغييرات محيطي و مزيت هاي ناشي از آميخته بازاريابي، سرمايه ضروري و محافظت از سرمايه‎هاي سازمان بازاريابي و برنامه بازاريابي، عملكرد تجاري، عملكرد مالي، بازارگرايي، اثربخشي برنامه ريزي استراتژيك و اثر بخشي بازاريابي مديريت استراتژيك، تفكر استراتژيك،  انسجام استراتژي بازاريابي و سازماني، بازاريابي اكولوژيك، سهم بازار، خدمات مشتري، رضايت مشتري، تنوع محصول، سودآوري، بازگشت سرمايه، زمان تحويل به موقع، كيفيت توليد، زمان توسعه محصول، تعداد محصولات جديد، ميانگين هزينه توليد واحد، هزينه مواد و سربار، زمان خط توليد، زمان تعويض تجهيزات، زمان تغيير رويه‎ها، گردش موجودي انبار، كيفيت تأمين كننده، رضايت كاركنان، بهره وري كاركنان، ايمني محل كار، مصرف انرژي، قابليت بازيافت محصول، قابليت بازيافت اضافات محصول (ناطق، نیاکان، 1388).