آوریل 13, 2021

متن کامل – جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران- …

۷-۲ وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..۲۳
۸-۲ همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….۲۴
۹-۲ مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….۲۵
۱-۹-۲ وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۹-۲ قدرت………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۹-۲ هزینه…………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۴-۹-۲ حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..۲۷
۵-۹-۲ تقارن و عدم تقارن……………………………………………………………………………………………….۲۷
۱۰-۲ جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
فصل ۳: اقتصاد انرژی ترکمنستان و راهبردهای این کشور در حوزه انرژی……………………………۳۲
۱-۳ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۳ ذخایر انرژی حوزه دریای خزر……………………………………………………………………………………….۳۴
۳-۳ گاز طبیعی ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………….۳۶
عنوان صفحه
۴-۳ نفت ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۵-۳ شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ترکمنستان………………………………………………………..۴۲
۶-۳ شرکت های داخلی فعال در بخش نفت و گاز…………………………………………………………………..۴۳
۷-۳ مسیرهای انتقال گاز ترکمنستان……………………………………………………………………………………….۴۳
۱-۷-۳ خط لوله آسیای مرکزی-مرکز (CAC)…………………………………………………………………….44
۲-۷-۳ خط لوله ماورای خزر……………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۷-۳ خط لوله ناباکو……………………………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۷-۳ خط لوله ماورای افغان (تاپی )………………………………………………………………………………….۴۸
۵-۷-۳ خط لوله ساحلی دریای خزر…………………………………………………………………………………..۴۸
۶-۷-۳ خط لوله آسیای مرکزی – چین………………………………………………………………………………..۴۹
۷-۷-۳ خط لوله آگری………………………………………………………………………………………………………۵۰
۸-۷-۳ خط لوله ایران………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۸-۳ راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی صفرمراد نیاز اف (۲۰۰۶-۱۹۹۱)………………………………..۵۲
۹-۳ راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی محمد اف (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴)……………………………….۵۵
۱-۹-۳ افزایش سرمایه گذاری های خارجی……………………………………………………………………….۵۷
۲-۹-۳ تنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان…………………………………………………………..۵۹
۱۰-۳ جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
فصل ۴: تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور…………………………………….۶۲
۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
عنوان صفحه
۲-۴ روابط انرژی ترکمنستان و چین……………………………………………………………………………………..۶۶
۱-۲-۴ خط لوله چین – ترکمنستان……………………………………………………………………………………۶۷
۲-۲-۴ نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با چین…………………………………….. ۶۹
۳-۴ روابط انرژی ترکمنستان و روسیه……………………………………………………………………………………..۷۱
۱-۳-۴ اهمیت گاز ترکمنستان برای روسیه……………………………………………………………………………۷۱
۲-۳-۴ سیاست انرژی ترکمنستان در برابر روسیه از استقلال تا ۲۰۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.